Xuất trả lại nhà cung cấp

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/05/2021 – Ngày cập nhật: 07/06/2021

1. Hạch toán

Khi nhập mua

Nợ 152, 156… Trị giá hàng mua

Nợ 133 Thuế GTGT được khấu trừ

Có 111, 112, 331 Tổng trị giá cần thanh toán.

Khi xuất trả lại hàng

Nợ TK 111, 112, 331 Tổng trị giá hàng trả lại

Có TK 152, 156… Trị giá hàng trả lại

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ.

2. Hướng dẫn thực hiện chung

2.1. Trường hợp 1: Chưa nhận hóa đơn của người bán

Khi này khi xuất hàng trả lại thì không cần phải lập hóa đơn bán hàng mà chỉ cần lập phiếu xuất kho để trả lại.

Xem hướng dẫn thực hiện tại chức năng “Tồn kho\Xuất kho”.

2.2. Trường hợp 2: Đã nhận hóa đơn của người bán

Khi này phải lập hóa đơn bán hàng cùng với phiếu xuất kho.

Thực hiện tại menu: Mua hàng\Nhập mua hàng\Xuất trả lại ncc.

  • Cập nhật thông tin

Màn hình lập hóa đơn xuất trả ncc:

Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác này xem tại:

Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ

Trường hợp nhà cung cấp là người bán lẻ

Trường hợp nhập lần đầu mà nhà cung cấp bán lẻ, mua 1 lần, trả tiền ngay, không cần có mã riêng (một mã dùng chung cho các nhà cung cấp, trong danh mục khách hàng, ncc có mst để trắng) thì chương trình sẽ hiển thị tab “Khách hàng VAT” cho phép bổ sung thông tin. 

Các thông tin cần nhập: Tên khách hàng, địa chỉ và mã số thuế.

Có thể không cần phải nhập các thông tin liên quan, tùy nhu cầu của doanh nghiệp.

Thông tin hóa đơn thuế gtgt 

Các thông tin về ngày, quyển và số của phiếu xuất trả là ngày, quyển và số hóa đơn lập khi giao cho người bán.

Thông tin về quyển và số của phiếu xuất

Quyển c.từ và số của phiếu xuất kho lưu vào sổ kho sẽ là quyển và số của hóa đơn gtgt. Hiện phần mềm chưa cho nhập quyển và số của phiếu xuất kho.

Chọn “F5 – xem pn” để kế thừa từ phiếu nhập mua khi lập phiếu xuất trả

Khi nhập các thông tin tại tab “Chi tiết” ta có thể xem phiếu nhập mua của vật tư, hàng hóa – sử dụng phím nóng F5.

Đối với vật tư tính giá theo phương pháp NTXT khi xuất trả thì nhấn F5 để chọn phiếu nhập để chương trình bù trừ số lượng, tiền hàng đúng phiếu nhập và tính đúng giá cho vật tư đó.

Sau khi nhập mã vật tư thì bấm phím nóng F5 thì chương trình sẽ hiển thị danh sách phiếu nhập mua. 

Dịch chuyển con trỏ đến phiếu nhập cần chọn rồi bấm <Nhận> thì chương trình sẽ tự động gán giá nhập mua vào trường đơn giá xuất trả cùng với số của phiếu nhập.

Phiếu xuất trả lại nhà cc sau khi kế thừa từ phiếu nhập, vẫn cho thêm dòng, sửa, xóa dòng, thay đổi số lượng.

Xuất đích danh cho các vật tư tính giá nhập trước xuất trước

[x] Xuất theo giá đích danh: Ngầm định luôn tích chọn, áp dụng cho tất cả vật tư tính giá theo phương pháp trung bình, trung bình di động và nhập trước xuất trước.

Khi tính giá chương trình sẽ không áp giá cho phiếu xuất này và khi tính giá chương trình cũng trừ bớt đầu vào – số lượng và giá trị – chính bằng phiếu xuất này.

Phát hành hóa đơn điện tử

Thực hiện tại tab Hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn chi tiết xem tại Lập và phát hành hóa đơn điện tử.

Thông tin hóa đơn thuế gtgt xuất trả lại cho người bán sẽ được chương trình ngầm định ghi vào sổ khai báo thuế gtgt đầu vào và với giá trị âm. Khi này phải nhập thêm thông tin “Nhóm hđ” để lên báo cáo thuế gtgt đầu vào.

Trong trường hợp người sử dụng muốn hóa đơn xuất trả lại ghi vào sổ khai báo thuế gtgt đầu ra (và với giá trị dương) thì phải đánh dấu vào ô “[x] Khai báo thuế đầu ra”.

3. Lập phiếu xuất trả lại nhà cung cấp có nhiều thuế suất

Chương trình cho phép lập phiếu xuất trả lại nhà cung cấp có các vật tư với nhiều thuế suất khác nhau tùy thuộc khai báo tại Tham số hệ thống, tab Phải thu, stt 583 – Sử dụng mẫu in nhiều thuế suất khi phát hành hóa đơn, chọn:

  • 0 – Không: Chương trình không hiện mẫu nhiều thuế suất, chỉ cho nhập một thuế suất cho tất cả các mã vật tư. 

  • 1 – Có: Chương trình hiện và cho chọn mẫu nhiều thuế suất, tại màn hình nhập liệu chọn mẫu “1 – nhiều thuế suất”.

Khi đó tại tab “1.Chi tiết” cho phép nhập nhiều vật tư với các thuế suất khác nhau.

4. Xuất trả lại nhà cung cấp với giao dịch là ngoại tệ

Khi xuất hàng trả lại ncc với giao dịch là ngoại tệ thì tỷ giá hạch toán là tỷ giá khi nhập hàng về trước đó (để giá trị hàng hóa và thuế gtgt theo tiền n.tệ và tiền quy đổi khi hàng nhập về và khi xuất trả đối trừ hết).

Nếu xuất trả lại từ nhiều phiếu nhập có tỷ giá khác nhau thì phải tính toán theo tỷ giá trung bình để số tiền quy đổi đúng bằng tổng tiền quy đổi khi nhập hàng trước đó.

5. Theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn khi xuất trả lại nhà cung cấp

Nếu theo dõi chi tiết c.nợ theo hóa đơn thì phải thực hiện phân bổ giá trị hàng nhập  bị trả lại cho hóa đơn nhập mua trước đó.

Sau khi phiếu xuất đã được lưu thì chọn nút “Chọn hđ” để chọn hđ nhập trước đó.

Hướng dẫn phân bổ xem tại  Phân bổ thanh toán cho các hóa đơn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận