Xuất hàng giao cho khách

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/05/2021 – Ngày cập nhật: 03/07/2023

1. Chức năng

Lập phiếu xuất bán giao hàng cho khách hàng.

Chương trình cho phép thực hiện lập phiếu xuất bán dựa vào đơn hàng bán (xem hướng dẫn bên dưới).

Trường hợp lập phiếu xuất bán cùng với hóa đơn bán hàng xem tại “Xuất hàng giao cho khách cùng với hóa đơn”.

Lưu ý:

  • Một đơn hàng có thể được xuất thành nhiều lần.
  • Một phiếu xuất có thể xuất từ nhiều đơn hàng.
  • Một hóa đơn có thể được lập từ một hoặc nhiều phiếu xuất.

2. Menu thực hiện

Phiếu xuất bán được lập tại menu:

Bán hàng/Hóa đơn bán hàng/Xuất bán.

hoặc tại menu:

Tồn kho/Xuất kho.

Màn hình thông tin phiếu xuất bán:

Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác này xem tại:

Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ

3. Một số lưu ý khi lập phiếu xuất bán

Mã giao dịch

Khi tạo phiếu xuất bán tại phân hệ bán hàng thì chương trình ngầm định mã giao dịch là 1 – Xuất bán.

Còn khi tạo phiếu xuất kho thì người dùng chọn mã giao 1 – Xuất bán.

Khi sử dụng mã giao dịch số 1 thì trên màn hình có thêm nút “Kế thừa từ đh bán”

Trường đơn giá

Đối với các vật tư tính giá theo phương pháp đích danh thì phải nhập trường đơn giá.

Đối với các vật tư tính giá theo phương pháp trung bình thì không phải nhập trường đơn giá. Cuối kỳ khi tính giá thì chương trình sẽ áp giá tính toán được vào trường đơn giá.

Đối với các vật tư tính giá theo phương pháp trung bình di động hoặc nhập trước xuất trước thì tùy theo khai báo tham số hệ thống (stt 730) – “Tính và áp giá cho các v.tư tính giá tb di động, giá ntxt khi xuất kho (0 – Không, 1 – Có). Nếu nhận giá trị “1” thì chương trình tự tính đơn giá xuất khi lưu chứng từ và hiển thị sau khi lưu chứng từ.

Xuất đích danh cho các vật tư tính giá trung bình

Chức năng này chỉ áp dụng cho vật tư tính giá theo phương pháp trung bình, trung bình di động. Không áp dụng cho vật tư tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Nếu vật tư tính giá trung bình được xuất đích danh thì phải đánh dấu vào ô “[v] Xuất theo giá đ.danh cho VT tính giá TB”. 

Khi tính giá chương trình sẽ không áp giá cho phiếu xuất này và khi tính giá chương trình cũng trừ bớt đầu vào – số lượng và giá trị – chính bằng phiếu xuất này.

F5 – xem pn

Chương trình cũng cho phép tra cứu giá của các phiếu nhập trước đó để cập nhật giá khi xuất kho.

Tại dòng chi tiết nhấn F5.

Chương trình hiện ra các dòng phiếu xuất các vật tư này.

Dịch con trỏ và chọn dòng phù hợp rồi nhấn “Nhận”, chương trình sẽ lấy giá của dòng vừa chọn áp vào đơn giá trên phiếu xuất kho.

Tiền chênh lệch giá trung bình

Khi tính giá tồn kho theo phương pháp trung bình tháng và trung bình di động sẽ xảy ra trường hợp có chênh lệch khi tính giá, khi đó sẽ áp tiền chênh lệch vào phiếu xuất cuối hoặc tạo phiếu xuất riêng.

Trường hợp áp chênh lệch vào phiếu xuất cuối thì chương trình sẽ áp vào cột “Tiền cl giá tb”:

Lưu ý: Chương trình cho phép ẩn/hiện cột tiền chênh lệch giá trung bình tại tham số hệ thống tab “Kho” stt 727 – Hiện cột Tiền cl giá TB (0 – Không hiện, 1 – Có hiện).

Cục thuế

Dùng để theo dõi công nợ theo cục thuế. 

Trường hợp tài khoản thuế là tài khoản công nợ thì chương trình sẽ yêu cầu nhập “Cục thuế”.

4. Lập phiếu xuất bán từ đơn hàng bán

Chương trình hỗ trợ việc lấy các thông tin chi tiết các mặt hàng từ đơn hàng chuyển sang phiếu xuất bán đồng thời ghi rõ số đơn hàng của các dòng chi tiết là lấy từ đơn hàng vừa chọn.

Bước đầu, chọn mã giao dịch số “1 – Xuất bán” và vẫn nhập các thông tin về khách hàng, ngày và số chứng từ như bình thường. Sau đó bấm vào nút  “Kế thừa từ đhb”.

Chương trình sẽ đưa ra màn hình lọc đơn hàng:

Lưu ý: không thể lọc mã khách trên đơn hàng khác với mã khách trên phiếu xuất.

Sau khi nhập và nhận điều kiện lọc thì chương trình sẽ đưa ra danh sách các đơn hàng đáp ứng điều kiện lọc:

Nếu số lượng xuất kho vượt quá số lượng còn lại của đơn hàng (số lượng chưa xuất kho) thì chương trình cảnh báo “Số lượng xuất kho vượt quá số lượng còn lại của đơn hàng”, cảnh báo và cho chọn “Có/Không” xuất.

Lưu ý: 

  • Chương trình cho chọn 1 hoặc nhiều đơn hàng, chi tiết theo từng mặt hàng
  • Chỉ kế thừa các đơn hàng với trạng thái “Đang thực hiện”.

Sau khi chọn đơn hàng để xuất kho chương trình sẽ lấy toàn bộ các mặt hàng cùng số lượng chuyển sang phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho sau khi kế thừa từ đơn hàng bán, vẫn cho thêm dòng, sửa, xóa dòng, thay đổi số lượng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận