Xuất điều chuyển – hướng dẫn chung

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 08/07/2021

1. Nghiệp vụ và hạch toán

Các trường hợp điều chuyển

Có một số trường hợp xuất điều chuyển sau:

  1. Điều chuyển giữa các kho nội bộ (trong cùng một khuôn viên)
  2. Điều chuyển giữa các đơn vị nội bộ (nhà máy, cửa hàng) 
  3. Điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc
  4. Điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập
  5. Điều chuyển hàng gửi bán tại đại lý.

Chứng từ kế toán

Tùy từng hợp mà lập chứng từ đi cùng cho phù hợp.

Trường hợp 1 thì chỉ cần lập phiếu điều chuyển kho bình thường.

Trường hợp 2 và 3 thì cần phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ – mẫu 03XKNB

Trường hợp 4 thì lập hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng bình thường

Trường hợp 5 thì lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý – mẫu 04HGDL.

Hạch toán

Trường hợp điều chuyển kho nội bộ, đơn vị nội bộ (không có sổ sách riêng) thì không hạch toán nợ/có mà chỉ điều chuyển từ kho này sang kho khác.

Trường hợp điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc thì hạch toán phải thu, phải trả nội bộ qua tài khoản 136, 336

Nợ Tk 136 (336)

Có Tk 152, 153, 155, 156

Trường hợp điều chuyển cho đơn vị hạch toán độc lập: lập hóa đơn gtgt bán hàng bình thường và hạch toán như hạch toán bán hàng.

Trường hợp chuyển hàng gửi bán tại đại lý:

Nợ Tk 157

Có Tk 152, 153, 155, 156

Hướng dẫn chi tiết nhập liệu theo từng nghiệp vụ về xuất kho điều chuyển xem tại:

  1. Xuất điều chuyển giữa các kho nội bộ
  2. Xuất điều chuyển kho – dự án
  3. Xuất hàng gửi đại lý bán

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Phương án lập chứng từ trên phần mềm FA11

Phần mềm FA11 có 2 phương án lập chứng từ điều chuyển

1. Lập px và pn đồng thời. Thực hiện tại menu Tồn kho\Xuất điều chuyển\Phiếu xuất điều chuyển.

Khi này chương trình tạo luôn phiếu nhập kho cho kho nhận điều chuyển đến.

Phương án này thường sử dụng khi làm phiếu xuất điều chuyển giữa các kho nội bộ, và xuất gửi bán tại đại lý, thường do 1 kế toán phụ trách theo dõi cả 2 kho xuất và nhập.

2. Lập px và pn riêng. Thực hiện tại menu Tồn kho \ Xuất kho

Khi này chỉ lập được phiếu xuất, không tạo phiếu nhập.

Người sử dụng phải lập thêm nhập kho “Tồn kho \ Nhập kho”.

Phương án này thường sử dụng khi làm phiếu xuất điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc, do các kế toán khác nhau phụ trách kho xuất và kho nhập.

Dưới đây sẽ hướng dẫn cho trường hợp lập phiếu xuất điều chuyển tạo luôn phiếu nhập.

 • Menu thực hiện

Tồn kho\Xuất điều chuyển\Phiếu xuất điều chuyển.

Lưu ý: Cần khai báo tham số hệ thống “770 – Số của pn điều chuyển = 1” để hiện lên thông tin quyển và số c.từ của phiếu nhập.

 • Màn hình nhập thông tin

+ Quyển c.từ và số c.từ

Nếu xuất điều chuyển kho nội bộ thì sử dụng quyển chứng từ bình thường.

Nếu là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì chọn quyển chứng từ cho mẫu mẫu 03XKNB để phát hành phiếu xuất kho điện tử.

Nếu xuất hàng gửi đại lý bán thì chọn quyển chứng từ cho mẫu mẫu 04HGDL để phát hành phiếu xuất kho điện tử.

+ [ ] Xuất đích danh cho các vật tư tính giá trung bình

Chức năng này chỉ áp dụng cho vật tư tính giá theo phương pháp trung bình, trung bình di động. Không áp dụng cho vật tư tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Nếu vật tư tính giá trung bình được xuất đích danh thì phải đánh dấu vào ô “[v] Xuất theo giá đ.danh cho VT tính giá TB”.

+ Đơn giá

Đối với các vật tư tính giá theo phương pháp đích danh thì phải nhập trường đơn giá.

Đối với các vật tư tính giá theo phương pháp trung bình thì không phải nhập trường đơn giá. Cuối kỳ khi tính giá thì chương trình sẽ áp giá tính toán được vào trường đơn giá.

Đối với các vật tư tính giá theo phương pháp trung bình di động hoặc nhập trước xuất trước thì tùy theo khai báo tham số hệ thống (stt 730) – “Tính và áp giá cho các v.tư tính giá tb di động, giá ntxt khi xuất kho (0 – Không, 1 – Có). Nếu nhận giá trị “1” thì chương trình tự tính đơn giá xuất khi lưu chứng từ và hiển thị sau khi lưu chứng từ.

+ Đơn giá của phiếu nhập

Khi lập phiếu xuất điều chuyển chương trình tự động tạo phiếu nhập kho.

Giá vật tư của phiếu nhập này được được gán bằng giá vật tư khi lập phiếu xuất điều chuyển.

Nếu vật tư tính giá trung bình và xuất theo giá trung bình thì ở phiếu nhập sẽ được đánh dấu là “[v] Nhập theo giá TB cho VT tính giá TB”. Khi tính giá cuối tháng thì giá của phiếu xuất và phiếu nhập sẽ được áp bằng giá trung bình.

+ Giá bán, tiền bán

Khi lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất hàng gửi đại lý bán – chọn quyển chứng từ cho mẫu 03XKNB và 04HGDL thì sẽ hiện thêm 2 cột giá bán, tiền bán.

Nếu là xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì giá bán, tiền bán để = 0.

Nếu là xuất hàng gửi đại lý bán thì giá bán, tiền bán nhập theo giá trên hợp đồng với đại lý.

+ Chọn pn

Chương trình cho chọn phiếu nhập khi lập phiếu xuất điều chuyển. Trường hợp này cho phép xuất điều chuyển từ phiếu nhập hàng trước đó. Chương trình hỗ trợ việc lấy các thông tin chi tiết các mặt hàng từ phiếu nhập chuyển sang màn hình xuất điều chuyển.

Bước đầu vẫn nhập các thông tin chung. Sau đó bấm vào nút  “Chọn pn”.

Chương trình sẽ đưa ra màn hình lọc phiếu nhập:

Lưu ý: có thể lọc mã nhà cung cấp trên phiếu xuất khác với mã nhà cung cấp trên phiếu nhập.

Sau khi nhập và nhận điều kiện lọc thì chương trình sẽ đưa ra danh sách các phiếu nhập đáp ứng điều kiện lọc:

Lưu ý: hiện tại chương trình hiện lên toàn bộ các phiếu nhập thỏa mãn điều kiện lọc chứ chưa kiểm tra để chỉ lọc lên các mặt hàng, phiếu nhập chưa xuất đủ.

Sau khi chọn phiếu nhập để xuất điều chuyển thì chương trình sẽ lấy toàn bộ các mặt hàng cùng số lượng, giá nhập… chuyển sang phiếu xuất điều chuyển.

Tiếp theo người sử dụng có thể xóa dòng, thay đổi số lượng… và có thể thêm các dòng mới không thuộc phiếu nhập.

Lưu ý: 

 • Khi ở tab chi tiết đã có các dòng/mặt hàng mà ta chọn phiếu nhập thì chương trình xóa toàn bộ các dòng chi tiết hiện có và chuyển các mặt hàng từ phiếu nhập vừa chọn sang.
 • Đối với vật tư tính giá trung bình nếu chọn phiếu nhập có giá thì có thể đánh dấu vào ô “[v] Xuất theo giá đích giá cho VT tính giá TB”, nếu muốn xuất giá đích danh cho phiếu xuất này.

+ Lệnh điều động/hợp đồng

Thông tin về lệnh điều động hợp, hợp đồng cập nhật tại tab “2. Lệnh dd/hd”.

 • Phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử khi xuất hàng gửi đại lý hoặc xuất cho đơn vị nội bộ

Phiếu xuất điện tử được lập tại tab “4. Hđ điện tử”

Để phát hành hóa đơn điện tử cho phiếu xuất điều chuyển cần thực hiện tại menu “Tồn kho/Hóa đơn điện tử/Phát hành phiếu xuất”.

Hướng dẫn về lập phiếu xuất hddt xem tại Phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện từ.

 • Hướng dẫn sử dụng chung về lập chứng từ

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận