Xóa khấu hao TSCĐ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 06/11/2021 – Ngày cập nhật: 17/11/2021

1. Chức năng

Thực hiện xóa số tiền khấu hao mà chương trình đã tính toán tại Tính khấu hao tài sản cố định.

Việc xóa khấu hao có thể với lý do sau:

  • Do 1 tài sản bị khai báo nhầm cần phải xóa. Nếu đã có tính khấu hao rồi thì cần phải xóa số liệu khấu hao của tài sản đó rồi mới xóa được tài  sản.
  • Do tính nhầm khấu hao của tháng nào đó, cần phải xóa đi số liệu khấu hao đã tính.

2. Hướng dẫn xóa khấu hao

 • Menu thực hiện

Tài sản cố định\Điều chỉnh, xóa khấu hao\Xóa khấu hao TSCĐ

 • Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Khi truy cập menu “Xóa khấu hao TSCĐ” thì chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Ds tài sản (danh sách tài sản)

   • Có thể chọn riêng cho một hoặc một số tài sản được đánh dấu chọn.
   • Nhấn phím tắt F11 thì chương trình sẽ hiện lên danh sách các TSCĐ để đánh dấu chọn.

[x] Lọc cả các tài sản đã điều chỉnh k.hao

   • Khi đánh dấu [x] thì chương trình sẽ lọc cả các tài sản đã được điều chỉnh khấu hao.
   • Ngầm định là đánh dấu.

Màn hình kết quả điều kiện lọc:

Bước 2: Xóa khấu hao TSCĐ

Trường hợp muốn xóa khấu hao TSCĐ thì ta sử dụng chức năng “Xóa” trên thanh công cụ.
Đánh dấu [x] vào các dòng muốn xóa, sau đó nhấn nút “Xóa”. Chương trình cho phép chọn nhiều dòng để thực hiện xóa khấu hao.

Chương trình hiển thị tab thông báo:

Nhấn “Có” để xóa khấu hao TSCĐ – Các dòng có khấu hao bị xóa sẽ không hiện lên màn hình nữa.

Trong hình dưới: Dòng SXTS03 và dòng SXTS04 sau khi xóa thì đã không hiện lên.

Sau khi xóa khấu hao tài sản cố định, thực hiện “tính khấu hao TSCD” thì chương trình sẽ tính lại khấu hao của dòng tài sản vừa xóa.

3. Xem báo cáo các tài sản chưa tính khấu hao

Xem báo cáo tại menu:

Tài sản cố định \ Báo cáo khấu hao TSCĐ \ Bảng tính khấu hao TSCĐ.

Tại báo cáo này, những dòng trống ở cột “Gt k.hao trong kỳ” là những tài sản chưa tính khấu hao kỳ. Để lọc những tscđ chưa tính thì chọn lọc ở cột này = 0.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận