Vào số tồn kho ban đầu

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/06/2021

1. Chức năng

Vào số tồn kho ban đầu (số lượng và giá trị) của các mặt hàng ở các kho… khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Nếu doanh nghiệp theo dõi tồn kho theo dự án thì nhập tại menu “Vào số tồn kho ban đầu của các dự án” để hiển thị thêm thông tin trường mã dự án.

Người sử dụng chỉ phải cập nhật số tồn kho ban đầu một lần khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Đối với các kỳ tiếp theo trong năm và của cả các năm sau số tồn kho sẽ do chương trình tự động tính toán và kết chuyển.

Lưu ý:

  • Menu này chỉ cập nhật hàng hóa tính giá xuất kho theo phương pháp trung bình tháng, trung bình di động và giá đích danh.
  • Đối với các vật tư tính tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước thì phải nhập số tồn kho cho từng phiếu nhập ở menu Vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước. Sau khi nhập tồn đầu của các phiếu nhập chương trình sẽ tự động cộng dồn và chuyển sang tồn đầu cho các kho và ta không phải nhập tổng số tồn kho (số tổng).
  • Chương trình chưa theo dõi được tồn kho theo dự án đối với các hàng hóa, vật tư tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Tồn kho\Tồn kho ban đầu\Vào số tồn kho ban đầu.

3. Các trường thông tin

Màn hình thông tin nhập số tồn kho ban đầu của các hàng hóa, vật tư.

Các trường thông tin gồm có: Mã kho, mã vật tư, đơn vị tính, số lượng tồn đầu, tiền tồn đầu, tiền tồn đầu n.tệ.

4. Các chức năng khi vào số tồn kho ban đầu

Khi chọn menu vào tồn kho ban đầu chương trình sẽ hiển thị điều kiện lọc:

Trường ngày là ngày đầu của kỳ mở sổ, khai báo tại “Kỳ mở sổ”.

Mã ĐVCS (mã đơn vị cơ sở) là mã của đvcs đang lựa chọn. Tại một thời điểm chỉ được nhập số tồn đầu của một đvcs. Muốn thay đổi đvcs thì ra màn hình menu chính để chọn đvcs khác.

Màn hình hiển thị danh sách các số tồn kho ban đầu.

Khi làm việc với mục vào số tồn kho ban đầu thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

5. Import số tồn khi ban đầu từ tệp excel

Số tồn kho ban đầu có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Tồn kho\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận