Vào số tồn kho ban đầu của các dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Vào số tồn kho ban đầu (số lượng và giá trị) của các mặt hàng ở các kho – cho các kho theo dõi tồn vật tư theo dự án và cả các kho không theo dõi tồn theo dự án.

Nếu doanh nghiệp có kho theo dõi tồn theo dự án thì vào số tồn kho ở chức năng này. Tùy loại kho mà chương trình hiện lên cho nhập trường mã dự án hoặc bỏ qua trường này.

Nếu doanh nghiệp không theo dõi tồn kho theo dự án thì nhập tại menu “Vào số tồn kho ban đầu” để không hiển thị thông tin trường mã dự án.

Có thể vào số tồn kho cho cả kho không theo dõi tồn vật tư theo dự án.

Người sử dụng chỉ phải cập nhật số tồn kho ban đầu một lần khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Đối với các kỳ tiếp theo trong năm và của cả các năm sau số tồn kho sẽ do chương trình tự động tính toán và kết chuyển.

Lưu ý:

Chương trình chưa theo dõi được tồn kho theo dự án đối với các hàng hóa, vật tư tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Tồn kho\Tồn kho ban đầu\Vào số tồn kho ban đầu của các dự án.

3. Các trường thông tin

Màn hình thông tin nhập số tồn kho ban đầu của các dự án:

Các trường thông tin gồm có: mã kho, mã dự án, mã vật tư, đvt (đơn vị tính), sl tồn đầu (số lượng tồn đầu), tiền tồn đầu và tiền tồn đầu n.tệ.

4. Các chức năng khi vào số tồn kho ban đầu của các dự án

Khi chọn menu “Vào số tồn kho ban đầu của các dự án” chương trình hiển thị điều kiện lọc:

Tại đây nhập mã kho và mã dự án thì chương trình sẽ hiển thị danh sách vào số tồn kho ban đầu của mã dự án này. Nếu để trống trường mã kho và mã dự án thì chương trình sẽ hiển thị toàn bộ danh sách số tồn kho ban đầu của các dự án.

Trường ngày là ngày đầu của kỳ mở sổ, khai báo tại “Kỳ mở sổ”.

Mã ĐVCS (mã đơn vị cơ sở) là mã của đvcs đang lựa chọn. Tại một thời điểm chỉ được nhập số tồn đầu của một đvcs. Muốn thay đổi đvcs thì ra màn hình menu chính để chọn đvcs khác.

Sau khi “Nhận” chương trình sẽ hiển thị danh sách số dư ban đầu theo điều kiện lọc:

Khi làm việc với mục vào số tồn kho ban đầu của các dự án thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

5. Một số lưu ý khi vào số tồn kho ban đầu của các dự án

Mã kho

Để có thể theo dõi tồn kho theo dự án thì khi khai báo kho tại trường “Theo dõi tồn theo dự án” nhập “1”. Và ngược lại nếu không muốn theo dõi tồn kho theo dự án thì nhập “0”.

6. Import số tồn kho ban đầu của các dự án từ tệp excel

Số tồn kho ban đầu của các dự án có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Tồn kho\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận