Vào số lượng dở dang cuối kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/11/2021

1. Chức năng

Đối với trường hợp sản phẩm có dở dang thì cần vào số lượng dở dang cuối mỗi kỳ tính toán

Phụ thuộc vào đối tượng tính giá thành của sản phẩm mà cần nhập chi tiết cho lệnh sản xuất, bộ phận hạch toán…

Đối với sản xuất không có sản phẩm dở dang thì không cần nhập số liệu.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Giá thành sản xuất\Vào số lượng SPDD cuối kỳ.

  • Các bước thực hiện

Khi vào menu hiện màn hình điều kiện lọc.

Năm, Kỳ: Nhập thời gian cần vào số lượng dở dang cuối kỳ cho sản phẩm. Sau đó nhấn “Nhận”.

Màn hình hiển thị danh sách số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Giải thích một số trường

+ Mã sản phẩm

Chọn từ danh mục hàng hóa, vật tư khi Loại vật tư là “51 – thành phẩm”.

+ Đối tượng tính gt (giá thành)

Khi chọn mã sản phẩm, chương trình lấy đối tượng tính giá thành theo sản phẩm đó được khai báo tại khai báo đối tượng tính giá thành cho các sản phẩm, không sửa được tại đây.

+ Số lsx (lệnh sản xuất)

Khai báo được khi đối tượng tính giá thành của sản phẩm là “2 – lệnh sản xuất – sản phẩm” hoặc “4 – lệnh sản xuất – bộ phận hạch toán – sản phẩm”.

Được chọn từ lệnh sản xuất.

+ Mã bpht (bộ phận hạch toán)

Khai báo được khi đối tượng tính giá thành của sản phẩm là “3 – bộ phận hạch toán – sản phẩm” hoặc “4 – lệnh sản xuất – bộ phận hạch toán – sản phẩm”.

Được chọn từ bộ phận hạch toán.

+ Mã loại cp (chi phí)

Được chọn từ danh mục loại chi phí.

Xem giải thích trường này tại “Danh mục loại chi phí”.

+ SL (số lượng) dở dang

Nhập số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ. 

+ Tỷ lệ hoàn thành

Nhập tỷ lệ hoàn thành.

+ SL (số lượng) quy đổi

Chương trình tính toán: “số lượng quy đổi = số lượng dở dang x tỷ lệ hoàn thành”.

Màn hình hiển thị danh sách số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.

  • Hướng dẫn chung về nhập số dư

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

  • Import số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ từ tệp excel

Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Giá thành sản xuất\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận