Vào số dư ban đầu của các tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Vào số dư ban đầu và đầu năm của các tài khoản khi mới bắt đầu sử dụng chương trình.

Đối với các tài khoản theo dõi chi tiết công nợ, thì phải vào số liệu công nợ chi tiết ở phần vào số dư ban đầu của các đối tượng công nợ

Nếu số dư ban đầu không phải là số dư đầu của năm tài chính, thì phải vào thêm số dư đầu năm để có thể lên được bảng cân đối kế toán.

Đối với số dư đầu của các năm tiếp theo sẽ thực hiện kết chuyển tại menu “Kết chuyển số dư sang năm sau”.

2. Menu thực hiện

Vào số dư ban đầu của các tài khoản thực hiện tại menu:

Tổng hợp\Số dư ban đầu\Vào số dư ban đầu của các tài khoản.

3. Các trường thông tin

Khi vào menu sẽ hiển thị điều kiện lọc để chọn mã đơn vị cơ sở.

Trường “Ngày” trên màn hình là ngày đầu của kỳ mở sổ – kỳ đầu tiên nhập số liệu vào phần mềm.

Nhấn “Nhận” hiển thị danh sách các số dư ban đầu của các tài khoản.

Chương trình đang liệt kê tất cả các tài khoản được khai báo trong danh mục tài khoản nhưng không bao gồm các đầu tài khoản được khai báo trong tham số hệ thống, tab Tổng hợp, stt 305 “Danh sách các đầu tài khoản không có số dư”.

Di chuyển chuột tới dòng tài khoản cần nhập số dư và nhấn “Sửa” để vào số dư ban đầu của tài khoản.

Màn hình thông tin nhập số dư ban đầu của các tài khoản.

Các trường thông tin gồm có: Mã ĐVCS, tk (tài khoản), mã n.tệ (mã ngoại tệ), dư nợ ban đầu VND, dư nợ đầu năm tài chính VND, dư có ban đầu VND, dư có đầu năm tài chính VND, dư nợ ban đầu n.tệ, dư nợ đầu năm tài chính n. tệ, dư có ban đầu n.tệ, dư có đầu năm tài chính n.tệ.

Số dư đầu năm tài chính dùng để lên bảng cân đối kế toán, ứng với cột số đầu năm trên bảng cân đối kế toán.

Trường hợp ngày bắt đầu nhập liệu trùng với ngày đầu năm tài chính thì số dư ban đầu cũng là số dư đầu năm.

4. Lưu ý khi vào số dư ban đầu của các tài khoản

Khi nhập số dư của các tài khoản theo dõi ngoại tệ thì phải nhập cả số dư ngoại tệ.

Nếu có nhiều ĐVCS thì lần lượt vào bảng số dư cho từng ĐVCS. Mỗi lần chỉ được nhập bảng số dư của một ĐVCS.

5. Các chức năng khi vào số dư ban đầu của các tài khoản

Khi làm việc với mục vào số dư ban đầu của các tài khoản thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

6. Import số dư ban đầu của các tài khoản từ tệp excel

Số dư ban đầu của các tài khoản có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Tổng hợp\Tiện ích\Nhập (import) danh mục và số dư ban đầu từ tệp excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận