1. Trang chủ
  2. Danh mục và số dư
  3. Vào số dư ban đầu
  4. Phân hệ tồn kho
  5. Vào chi tiết số tồn kho ban đầu nhập trước xuất trước

Vào chi tiết số tồn kho ban đầu nhập trước xuất trước

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Vào số tồn kho ban đầu về số lượng và giá trị của các hàng hóa, vật tư tính theo phương pháp nhập trước xuất trước… khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Có thể nhập riêng cho từng phiếu nhập kho còn tồn hoặc gộp lại thành 1 “phiếu nhập” duy nhất, tùy theo nhu cầu quản lý.

Sau khi nhập tồn đầu của các phiếu nhập chương trình sẽ tự động cộng dồn và chuyển sang tồn đầu cho các kho và ta không phải nhập tổng số tồn kho (số tổng) tại “Vào số tồn kho đầu kỳ” cho các vật tư theo dõi tồn ntxt nữa.

Chương trình chưa theo dõi được tồn kho theo dự án đối với các hàng hóa, vật tư tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước..

Người dùng chỉ phải cập nhật số tồn kho đầu kỳ 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Đối với số tồn kho của các năm tiếp theo sẽ do chương trình tự động tính toán khi thực hiện kết chuyển số tồn kho sang năm sau.

2. Menu thực hiện

Chức năng này thực hiện tại menu:

Tồn kho\Tồn kho ban đầu\Vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước.

3. Các trường thông tin

Màn hình thông tin vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước của các hàng hóa, vật tư:

Các trường thông tin gồm có: Ngày chứng từ, số chứng từ, mã kho, mã vật tư, số lượng tồn đầu, tiền tồn đầu, tiền tồn đầu n.tệ.

4. Các chức năng khi vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước

Khi chọn menu “Vào chi tiết tồn kho ntxt” chương trình hiển thị điều kiện lọc:

Trường ngày là ngày đầu của kỳ mở sổ, khai báo tại “Kỳ mở sổ”.

Mã ĐVCS (mã đơn vị cơ sở) là mã của đvcs đang lựa chọn. Tại một thời điểm chỉ được nhập số tồn đầu của một đvcs. Muốn thay đổi đvcs thì ra màn hình menu chính để chọn đvcs khác.

Sau khi chọn “Nhận” chương trình hiển thị danh sách các chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước:

Khi làm việc với mục vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel, xóa, máy tính, phản hồi và tính tổng.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.

Chức năng “Tính tổng” giúp tính được tổng số lượng tồn đầu và tiền dư đầu của vật tư theo điều kiện lọc:

Nhập điều kiện lọc theo yêu cầu.

Ô đánh dấu “Lọc từ đầu [ ]”

  • [v] Nếu có đánh dấu

Tính tổng theo điều kiện lọc của chức năng “Tính tổng” mà không quan tâm tới điều kiện lọc ở màn hình bảng số liệu.

  • [ ] Không đánh dấu

Chỉ tính tổng theo điều kiện lọc của chức năng “Tính tổng” trên dữ liệu màn hình bảng dữ liệu đã được lọc.

Sau khi nhấn “Nhận”, chương trình đưa ra kết quả tính tổng.

Kết quả này giúp kiểm tra số liệu khi cần thiết.

5. Import số tồn kho nhập trước xuất trước từ tệp excel

Số tồn kho nhập trước xuất trước có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Tồn kho\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận