1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Giới thiệu chung về phân hệ dự án, công trình

Giới thiệu chung về phân hệ dự án, công trình

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 15/03/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Phân hệ thực hiện quản lý các dự án, công trình.

Các dự án, công trình có thể là:

  • Dự án, công trình xây lắp, xây dựng
  • Dự án phát triển sản phẩm
  • Dự án nghiên cứu thị trường
  • Các hợp đồng…

Các dự án, công trình có thể là:

  • Dự án thực hiện cho khách hàng
  • Dự án của doanh nghiệp và thuê ngoài thực hiện
  • Dự án nội bộ
  • Các hợp đồng dịch vụ bán (hợp đồng bán hàng thì theo dõi qua đơn hàng bán)
  • Các hợp đồng dịch vụ mua (hợp đồng mua hàng thì theo dõi qua đơn hàng mua)

Chương trình có một trường riêng – trường mã dự án để cập nhật số dư ban đầu, số phát sinh lũy kế ban đầu, số phát sinh hàng ngày… từ đó thực hiện các tính toán dựa vào các khai báo của người sử dụng và lên các báo cáo.

Phân hệ có các chức năng sau:

  1. Khai báo các tham số hệ thống
  2. Khai báo các danh mục
  3. Nhập số dư ban đầu
  4. Cập nhật các phát sinh, số liệu giao dịch
  5. Bút toán phân bổ chi phí cho các dự án
  6. Bút toán kết chuyển giá vốn
  7. Báo cáo chi phí nguyên vật liệu theo dự án
  8. Báo cáo giá thành, lợi nhuận theo dự án
  9. Báo cáo nhập, xuất nguyên vật liệu theo dự án
  10. Báo cáo công nợ theo dự án
  11. Báo cáo thực hiện dự án theo giai đoạn
  12. Báo cáo dự toán
  13. Kết chuyển số dư, số phát sinh lũy kế sang năm sau.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại các menu thuộc phân hệ “Dự án, công trình”:

3. Khai báo các tham số hệ thống

Tham số hệ thống được khai báo bên phân hệ “Hệ thống” tại menu:

4. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Dự án, công trình” cần khai báo gồm có:

  1. Danh mục dự án, công trình
  2. Danh mục phân nhóm dự án
  3. Danh mục tài khoản theo dõi số dư của dự án
  4. Danh mục tài khoản theo dõi phát sinh lũy kế của dự án

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

5. Nhập số dư ban đầu

Cập nhật số dư, số phát sinh lũy kế ban đầu gồm có:

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các số dư ban đầu từ excel tại menu:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

6. Theo dõi công nợ theo dự án

Xem hướng dẫn tại Theo dõi công nợ theo dự án.

Chương trình cho phép theo dõi công nợ theo dự án chi tiết theo (tài khoản, dự án, khách hàng/nhà cung cấp).

Các chức năng liên quan đến theo dõi công nợ theo dự án:

Báo cáo công nợ theo (dự án, khách hàng/nhà cung cấp) xem tại mục “Báo cáo công nợ”:

7. Theo dõi nhập xuất tồn vật tư theo dự án

Xem hướng dẫn tại Quản lý tồn kho theo dự án.

Theo dõi số phát sinh và tồn kho theo (kho, dự án, vật tư) hoặc (dự án, nhà cung cấp).

Các chức năng liên quan đến quản lý tồn kho theo dự án:

Báo cáo nhập xuất tồn vật tư theo dự án xem tại “Báo cáo chi phí NVL”:

8. Tính giá thành dự án

Xem hướng dẫn tại Tính giá thành của dự án, công trình. Các chức năng liên quan đến tính giá thành của dự án, công trình:

Báo cáo tính giá thành dự án xem tại “Báo cáo giá thành, lợi nhuận”.

9. Tính lợi nhuận, lập báo cáo kết quả kinh doanh của các dự án

Xem hướng dẫn tại Tính lợi nhuận, báo cáo kqkd của các dự án”.

Báo cáo kết quả kinh doanh của các dự án xem tại “Báo cáo giá thành, lợi nhuận”.

Các chức năng liên quan đến tính lợi nhuận, lập báo cáo kqkd của các dự án gồm có:

10. Theo dõi thực hiện theo giai đoạn của các dự án

Xem hướng dẫn tại Theo dõi thực hiện dự án theo giai đoạn.

Thực hiện theo dõi thực hiện dự án theo giai đoạn.

Theo dõi các giá trị sau của từng giai đoạn:

 • Giá trị thực hiện (nghiệm thu)
 • Giá trị xuất hóa đơn
 • Giá trị thu tiền.

Các chức năng liên quan đến theo dõi thực hiện dự án theo giai đoạn:

 • Khai báo danh mục các giai đoạn thực hiện dự án.
 • Cập nhật số thực hiện ban đầu của dự án theo giai đoạn.
 • Cập nhật giá trị thực hiện (nghiệm thu) theo giai đoạn của dự án.
 • Cập nhật giá trị xuất hóa đơn, thu tiền theo giai đoạn của dự án.
 • Lên các báo cáo.
 • Thực hiện kết chuyển sang năm sau giá trị doanh thu và thu tiền đã thực hiện.

Báo cáo thực hiện theo giai đoạn của các dự án xem tại “Báo cáo công nợ”:

11. Theo dõi dự toán và thực hiện của các dự án

Xem hướng dẫn tại Theo dõi dự toán và thực hiện của các dự án.

Theo dõi dự toán và thực hiện của các dự án.

Để theo dõi các dự toán của các dự án cần thực hiện:

 • Khai báo cách xây dựng mã dự toán đối với các mã dự toán nguyên vật liệu.
 • Cập nhật bảng dự toán của dự án.
 • Cập nhật các phát sinh cho dự án phải chỉ rõ mã dự toán.
 • Lên các báo cáo.

Báo cáo theo dõi dự toán và thực hiện của các dự án xem tại “Báo cáo dự toán”:

12. Kết chuyển số dư, số phát sinh lũy kế sang năm sau

Kết thúc năm, sau khi hoàn tất số liệu cần thực hiện các kết chuyển số dư số phát sinh lũy kế sang năm sau:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận