Tính và hạch toán giá thành

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 14/06/2021 – Ngày cập nhật: 14/06/2021

Đối với các đơn vị xây lắp hoặc sản xuất thì cuối kỳ phải thực hiện tính giá thành sản phẩm.

Quy trình chung để tính giá thành xây lắp như sau:

1. Trong kỳ cập nhật các phát sinh chi phí liên quan đến giá thành

Hạch toán

Nợ các Tk chi phí 621, 622, 623, 627

Nợ 1331

Có 111, 112, 152, 214, 242, 331, 334, 335, 338…

2. Cuối kỳ thực hiện tổng hợp rồi phân bổ chi phí cho các công trình

Hạch toán

Nợ 154

Có 621, 622, 623, 627

3. Khi xuất hóa đơn thì kết chuyển chi phí dở dang vào giá vốn

Hạch toán

Nợ 632

Có 154

Quy trình chung để tính giá thành sản xuất như sau:

1. Trong kỳ cập nhật các phát sinh chi phí liên quan đến giá thành

Hạch toán

Nợ các Tk chi phí 621, 622, 623, 627

Nợ 1331

Có 111, 112, 152, 214, 242, 331, 334, 335, 338…

2. Cuối kỳ thực hiện tổng hợp rồi phân bổ chi phí cho các sản phẩm

Hạch toán

Nợ 154

Có 621, 622, 623, 627

3. Khi có sản phẩm nhập kho thì thực hiện kết chuyển chi phí vào giá hàng nhập kho

Hạch toán

Nợ 155

Có 154

Giá thành có thể được tính thủ công bên ngoài rồi sau đó cập nhật số liệu vào phần mềm tại các menu chức năng tương ứng.

Hoặc sử dụng các chức năng tương ứng của phần mềm để tính giá thành. Xem hướng dẫn tại các mục tương ứng ở phân hệ:

  1. Giá thành xây lắp
  2. Giá thành sản xuất.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận