Tính khấu hao tài sản cố định

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 06/11/2021

1. Chức năng

Tính khấu hao TSCĐ hàng kỳ (tháng).

Nếu có điều chuyển bộ phận sử dụng trong 1 kỳ thì sẽ được tính chi tiết cho từng bộ phận. Cho phép điều chuyển “không nguyên kỳ”, nhiều lần điều chuyển trong 1 kỳ và chương trình vẫn tính được khấu hao. 

Nếu có điều chỉnh, đánh giá lại giá trị tài sản trong kỳ thì chương trình sẽ tính khấu hao thành nhiều dòng:

– Dòng trước điều chỉnh: từ đầu kỳ đến ngày điều chỉnh

– Dòng sau khi điều chỉnh: từ ngày điều chỉnh đến cuối kỳ.

Khi sang kỳ tiếp theo thì chỉ tính khấu hao thành một dòng theo giá trị mới của tài sản sau điều chỉnh.

Khi tính toán sẽ tính chính xác đến từng ngày – tùy thuộc vào thời gian khấu hao, thời gian sử dụng ở từng bộ phận do điều chuyển, thời gian tạm dừng khấu hao nếu có.

Khấu hao sau khi được tính có thể được điều chỉnh hoặc xóa tùy theo nhu cầu. Thực hiện tại “Điều chỉnh khấu hao TSCĐ” hoặc “Xóa khấu hao TSCĐ”.

2. Hướng dẫn tính khấu hao

  • Menu thực hiện

Tài sản cố định\Tính khấu hao.

  • Các bước thực hiện

Bước 1. Khai báo điều kiện lọc

Màn hình hiển thị thông tin điều kiện lọc để tính khấu hao tài sản cố định:

Năm: Khai báo năm muốn tính khấu hao tài sản cố định.

Từ kỳ… đến kỳ…: Khai báo các kỳ muốn tính khấu hao.

Nếu khai báo nhiều kỳ thì chương trình sẽ tính lần lượt cho từng kỳ riêng biệt.

Danh sách tài sản: Có thể tính riêng cho một hoặc một số tài sản được đánh dấu chọn, nếu bỏ trống ngầm định là tính hết cho tất cả tài sản, nếu muốn chọn tài sản thì nhấn “F11” để chọn.

Mã ĐVCS: Nếu bỏ trống ngầm định là tính khấu hao các tài sản của tất cả đơn vị.

Bước 2. Chương trình thực hiện tính toán.

Nếu tài sản đã được tính khấu hao trong thời gian khai báo trên, khi tính lại chương trình sẽ hiện thông báo.

Sau khi tính toán xong, chương trình hiện thông báo.

Bước 3. Chương trình hiển thị kết quả tính toán.

Sau đó, sẽ hiện lên kết quả tính khấu hao chi tiết theo các thông tin điều kiện lọc nêu trên để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu. Cũng có thể lên báo cáo khấu hao tài sản để kiểm tra.

Trường hợp có điều chỉnh, đánh giá lại giá trị tài sản trong kỳ thì chương trình sẽ tính thành 2 dòng:

Sang kỳ tiếp theo thì chỉ tính khấu hao thành một dòng theo giá trị mới của tài sản sau điều chỉnh.

Có thể kết xuất kết quả tính toán ra excel.

3. Xem báo cáo kết quả tính khấu hao

Xem kết quả tính khấu hao tại báo cáo:

Tài sản cố định\Báo cáo khấu hao TSCĐ\Bảng tính khấu hao TSCĐ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận