Tính giá thành – chạy tổng hợp các bước

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/06/2021 – Ngày cập nhật: 22/06/2021

1. Chức năng

Tính giá thành được thực hiện qua nhiều bước, được trình bày tại “Trình tự các bước thực hiện”.

Ta có thể thực hiện từng bước hoặc khai báo để chương trình chạy tổng hợp các bước trong 1 lần thực hiện.

Chạy tổng hợp các bước nên áp dụng:

  • Giá thành nhiều công đoạn cần phải tính các bước cho từng công đoạn.
  • Phải tính lại khi có sửa lại số liệu phát sinh ban đầu.

Sau khi khai báo thông tin của từng bước giá thành thì sử dụng chức năng này để thực hiện các bước tính giá thành sản phẩm.

Lưu ý: 

Sau khi tính được giá thành xong thì phải thực hiện thêm bước “Tạo bút toán phân bổ chi phí sang tài khoản 154 (Nợ 154x/Có 6xx, 154y)

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất\Tính và cập nhật giá sản phẩm\Tính giá thành – chạy tổng hợp các bước.

Lưu ý: 

   • Khi sử dụng menu này, chương trình sẽ không hiển thị số liệu kết quả sau từng bước như khi thực hiện từng bước. Để xem phải xem ở từng báo cáo. 
   • Thời gian tính có thể lâu vì xử lý một  lúc nhiều bước.
 • Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập điều kiện lọc để thực hiện tính toán

Nhập năm, kỳ tính giá thành.

Mỗi kỳ tính giá thành được khai báo riêng.

Có thể sao chép (copy) các khai báo từ kỳ trước chuyển sang.

Sau khi nhấn “Nhận” chương trình sẽ hiện lên kết quả đã khai báo trước đó (nếu có).

Bước 2: thực hiện khai báo thông tin tính toán ở từng bước 

Dùng các chức năng Mới, Copy, Sửa, Xem, Xóa để khai báo thông tin.

Màn hình thông tin khai báo chung cho tất cả các bước.

+ Stt – Trình tự thực hiện trước sau của bước.

+ Chức năng – Lựa chọn từ danh sách.

Có các chức năng sau:

1. Tính số lượng sản xuất và nhập kho trong kỳ

2. Tính và áp giá xuất kho NVL, bán thành phẩm

3. Tập hợp và phân bổ chi phí NVL – chi tiết theo mã vật tư

4. Tập hợp và phân bổ chi phí nvl (không chi tiết theo mã vật tư), chi phí nhân công và chi phí chung

5. Tổng hợp chi phí và tính giá thành đơn vị sản phẩm

6. Cập nhật giá cho các phiếu nhập kho bán thành phẩm, thành phẩm

+ Các thông tin còn lại: tùy từng bước mà khai báo các thông tin phù hợp.

Lưu ý: 

   • Mỗi chức năng có thể tính thành nhiều lần. Khác biệt là thực hiện ở “vòng lặp” khác cho công đoạn khác và thông tin đi kèm chức năng đó là khác.
   • Chương trình sẽ dựa vào số thứ tự để thực hiện lần lượt các bước.

1. Tính số lượng sản xuất và nhập kho trong kỳ

Xem thêm hướng dẫn tại: “Tính số lượng sản phẩm sản xuất và nhập kho trong kỳ”.

Lưu ý: 

Với giá thành nhiều công đoạn thì chức năng này cũng chỉ cần thực hiện 1 lần.

2. Tính và áp giá xuất kho NVL, bán thành phẩm

Cần khai báo các thông tin cần thiết liên quan đến tính và áp giá cho các phiếu xuất kho.

   • Trường hợp tính giá thành không có phân bước thì chức năng này khai báo để tính và áp giá xuất kho NVL. Có thể phân biệt bằng mã kho và/hoặc tk vật tư.
   • Trường hợp tính giá thành phân bước nhiều công đoạn thì ở vòng tính đầu tiên là khai báo để tính và áp giá xuất kho NVL. Còn ở các vòng sau là khai báo để tính và áp giá xuất kho cho bán thành phẩm ở công đoạn tương ứng. Có thể phân biệt bằng mã kho và/hoặc tk vật tư.
   • Nếu số lượng vật tư là lớn nên cần khai báo thông tin để chương trình chỉ tính cho những mã vật tư, thành phẩm cần thiết ở từng vòng lặp. Nếu để trắng thì chương trình sẽ tính toán toàn bộ, có thể rất chậm. 

Xem thêm hướng dẫn tại: “Tính và áp giá xuất kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm”.

3. Tập hợp và phân bổ chi phí NVL – chi tiết theo mã vật tư

Cần chọn các mã thpbcp phù hợp. Nếu là giá thành phân bước nhiều công đoạn thì chọn các mã thpbcp tương ứng với từng công đoạn.

Xem thêm hướng dẫn tại: “Tập hợp và phân bổ chi phí NVL – chi tiết theo mã vật tư”.

4. Tập hợp và phân bổ chi phí nvl (không chi tiết theo mã vật tư), chi phí nhân công và chi phí chung

Cần chọn các mã thpbcp phù hợp. Nếu là giá thành phân bước nhiều công đoạn thì chọn các mã thpbcp tương ứng với từng công đoạn.

Xem thêm hướng dẫn tại: Tập hợp và phân bổ cp NVL (không chi tiết theo mã vật tư), cp nhân công và cp chung”.

5. Tổng hợp chi phí và tính giá thành đơn vị sản phẩm

Xem thêm hướng dẫn tại: Tổng hợp chi phí và tính giá thành đơn vị sản phẩm”.

6. Cập nhật giá cho các phiếu nhập kho bán thành phẩm, thành phẩm

Chương trình sẽ cập nhật giá cho các phiếu nhập với mã gd = “4 – Nhập từ sản xuất” và mã vật tư có loại vật tư = “51 – Thành phẩm”.

Xem thêm hướng dẫn tại: “Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm,bán thành phẩm”.

7. Lặp lại khai báo các bước 2-6 cho công đoạn tiếp theo

Nếu tính giá thành nhiều công đoạn thì lặp lại các khai báo các bước từ 2 đến 6 nêu trên.

Có N công đoạn thì phải khai báo lặp lại N lần.

Bước 3: thực hiện tính toán

Sau khi khai báo thì thực hiện tính toán theo các bước đã khai báo.

Trước hết đánh dấu chọn các bước cần thực hiện – khi có sai sót cần tính lại thì có thể chỉ cần tính lại một số bước.

Sau đó nhấn nút “Thực hiện các bước chọn” trên thanh công cụ để thực hiện.

Trong quá trình tính giá, chương trình hiển thị thông báo: 

Sau khi tính giá thành xong, chương trình hiển thị thông báo:

Chương trình sẽ không hiện số liệu như khi thực hiện từng bước, phải xem ở từng báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận