Tính giá nhập trước xuất trước

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/06/2021

1. Chức năng

Giá nhập trước xuất trước (NTXT) có thể được tính ngay khi làm phiếu xuất hoặc được tính vào cuối kỳ (tháng) sau khi ta đã cập nhật xong tất cả các chứng từ nhập xuất trong kỳ. Tùy theo khai báo tham số hệ thống, tab Kho, stt 730.

Giá NTXT được tính cho các phiếu xuất kho, giá vốn hàng xuất bán bằng cách trừ dần từ các phiếu nhập theo nguyên tắc nhập trước xuất trước.

Đối với các phiếu xuất trả lại ncc thì giá lấy đích danh theo phiếu nhập mua và chương trình cũng trừ bớt đầu vào – số lượng và giá trị – chính bằng số lượng trên phiếu xuất này.

Phần mềm chỉ đưa ra đơn giá xuất cuối cùng chứ không chỉ ra cho người sử dụng biết là phiếu xuất được xuất từ các phiếu nhập nào.

Chương trình cho khai báo cách tính giá nhập trước xuất trước đúng theo ngày hoặc đúng theo tháng được khai báo ở menu tham số hệ thống tab Tồn kho, stt 740. Đúng theo ngày là xuất kho có thể lấy từ các phiếu nhập trong ngày cùng với phiếu xuất mà không cần tính đến thời gian nhập xuất trong ngày. Đúng theo tháng là xuất kho có thể lấy từ các phiếu nhập trong tháng cùng với phiếu xuất mà không cần tính đến thời gian nhập trong tháng.

Trong trường hợp có sự điều chuyển giữa các kho và vật tư điều chuyển đến lại được điều chuyển đi ngay trong cùng 1 ngày thì phải đánh số thứ tự tính toán cho kho nào trước, kho nào sau để có giá nhập điều chuyển đến trước khi xuất điều chuyển đi, tham khảo Khai báo về kho để tính giá NTXT.

Trong trường hợp số liệu được cập nhật ở nhiều màn hình khác nhau, chương trình đang tính theo thứ tự ngày trước sau chứ chưa tính theo giờ phút trong một ngày. Vì vậy phải khai báo trình tự tính toán cho trường hợp chứng từ được nhập ở nhiều màn hình khác nhau, tham khảo Khai báo về chứng từ để tính giá NTXT.

Lưu ý:

  • Khi bắt đầu sử dụng chương trình thì cần phải vào các phiếu nhập còn chưa xuất hết. Xem hướng dẫn tại Vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước.
  • Cuối năm, phải thực hiện kết chuyển các phiếu nhập còn chưa xuất hết sang năm tiếp theo. Xem hướng dẫn tại Kết chuyển số tồn kho sang năm sau.
  • Đối với các trường hợp theo dõi tồn kho theo cả kho và dự án thì chương trình chưa thực hiện tính được giá ntxt cho trường hợp này.
  • Sau khi tính giá ntxt thì chương trình sẽ cập nhật lại “ngày chương trình tính và áp giá cho các vật tư tính giá trung bình di động, giá ntxt cho các phiếu xuất” tại tham số hệ thống, stt 735. Tuy nhiên người sử dụng có thể vào menu “Tham số hệ thống” để sửa lại theo nhu cầu.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tồn kho\Tính giá tồn kho\Tính giá nhập trước xuất trước.

 • Màn hình tính giá nhập trước xuất trước

+ Điều kiện lọc

Tùy điều kiện lọc có thể tính giá riêng một nhóm vật tư hoặc các vật thuộc một đvcs nào đó… hoặc tính giá cho toàn bộ các vật tư ở tất cả đvcs – nếu để trống điều kiện lọc.

+ Cập nhật giá

Khi cập nhập giá cho các phiếu xuất và phiếu nhập theo giá trung bình thì có 2 lựa chọn:

 • “1 – Chỉ cập nhật vào thẻ kho”: sử dụng trong trường hợp bộ phận kho hàng chỉ tính và tham khảo giá xuất nhưng chưa hạch toán vào sổ cái. Việc hạch toán này được thực hiện sau đó.
 • “2 – Cập nhật vào thẻ kho và sổ cái”: sử dụng khi cập nhật vào cả thẻ kho và cả sổ cái.

Chương trình ngầm định là 2.

+ Cảnh báo chênh lệch giữa tồn ntxt và tồn kho

Chương trình cho phép có/không hiện danh sách vật tư chênh lệch giữa tồn kho theo cách tính thông thường và tồn kho tính theo các phiếu nhập NTXT.

 • 0 – Không: Không hiện danh sách vật tư chênh lệch giữa tồn NTXT và tồn kho.
 • 1 – Có: Hiện ra danh sách vật tư chênh lệch giữa tồn NTXT và tồn kho.

Chương trình ngầm định là 1.

Thay đổi tham số hệ thống

Sau khi tính toán thì chương trình cập nhật lại tham số “735 – Ngày bắt đầu tính và áp giá cho các vật tư tính giá trung bình di động, giá ntxt khi xuất kho” bằng ngày cuối kỳ tính toán + 1.

Người sử dụng có thể thay đổi lại ngày này bằng cách vào menu tham số hệ thống để sửa.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận