Theo dõi và báo cáo theo các trường tự do

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 15/07/2021

1. Giới thiệu chung

Ngoài những đối tượng quản lý chung của các doanh nghiệp như tài khoản, khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, dự án, công trình, bộ phận hạch toán, lệnh sản xuất… còn có thể có những đối tượng thông tin cần theo dõi đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp. 

Phần mềm có các trường cho phép người sử dụng tự định nghĩa (trường “tự do”) để theo dõi các đối tượng này và có phân hệ báo cáo quản trị riêng cho các trường này. 

Số lượng các trường tự do gồm có:

  1. 3 trường mã
  2. 3 trường số lượng
  3. 3 trường ghi chú.

Hướng dẫn khai báo hiện các trường tự do trên các màn hình nhập liệu xem tại <Khai báo ẩn/hiện các trường tùy chọn trên màn hình lập chứng từ>.

Khai báo các danh mục, lên báo cáo liên quan đến các trường tự do xem tại phận hệ “Báo cáo cho các trường tự do”.

Với 3 trường mã tự do Fast Accounting cung cấp các nhóm báo cáo sau:

  1. Các bảng kê, tổng hợp phát sinh số liệu kế toán ứng với trường mã tự do.
  2. Các bảng kê, tổng hợp số phát sinh nguyên vật liệu ứng với trường mã tự do.

Với 3 trường số lượng tự do và 3 trường ghi chú tự do thì chương trình có báo cáo bảng kê các phát sinh liên quan.

2. Cập nhật thông tin liên quan đến các trường tự do khi lập chứng từ

Khi lập chứng từ nhập trường tự do tại các cột tương ứng theo yêu cầu. 

Ví dụ nhập thông tin mã tư do 1 tại cột “Mã td1” trên phiếu kế toán:

3. Nhập liệu và lên báo cáo cho các trường số lượng và ghi chú tự do

3.1. Nhập liệu cho các trường số lượng và ghi chú tự do

Để nhập các ghi chú và số lượng tự do trên các màn hình lập chứng từ thì phải khai báo hiển thị các trường ghi chú và số lượng – khai báo hiển thị ở vị trí nào, độ rộng của trường là bao nhiêu… 

Xem cách khai báo hiển thị và sắp xếp các trường tự do tại menu “Khai báo hiện/ẩn các trường của màn hình giao dịch”.

Khi lập chứng từ nhập số lượng và ghi chú tự do tại các cột tương ứng theo yêu cầu. 

Ví dụ nhập thông tin tại cột “Ghi chú tự do 1” và “Số lượng tự do 1” trên Hóa đơn bán hàng:

3.2. Một số báo cáo cho các trường số lượng và ghi chú tự do

Chương trình có lên một số báo cáo dạng bảng kê chứng từ có thể thêm các trường số lượng và ghi chú tự do (do người dùng tự định nghĩa):

  1. Bảng kê chứng từ (Tk, Tk đ.ứng, Ps nợ, Ps có) (Phân hệ Tổng hợp)
  2. Bảng kê hóa đơn bán hàng – 1 màn hình (Phân hệ Bán hàng)
  3. Bảng kê phiếu nhập mua – 1 màn hình (Phân hệ Mua hàng)
  4. Bảng kê phiếu nhập – 1 màn hình (Phân hệ Tồn kho)
  5. Bảng kê phiếu xuất – 1 màn hình (Phân hệ Tồn kho)

Để khai báo hiển thị các cột số lượng và ghi chú tự do trên bảng số liệu thì tại màn hình Bảng số liệu báo cáo, nhấn nút   trên thanh công cụ để.

Màn hình chọn cột hiển thị:

Hướng dẫn khai báo hiển thị các cột xem tại Hướng dẫn chung về lên báo cáo.

Dưới đây trình bày ví dụ về 2 báo cáo.

1. Bảng kê chứng từ (Tk, Tk đ.ứng, Ps nợ, Ps có) (Phân hệ Tổng hợp)

Điều kiện lọc:

Màn hình kết quả tính toán:

2. Bảng kê hóa đơn bán hàng – 1 màn hình (Phân hệ Bán hàng)

Điều kiện lọc:

Màn hình kết quả tính toán:

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận