Tham số phân hệ “Báo cáo”

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 05/03/2021 – Ngày cập nhật: 03/04/2024

Chi tiết các tham số phân hệ “Báo cáo”

Các tham số phần này liên quan đến hiển thị, trình bày báo cáo.

1. Tham số “205 – Tên cty khi in báo cáo”

Trên báo cáo khi in sẽ có tên công ty.

Tham số này cho phép khai báo kiểu chữ của tên công ty khi hiện trên báo cáo:

1 – Chữ thường: Khi lên mẫu in, tên công ty sẽ thể hiện là chữ thường.

2 – Chữ hoa: Khi lên mẫu in, tên công ty sẽ thể hiện là chữ hoa.

3 – Chữ đậm: Khi lên mẫu in, tên công ty sẽ thể hiện là chữ thường và in đậm.

4 – Chữ hoa và đậm: Khi lên mẫu in, tên công ty sẽ thể hiện là chữ hoa và in đậm.

Ngầm định của chương trình là 1.

2. Tham số “210 – Địa chỉ cty khi in báo cáo”

Trên báo cáo khi in sẽ hiện lên địa chỉ công ty.

Tham số này cho phép khai báo kiểu chữ của địa chỉ công ty khi hiện trên báo cáo:

1 – Chữ thường: Khi lên mẫu in, địa chỉ công ty sẽ thể hiện là chữ thường.

2 – Chữ hoa: Khi lên mẫu in, địa chỉ công ty sẽ thể hiện là chữ hoa.

3 – Chữ đậm: Khi lên mẫu in, địa chỉ công ty sẽ thể hiện là chữ thường và in đậm.

4 – Chữ hoa và đậm: Khi lên mẫu in, địa chỉ công ty sẽ thể hiện là chữ hoa và in đậm.

Ngầm định của chương trình là 1.

3. Tham số “215 – Hiện mã số thuế của DN khi in báo cáo mẫu theo quy định Bộ Tài Chính”

Một số báo cáo có mẫu theo quy định của Bộ Tài Chính, trên mẫu in có/không thể hiện mã số thuế.

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: trên mẫu in không thể hiện mã số thuế của doanh nghiệp.

1 – Có: trên mẫu in thể hiện mã số thuế của doanh nghiệp.

Ngầm định của chương trình là 1.

4. Tham số “220 – Phông chữ khi in báo cáo”

Chương trình đang ngầm định phông chữ là “Arial;9” (kiểu chữ – Arial, cỡ chữ 9).

Khi lên mẫu in, nội dung báo cáo sẽ có kiểu chữ là “Arial”, cỡ là “9” như hình dưới.

5. Tham số “225 – Phông chữ tiêu đề khi in báo cáo”

Thể hiện số chữ số sau dấu thập phân của trường tiền ngoại tệ trên các chứng từ, báo cáo, mẫu in.

Ngầm định của chương trình là 2.

6. Tham số “230 – Phông chữ khi in báo cáo phần Người lập biểu, Kế toán trưởng, Giám đốc”

Chương trình đang ngầm định là “Arial;8” (kiểu chữ – Arial, cỡ chữ 8).

Khi lên mẫu in, tên của Người lập biểu, kế toán trưởng, giám đốc sẽ có kiểu chữ là “Arial”, cỡ là “8” như hình dưới.

7. Tham số “240 – Thông tin số trang khi in báo cáo”

Khai báo ngầm định thông tin số trang khi in báo cáo. 

Khi vào màn hình trước khi in chương trình sẽ hiện theo ngầm định khai báo ở tham số này và có thể lựa chọn lại để in theo nhu cầu.

Thông tin số trang thể hiện ở các chân trang (page footer) của báo cáo.

Có các lựa chọn:

0 – Không in: Không hiện số trang.

1 – Có in: Chỉ hiện số trang, không hiện ngày, giờ in.

2 – In thêm ngày: Hiện số trang và ngày in, không hiện giờ in.

3 – In thêm giờ: Hiện cả số trang, ngày và giờ in.

Ngầm định của chương trình là 3.

8. Tham số “245 – Hỏi khi in liên tục các chứng từ”

Khi in liên tục nhiều chứng từ cùng một lúc thì chương trình sẽ hiện thông báo:

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: Khi in liên tục, chương trình không hiện thông báo.

1 – Có: Khi in liên tục, chương trình sẽ hiện thông báo.

Ngầm định của chương trình là 1.

9. Tham số “247 – Hiện chức năng xem liên tục các chứng từ”

Tham số này dùng để khai báo có/không hiển thị chức năng xem liên tục các chứng từ khi thực hiện in.

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: Không hiển thị nút “Xem liên tục” và các mẫu in “Xem liên tục”.

1 – Có: Chương trình sẽ hiển thị nút “Xem liên tục” và hiện thêm các mẫu in “Xem liên tục”.

Ngầm định của chương trình là 0.

Ví dụ: Chọn 1 – Có, tại menu Hóa đơn bán hàng, chức năng “In” sẽ hiện nút “Xem liên tục” và các mẫu “Xem liên tục”.

10. Tham số “250 – Thể hiện chữ ký số khi in trên báo cáo”

Khi in báo cáo cáo, chọn “Xuất PDF với chữ ký số”.

Trên mẫu in báo cáo thể hiện chữ ký số của doanh nghiệp:

Có các lựa chọn:

0 – Không: Trên báo cáo không hiện chữ ký số của doanh nghiệp.

1 – Trang đầu: Trên báo cáo thể hiện chữ ký số của công ty ở trang đầu tiên.

2 – Trang cuối: Trên báo cáo thể hiện chữ ký số của công ty ở trang cuối cùng.

Ngầm định của chương trình là 1.

11. Tham số “255 – Chức danh của người đứng đầu đơn vị khi in trên báo cáo”

Khai báo chức danh của người đứng đầu đơn vị khi in trên báo cáo.

Chương trình đang ngầm định là “GIÁM ĐỐC”.

Có thể sửa lại, ví dụ: TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT…

12. Tham số “260 – Chức danh của người phụ trách kế toán khi in trên các báo cáo”

Khai báo chức danh của người phụ trách kế toán khi in trên báo cáo.

Chương trình đang ngầm định là “KẾ TOÁN TRƯỞNG”.

Có thể sửa lại, ví dụ: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH.

13. Tham số “265 – Hiện chức năng nhóm số liệu trên màn hình xem số liệu”

Trên màn hình xem số liệu báo cáo, người dùng có thể tùy chỉnh có/không hiện phần “Kéo một trường vào đây để nhóm theo trường đó”.

Ví dụ: Tại “Sổ chi tiết bán hàng” trên, khi người sử dụng kéo trường “Mã khách” để nhóm số liệu lại, thì màn hình xem số liệu sẽ thể hiện như hình dưới.

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: trên màn hình xem số liệu báo cáo, bị ẩn phần “Kéo một trường vào để nhóm theo trường đó”, có thể click chuột vào để hiện ra phần này.

1 – Có: trên màn hình xem số liệu báo cáo, luôn hiện phần“Kéo một trường vào để nhóm theo trường đó”. 

Ngầm định của chương trình là 1.

14. Tham số “270 – Canh chỉnh lại mẫu in khi xuất excel”

Khi người dùng xem mẫu in, có thể xuất ra excel. Khi xuất ra excel chương trình có/không canh chỉnh lại cho giống mẫu khi in.

Có 2 lựa chọn:

0 – Không: Mẫu in khi xuất excel có trường hợp sẽ bị bể so với mẫu chương trình.

1 – Có: Mẫu in khi xuất excel được canh chỉnh giống mẫu chương trình.

Ngầm định của chương trình là 1.

Mẫu xuất ra excel giống mẫu in:

15. Tham số “282 – Độ cao của dòng khi xuất số liệu báo cáo ra excel”

Chương trình đang ngầm định là 20. 

Khi chọn “Kết xuất” ra Excel, độ cao của các dòng chi tiết là 20.

16. Tham số “284 – Độ cao của tiêu đề khi xuất số liệu báo cáo ra excel”

Chương trình đang ngầm định là 25.

Khi chọn “Kết xuất” ra Excel, độ cao của dòng tiêu đề là 25.

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận