Tạo phiếu chênh lệch kiểm kê và sổ sách

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/06/2021

1. Chức năng

Tạo phiếu chênh lệch kiểm kê để xử lý chênh lệch thừa\thiếu khi kiểm kê vật tư hàng hóa.

Số liệu kiểm được cập nhật tại menu Cập nhật số liệu kiểm kê.

Nếu không sử dụng chức năng tạo phiếu nhập xuất chênh lệch sau kiểm kê tại chức năng này thì có thể lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho với mã giao dịch  “8 – Nhập chênh lệch kiểm kê”, “8 – Xuất chênh lệch kiểm kê”.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Tồn kho\Kiểm kê tồn kho\Tạo phiếu chênh lệch kiểm kê và sổ sách.

  • Các bước tạo phiếu chênh lệch kiểm kê

Bước 1. Nhập điều kiện lọc

Truy cập menu tạo phiếu chênh lệch kiểm kê và sổ sách thì chương trình hiển thị tab điều kiện lọc:

Lưu ý:

Chương trình bắt buộc phải nhập mã kho. Mỗi kho có chênh lệch kiểm kê với sổ sách được tạo riêng một phiếu nhập và phiếu xuất.

Chương trình hiển thị danh sách số liệu kiểm kê:

Bước 2. Tạo phiếu nhập/xuất

Tại màn hình tạo phiếu chênh lệch kiểm kê và sổ sách, nhấn nút “Tạo phiếu nhập\Tạo phiếu xuất” trên thanh công cụ để tạo phiếu.

Trường hợp chênh lệch thừa thì tạo phiếu nhập kho, nhấn nút “Tạo phiếu nhập” trên thanh công cụ. Chênh lệch thiếu thì nhấn nút “Tạo phiếu xuất”.

Chương trình đưa ra màn hình cập nhật bổ sung các thông tin để tạo phiếu nhập/xuất:

Nhấn nút “Nhận” để chương trình thực hiện tạo phiếu. Sau khi tạo phiếu, chương trình hiển thị kết quả thực hiện:

Chương trình tự động tạo ra phiếu nhập/xuất kho, post vào thẻ kho, sổ cái và tự động xóa các dòng số liệu kiểm kê ở màn hình tạo phiếu chênh lệch kiểm kê và sổ sách.

Phiếu nhập và phiếu xuất điều chỉnh do chương trình tạo ra chưa có giá và các trường thông tin thống kê (nếu có). 

Để bổ sung giá (nếu cần) và các trường thông tin thống kê (nếu cần) thì vào màn hình phiếu nhập kho, phiếu xuất kho lọc với mã giao dịch số “8 – Nhập chênh lệch kiểm kê”, “8 – Xuất chênh lệch kiểm kê” để bổ sung, cập nhật thông tin còn thiếu.

Giá do người sử dụng xác định, ví dụ:

  1. Giá “xuất thiếu” có thể tính dựa trên giá xuất kho trong tháng.
  2. Giá “nhập thừa”có thể dựa trên giá nhập kho trong kỳ.

Khi tính giá tồn kho, phiếu nhập/phiếu xuất chênh lệch kiểm kê vẫn tham gia tính giá tồn kho như bình thường.

Số liệu kiểm kê có thể xem ở các báo cáo nhập, xuất kho.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận