Tạo bút toán chi phí khấu hao

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/06/2023

1. Hạch toán

Thực hiện tổng hợp số liệu phân bổ khấu hao trước đó để tạo ra số liệu hạch toán theo tài khoản và các đối tượng nhận chi phí tương ứng.

Hạch toán chi phí khấu hao:

Nợ Tk 6274, 6414, 6424 – Chi tiết cho đối tượng tập hợp chi phí.

Có Tk 214 – Khấu hao tscđ

Lưu ý:

Có thể in báo cáo “Tài sản \ Báo cáo khấu hao \ Bảng tổng hợp phân bổ khấu hao” và nhập thủ công ở phiếu kế toán.

2. Hướng dẫn tạo bút toán khấu hao

  • Menu thực hiện

Tài sản cố định \ Bút toán khấu hao \ Tạo bút toán chi phí khấu hao.

  • Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Truy cập menu “Tạo bút toán chi phí khấu hao” chương trình hiển thị màn hình để nhập điều kiện lọc.

Có thể chọn từ kỳ đến kỳ, nhưng mỗi kỳ được tính riêng.

Bước 2. Chương trình tổng hợp số liệu

Chương trình tổng hợp số liệu phân bổ khấu hao đã tính trước đó theo các cặp tài khoản nợ/có và chi tiết theo các đối tượng quản lý như mã bộ phận hạch toán, mã dự án, mã dự toán, mã sản phẩm, mã phí…

Sau khi tổng hợp xong sẽ đưa ra kết quả, mỗi dòng là một bút toán hạch toán:

Bước 3: Thực hiện tạo bút toán chi phí khấu hao
Đánh dấu [v] vào các bút toán cần tạo.

Và nhấn nút “Tạo bút toán” trên thanh công cụ

Chương trình hiển thị màn hình để nhập bổ sung tin về quyển chứng từ, số chứng từ, diễn giải.

Nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút “Nhận”. Chương trình sẽ tự động tạo bút toán hạch toán chi phí khấu hao và chuyển vào sổ cái.

Trường hợp đã có bút toán thì chương trình sẽ đưa ra cảnh báo:

Nếu muốn tạo lại bút toán phân bổ thì nhấn nút “Có”. Sau đó nhập bổ sung tin về quyển chứng từ, số chứng từ, diễn giải.

Màn hình hiển thị kết quả:

Chương trình cập nhật cột “Tiền pb đã chuyển”.

Trong trường hợp số liệu gốc có thay đổi, ví dụ tính lại số liệu phân bổ, thì 2 cột “Tiền pb” và “Tiền pb đã chuyển” sẽ khác nhau, khi đó ta phải thực hiện tạo lại bút toán phân bổ.

  • Xem, in phiếu kết toán

Đánh dấu [v] các bút toán cần in và chọn nút “Xem, in PKT” trên thanh công cụ.

Chương trình sẽ hiển thị ra màn hình “Xem, in các bút toán tự động”:

Sau đó, nhấn nút “IN” trên thanh công cụ để thực hiện in bút toán.

Chương trình hiện ra mẫu in báo cáo bút toán chi phí khấu hao. Mỗi bút toán được in thành một phiếu riêng.

  • Xóa bút toán chi phí khấu hao

Trường hợp người dùng muốn xóa bút toán chi phí thì chọn thì đánh dấu các bút toán cần xóa rồi nhấn nút “Xóa bút toán” trên thanh công cụ.

Chương trình hiện thông báo.

Kết quả sau khi đã xóa:

Sau khi nhấn nút “Có” chương trình sẽ xóa bút toán chi phí khấu hao – giá trị ở các cột tiền đã chuyển, ngày c.từ, số c.từ, diễn giải và quyển c.từ sẽ bị xóa.

Để tạo bút toán lại thì thực hiện lại từ bước 2.

3. Xem, in bảng kê bút toán khấu hao

Xem báo cáo tổng chi phí khấu hao tại menu: 

Tài sản cố định \ Báo cáo khấu hao TSCĐ \ Bảng tổng chi phí khấu hao TSCĐ.

Và xem báo cáo bảng kê bút toán khấu hao tại menu: 

Tổng hợp \ Tra cứu số liệu \ Bảng kê chứng từ.

Tại báo cáo này, cột “Mã c.từ chọn “PK5 – Bút toán chi phí khấu hao” ở dòng lọc số liệu để lọc ra các bút toán toán chi phí khấu hao.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận