Tạo bút toán phân bổ chi phí sang tài khoản 154 (Nợ 154x/Có 6xx, 154y)

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/03/2021 – Ngày cập nhật: 22/06/2021

1. Chức năng

Thực hiện tạo bút toán phân bổ chi phí tập hợp trên các tài khoản 621, 622, 627, 154 cho từng tiểu khoản chi tiết sang tài khoản chi phí sản xuất dở dang 154 theo các đối tượng tính giá thành.

Số liệu được lấy từ kết quả tính toán ở các bước tập hợp và phân bổ trước đó.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Giá thành sản xuất\Tạo bút toán phân bổ.

 • Các bước thực hiện

Bước 1. Lọc số liệu

Truy cập menu “Tạo bút toán phân bổ chi phí” chương trình hiển thị màn hình để nhập điều kiện lọc.

Năm, Kỳ: Nhập kỳ cần tạo bút toán phân bổ chi phí.

Mã ĐVCS: Chọn ĐVCS để tạo bút toán phân bổ chi phí.

Nhấn “Nhận” để chương trình thực hiện tính toán.

Chương trình thực hiện lọc số liệu đã tính trước đó (nếu có) và đưa ra kết quả.

Màn hình phía trên là tổng số phát sinh bên nợ của từng tiểu khoản chi phí được thực hiện ở bước tập hợp chi phí.

Màn hình phía dưới các bút toán phân bổ chi tiết cho từng đối tượng chi phí – theo kết quả thực hiện phân bổ chi phí:

   • Tài khoản nợ được lấy từ khai báo tk cpdd trong danh mục vật tư hoặc trong danh mục bộ phận hạch toán – nếu như đối tượng tính giá thành có mã bpht (khi này một mã vật tư, ví dụ gắn với 2 bhpt có thể hạch toán vào 2 tk cpdd khác nhau).
   • Tài khoản có là tài khoản tập hợp và phân bổ chi phí.

Cột ngày c.từ được gán ngày cuối của kỳ phân bổ chi phí.

Cột Số c.từ và Quyển c.từ sẽ trắng khi chưa tạo bút toán.

Bước 2.1. Tạo bút toán

Đánh dấu [v] vào các dòng muốn tạo bút toán sau đó, chọn biểu tượng “Tạo bút toán” để thực hiện.

Chương trình hiện ra màn hình chọn ngày chứng từ, quyển chứng từ, số chứng từ.

Nhấn “Nhận” để thực hiện.

Sau khi chương trình tạo bút toán thành công, số chứng từ và quyển chứng từ được cập nhật cho các dòng bút toán đã chọn.

Kết quả này khi cần có thể xem tại báo cáo “Giá thành sản xuất\Báo cáo giá thành sản phẩm\Sổ chi tiết một tài khoản”.

Bước 2.2. Xóa bút toán

Đánh dấu [v] vào các dòng muốn xóa bút toán sau đó, chọn biểu tượng “Xóa bút toán” để thực hiện.

Chương trình hiện thông báo.

Sau khi thực hiện xóa bút toán thành công, chương trình xóa các thông tin đã cập nhật.

Bước 3. In bút toán, xuất số liệu ra excel

Đánh dấu [v] vào các dòng muốn in, sau đó chọn biểu tượng “In” để thực hiện.
Để xuất số liệu ra excel thì chọn biểu tượng “Kết xuất”.

Chương trình hiện ra mẫu in báo cáo bút toán phân bổ chi phí.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận