Tạo bút toán phân bổ chi phí, kc cho các dự án

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 15/03/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Chức năng

Thực hiện tính toán và tạo các bút toán phân bổ và kết chuyển chi phí cho các dự án theo khai báo bút toán phân bổ, kết chuyển chi phí cho dự ánkhai báo phân bổ dự án gián tiếp đã tạo sẵn.

Có các chức năng sau:

  1. Tập hợp chi phí
  2. Phân bổ chi phí
  3. Tạo bút toán sổ cái.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình\Bút toán phân bổ, kết chuyển\Tạo bút toán phân bổ chi phí cho các dự án.

2.1. Khai báo điều kiện lọc

Truy cập menu “Tạo bút toán phân bổ chi phí cho các dự án” chương trình hiển thị màn hình để nhập điều kiện lọc.

Năm: …, từ kỳ … đến kỳ …
Nhập thời gian tính toán. Có thể tổng hợp số liệu từ kỳ … đến kỳ … và chương trình thực hiện tạo bút toán kết chuyển và phân bổ vào ngày cuối của kỳ cuối cùng trong khai báo (chứ không phải tạo riêng cho từng kỳ).

Mã ĐVCS (đơn vị cơ sở)
Chọn đơn vị cơ sở cần phân bổ/kết chuyển chi phí cho dự án. Bắt buộc nhập.

Stt bút toán phân bổ
Chọn từ khai báo bút toán phân bổ, kết chuyển chi phí cho dự án.

Lưu ý:

Mỗi lần chạy chỉ thực hiện được cho một 1 bút toán.

Ngày c.từ (chứng từ)
Là ngày cuối trong kỳ đã chọn, không sửa được.

Quyển c.từ, Số c.từ
Người sử dụng khai báo.

Chương trình thực hiện lọc số liệu đã tính trước đó (nếu có) và đưa ra kết quả.

Mỗi dòng là chi tiết phân bổ/kết chuyển theo dự án.

2.2. Bước 2. Tập hợp chi phí

Chương trình sẽ thực hiện tính tổng các phát sinh trong kỳ theo (tài khoản, mã dự án). Tính phát sinh nợ của tk = “tk có”.

Nếu trước đó đã thực hiện tập hợp rồi, chương trình sẽ cảnh báo.

 • Các phát sinh tập hợp cho các mã dự án loại “trực tiếp” thì bên dưới sẽ có 1 dòng cùng với dự án như bên trên và có hệ số phân bổ = 1.

 • Các phát sinh tập hợp cho các mã dự án loại “gián tiếp” hoặc không có mã (trường mã dự án để trống) thì bên dưới hiển thị các dòng dự án trực tiếp nhận phân bổ theo “khai báo phân bổ dự án gián tiếp”.

2.3. Bước 3. Phân bổ chi phí

Trước khi thực hiện phân bổ thì cần nhập hệ số cho các dự án gián tiếp thực hiện phân bổ theo “hệ số tự nhập”. Còn nếu phương pháp phân bổ khác thì không cần nhập hệ số, chương trình sẽ tính toán ra hệ số phân bổ theo công thức khai báo.

Sau khi khai báo xong thì nhấn nút “Phân bổ”.

Chương trình hiện thông báo:

2.4. Kết quả sau khi phân bổ

Kết quả xuất excel:

2.5. Bước 4: Tạo bút toán phân bổ

ChọnTạo bt” để chuyển các kết quả phân bổ, kết chuyển tính toán ở bước trên vào sổ cái.

Màn hình hiển thị kết quả:

Sau khi đã chuyển sổ cái thành công, nếu người dùng cập nhật, chỉnh sửa những phát sinh mới liên quan tới bút toán, thực hiện lại bước “Tập hợp cp” chương trình sẽ hiện cảnh báo.

Sau khi chọn “Có”, chương trình chuyển tất cả các bút toán trở về trạng thái “Chưa ghi sổ”.

Đồng thời chương trình tập hợp lại phát sinh của các dự án liên quan. Nhấn “Tạo bt” để thực hiện lại thao tác chuyển số liệu vào sổ cái.

 • Xóa bút toán

Tại màn hình tạo bút toán, chọn “Xóa bt” chương trình sẽ xóa các cột “Ngày c.từ”, “Quyển c.từ”, “Số c.từ”, “Stt rec” và chuyển tất cả các bút toán trở về trạng thái “Chưa ghi sổ”.

Chương trình hiện thông báo:

Màn hình kết quả sau khi xóa bút toán:

 • In bút toán, xuất số liệu ra excel

Để in hoặc xuất số liệu ra excel thì chọn biểu tượng “In” hoặc “Kết xuất”.

Lưu ý: 

Chỉ in được khi đã “Chuyển sổ cái” và ở trạng thái “Đã ghi sổ cái”. Nếu không chương trình sẽ cảnh báo.

Chương trình hiện ra mẫu in báo cáo bút toán phân bổ chi phí cho các dự án. Tất cả các bút toán được in chung trên một phiếu.

Lưu ý:

Chương trình chỉ hiện lên mẫu in các dự án loại trực tiếp hoặc các dự án loại gián tiếp đã được phân bổ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận