Tạo bút toán phân bổ chi phí

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 16/03/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Chức năng

Nợ Tk 6233, 6273, 6413, 6423 – Chi tiết cho đối tượng tập hợp chi phí.

Có Tk 242 – Chi phí trả trước

Lưu ý:

Có thể in báo cáo “Công cụ dụng cụ \ Báo cáo phân bổ CCDC \ Bảng tổng hợp chi phí CCDC” và nhập thủ công ở phiếu kế toán.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Bút toán phân bổ chi phí \ Tạo bút toán phân bổ chi phí.

Thực hiện tổng hợp số liệu phân bổ chi phí trước đó để tạo ra số liệu hạch toán theo tài khoản và các đối tượng nhận chi phí tương ứng.

  • Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Truy cập menu “Tạo bút toán phân bổ khấu hao” chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc

Có thể chọn từ kỳ đến kỳ, nhưng mỗi kỳ được tính riêng.

Bước 2. Chương trình tổng hợp số liệu

Chương trình tổng hợp số liệu phân bổ khấu hao đã tính trước đó theo các cặp tài khoản nợ/có và chi tiết theo các đối tượng quản lý như mã bộ phận hạch toán, mã dự án, mã sản phẩm, mã phí…
Sau khi tổng hợp xong sẽ đưa ra kết quả, mỗi dòng là một bút toán hạch toán:

Bước 3: Thực hiện tạo bút toán phân bổ khấu hao

Đánh dấu [v] vào các bút toán cần tạo.

Và nhấn nút “Tạo bút toán” trên thanh công cụ

Chương trình hiển thị màn hình để nhập bổ sung tin về quyển chứng từ, số chứng từ, diễn giải.

Nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút “Nhận”. Chương trình sẽ tự động tạo bút toán hạch toán phân bổ khấu hao và chuyển vào sổ cái.

Trường hợp đã có bút toán thì chương trình sẽ đưa ra cảnh báo:

Nếu muốn tạo lại bút toán phân bổ thì nhấn nút “Có”. Sau đó nhập bổ sung tin về quyển chứng từ, số chứng từ, diễn giải.

Màn hình hiển thị kết quả:

Chương trình cập nhật cột “Tiền pb đã chuyển”.

Lưu ý:

Trong trường hợp số liệu gốc có thay đổi, ví dụ tính lại số liệu chi phí phân bổ, thì 2 cột “Tiền pb” và “Tiền pb đã chuyển” sẽ khác nhau, khi đó ta phải thực hiện tạo lại bút toán phân bổ.

  • In bút toán phân bổ

Đánh dấu các bút toán cần in và chọn nút “In” trên thanh công cụ.

Chương trình hiện ra mẫu in báo cáo bút toán chi phí ccdc. Mỗi bút toán được in thành một phiếu riêng.

  • Xóa bút toán chi phí ccdc

Trường hợp người dùng muốn xóa bút toán chi phí thì chọn thì đánh dấu các bút toán cần xóa rồi nhấn nút “Xóa bút toán” trên thanh công cụ.

Chương trình hiện thông báo.

Kết quả sau khi đã xóa:

Sau khi nhấn nút “Có” chương trình sẽ xóa bút toán chi phí ccdc – giá trị ở các cột tiền đã chuyển, ngày c.từ, số c.từ, diễn giải và quyển c.từ sẽ bị xóa.

Để tạo bút toán lại thì thực hiện lại từ bước 2.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận