Tạo bút toán kết chuyển giá vốn cho dự án

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 15/03/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Chức năng

Thực hiện tính giá trị giá vốn và kết chuyển giá vốn của các dự án:

Nợ 632

Có 154.

Cuối tháng, đối với các dự án có xuất hóa đơn cho người mua (chủ đầu tư) thì thực hiện tính toán giá vốn tương ứng đối với phần công việc hoàn thành (xuất hóa đơn).

Người sử dụng có thể tự tính bên ngoài và nhập hạch toán tại menu “Tổng hợp / Phiếu kế toán”.

Hoặc sử dụng chức năng tính toán kết chuyển của phần mềm. Giá vốn của dự án được tính và kết chuyển theo một trong các phương pháp sau:

  1. Kết chuyển theo hệ số: giá vốn = chi phí dở dang (cpdd) * hệ số.
  2. Kết chuyển theo giá trị nhỏ hơn trong 2 giá trị (chi phí dở dang, doanh thu): giá vốn = min(cpdd, doanh thu).
  3. Kết chuyển theo giá trị nhỏ hơn trong 2 giá trị (chi phí dở dang, chi phí dự toán phân bổ cho doanh thu phát sinh): giá vốn = min(cpdd, cp dự toán), trong đó cp dự toán = (doanh thu ps trong kỳ/giá trị chưa thuế của dự án) * giá trị dự toán.
  4. Theo giá trị tự nhập, được tính bên ngoài trước đó.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình\Bút toán phân bổ, kết chuyển\Tạo bút toán kết chuyển giá vốn cho dự án.

2.1. Bước 1. Nhập điều kiện lọc

Khi vào menu thì chương trình hiện lên màn hình điều kiện lọc:

Năm: …, từ kỳ … đến kỳ …

Nhập thời gian tính toán. Có thể tổng hợp số liệu từ kỳ … đến kỳ … và chương trình thực hiện tạo bút toán kết chuyển và phân bổ vào ngày cuối của kỳ cuối cùng trong khai báo (chứ không phải tạo riêng cho từng kỳ).

Mã ĐVCS (đơn vị cơ sở)

Chọn đơn vị cơ sở cần kết chuyển giá vốn cho dự án. Bắt buộc nhập.

[ ] Sao chép từ kỳ trước

Nếu đánh dấu vào “[v] Sao chép từ kỳ trước” thì chương trình sẽ lấy lên các bút toán đã được khai báo từ kỳ trước đưa lên.

Chương trình sẽ lọc ra các bút toán đã khai báo và thực hiện trước đó (nếu có) theo điều kiện lọc:

2.2. Bước 2. Khai báo bút toán kết chuyển giá vốn cho dự án

Nhấn nút “Mới” trên thanh công cụ, màn hình khai báo bút toán kết chuyển giá vốn cho dự án hiển thị:

Có các phương pháp kết chuyển sau để lựa chọn:

  1. Kết chuyển theo hệ số: giá vốn = chi phí dở dang (cpdd) * hệ số.
  2. Kết chuyển theo giá trị nhỏ hơn trong 2 giá trị (chi phí dở dang, doanh thu): giá vốn = min(cpdd, doanh thu).
  3. Kết chuyển theo giá trị nhỏ hơn trong 2 giá trị (chi phí dở dang, chi phí dự toán phân bổ cho doanh thu phát sinh): giá vốn = min(cpdd, cp dự toán), trong đó cp dự toán = (doanh thu ps trong kỳ/giá trị chưa thuế của dự án) * giá trị dự toán.

Các bút toán đã khai báo có thể thực hiện “Sửa”, “Xóa”. Nếu đã tính phát sinh và tạo bút toán rồi thì trước khi xóa thì phải xóa bút toán ghi sổ cái đã thực hiện và xóa số liệu đã tính toán.

2.3. Bước 3. Tính số dư cuối kỳ của chi phí dở dang cho từng dự án

Tại màn hình tạo bút toán kết chuyển giá vốn của dự án, chọn dòng bút toán sau đó nhấn nút “Tính cpdd”.

Chương trình sẽ tự động tính chi phí dở dang. Màn hình hiển thị kết quả tính toán:

2.4. Bước 4. Tính giá trị kết chuyển giá vốn dựa theo phương pháp tính được khai báo

Sau khi tính xong chi phí dở dang thì chuyển sang tính giá trị kết chuyển. 

Trường hợp chọn phương pháp kết chuyển theo hệ số thì phải nhập hệ số tại cột “Hệ số kc” trước khi thực hiện tính giá trị kết chuyển.

Tiếp theo nhấn nút “Tính giá trị kc”.

Chương trình sẽ tính giá trị kết chuyển theo phương pháp lựa chọn và cập nhập trường “Giá trị kc” và “Cpdd sau kc”. 

Màn hình hiển thị kết quả tính toán:

Sau khi tính toán nếu muốn thay đổi giá trị kết chuyển cho 1 dòng nào đó hoặc tất cả các dòng thì nhập giá trị kết chuyển tại cột “Giá trị tự nhập”. 

Sau đó thực hiện lại “Tính giá trị kc” để chương trình lưu lại số liệu. Chương trình sẽ thay thế giá trị kc được tính toán trước đó bằng giá trị tự nhập.

2.5. Bước 5. Tạo bút toán kết chuyển

Thực hiện tạo bút toán kết chuyển giá vốn cho dự án. 

Nhấn nút “Tạo bt” (tạo bút toán).ư

Chương trình sẽ kết chuyển giá vốn vào sổ cái. Màn hình hiển thị kết quả kết chuyển:

Sau khi thực hiện tạo bút toán, chương trình cập nhật trạng thái của bút toán là “Đã ghi sổ cái”.

In bút toán

Để in số liệu thì chọn dòng bút toán sau đó nhấn nút “In bt”.

Chương trình hiện ra mẫu in báo cáo bút toán kết chuyển giá vốn cho các dự án.

Xóa bút toán kết chuyển

Trường hợp muốn xóa kết chuyển thì nhấn nút “Xóa bt.

Chương trình sẽ xóa đi các kết quả đã tính toán và kết chuyển. Màn hình hiển thị kết quả:

Chương trình cập nhật lại trạng thái của bút toán là “Chưa ghi sổ”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận