Sao chép số liệu ra (export)

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 04/10/2022

1. Chức năng

Trường hợp một doanh nghiệp có nhiều đơn vị cơ sở phân tán ở nhiều nơi và không nhập liệu tập trung online vào một cơ sở dữ liệu thì tới kỳ cần gửi số liệu của đơn vị mình về cho đơn vị cấp trên thì thực hiện chức năng sao chép số liệu ra (export), còn tại đơn vị cấp trên sẽ thực hiện sao chép số liệu vào (import).

Hoặc trong trường hợp muốn sao chép số liệu từ bộ số liệu A qua bộ số liệu B.

Hướng dẫn sao chép vào xem tại “Sao chép số liệu vào (import)”.

Lưu ý:

Số dư và số lũy kế chỉ cần copy ra/vào lần đầu.

Danh mục các bút toán tự động chỉ cần copy ra/vào lần đầu. Nếu có sự thay đổi thì sửa lại ở cơ sở dữ liệu được copy vào, để tránh bị gấp đôi (đúp, double) danh mục.

Số liệu của phân hệ thuế TNCN không được copy ra/vào.

2. Menu thực hiện

Chức năng này thực hiện tại menu: 

Hệ thống\Tiện ích\Sao chép số liệu ra (export).

Trước khi thực hiện menu này cần khai báo ws_id cho cơ sở dữ liệu, tham khảo Tham số hệ thống tab Hệ thống, stt 194.

3. Các thao tác thực hiện

Khi chạy menu “Sao chép số liệu ra (export)” chương trình hiện lên màn hình.

Thời gian sao chép

Chọn thời gian cần sao chép số liệu ra: từ ngày … đến ngày …

Danh sách ĐVCS

Chọn danh sách ĐVCS bằng nút 3 chấm “…”.

Có thể check chọn nhiều ĐVCS.

Tên tệp dữ liệu

Chương trình ngầm định thư mục lưu trữ tệp dữ liệu sao chép ra là thư mục được khai báo trong tham số hệ thống stt 1125, có thể chỉnh sửa lại bằng nút 3 chấm “…”.

Chọn lại thư mục lưu trữ và có thể đặt lại tên thư mục nếu muốn.

Số liệu được sao chép

Có thể chọn từ các số liệu sau, tùy nhu cầu:

  • Danh mục
  • Chứng từ
  • Số dư và lũy kế
  • TSCĐ
  • CCDC
  • GTSX
  • Danh mục các bút toán tự động
  • Các bút toán tự động.

Lưu ý:

Số dư và số lũy kế, danh mục các bút toán tự động chỉ cần copy ra/vào lần đầu.

Nếu danh mục các bút toán tự động có sự thay đổi thì sửa lại bên cơ sở dữ liệu được copy vào thay vì copy lại, do sẽ bị đúp (double) lên.

Các chứng từ được sao chép 

Có 2 lựa chọn:

 • Chỉ các chứng từ có được chọn: Chương trình chỉ sao chép ra những chứng từ có check chọn ở màn hình chứng từ.

Các chứng từ được chọn này có thể khai báo trực tiếp ở màn hình lập chứng từ hoặc ở menu “Đánh dấu chứng từ để sao chép ra”.

 • Tất cả: Chương trình sao chép ra tất cả các chứng từ.

Danh sách các số liệu ws_id trong csdl được sao chép ra

Chỉ các chứng từ với ws_id trong danh sách hiện lên được chép ra.

Hướng dẫn khai báo danh sách ws_id xem tại Tham số hệ thống tab Hệ thống, stt 194.

Nhấn “Nhận” để thực hiện sao chép số liệu ra hoặc “Hủy bỏ” để hủy thao tác.

Sau khi thực hiện thành công, chương trình hiện thông báo.

Tiếp theo có thể vào thư mục lưu trữ để kiểm tra dữ liệu vừa sao chép ra.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận