Quản lý dự án, công trình trong Fast Accounting

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 25/06/2021 – Ngày cập nhật: 05/05/2023

1. Các chức năng

Phân hệ “Dự án, công trình” có các chức năng sau:

1. Theo dõi công nợ theo dự án, công trình

Theo dõi công nợ theo dự án chi tiết theo (tài khoản, dự án, khách hàng/nhà cung cấp).

2. Theo dõi nhập xuất tồn vật tư theo dự án

Quản lý nhập xuất tồn NVL của các dự án.

3. Tính giá thành dự án

Có các chức năng tự động tập hợp, phân bổ chi phí và tạo bút toán hạch toán sổ cái, giúp giảm thiểu khối lượng công việc, đặc biệt khi có sai sót số liệu cần phải chỉnh sửa lại.

Tiêu chí phân bổ linh hoạt, giúp người sử dụng dễ lựa chọn phù hợp với thực tế của doanh nghiệp. Có các tiêu chí phân bổ như sau:

1 – Theo ps (danh sách tk nợ, danh sách tk có): Phân bổ theo các phát sinh của tài khoản nợ/có.

2 – Theo giá thành dự toán.

3 – Theo giá trị của dự án.

4 – Theo hệ số tự nhập (người sử dụng hệ số do tự tính).

4. Theo dõi doanh thu, kết quả kinh doanh của dự án, công trình

Theo dõi các phát sinh và lên các báo cáo doanh thu, kết quả kinh doanh của các dự án, công trình, bao gồm cả số lũy kế.

Có các tính năng hỗ trợ tính toán giá vốn để kết chuyển và tự động tạo bút toán kết chuyển giá vốn (Nợ 632/Có 154) theo tiêu thức lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp.

Có các tiêu thức tính giá trị giá vốn cần kết chuyển:

   1. Kết chuyển theo hệ số: giá vốn = chi phí dở dang (cpdd) * hệ số.
   2. Kết chuyển theo giá trị nhỏ hơn trong 2 giá trị (chi phí dở dang, doanh thu): giá vốn = min(cpdd, doanh thu).
   3. Kết chuyển theo giá trị nhỏ hơn trong 2 giá trị (chi phí dở dang, chi phí dự toán phân bổ cho doanh thu phát sinh): giá vốn = min(cpdd, cp dự toán), trong đó cp dự toán = (doanh thu ps trong kỳ/giá trị chưa thuế của dự án) * giá trị dự toán.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý phân bổ cho các dự án (Nợ 911/Có 641, 642) cũng được tự động tập hợp và phân bổ theo phương pháp lựa chọn giống như phần tính giá thành nêu trên.

Các kết chuyển doanh thu (Nợ 511/Có 911), giá vốn (Nợ 911/Có 632) cũng được tự động thực thông qua các bút toán tự động kết chuyển cuối kỳ.

Các phát sinh lũy kế được tính toán từ khi khởi công đến đầu năm, từ đầu năm đến đầu kỳ tính toán, từ đầu năm đến cuối kỳ và từ khi khởi công đến cuối kỳ. 

5. Theo dõi thực hiện theo giai đoạn của dự án

Theo dõi các giá trị sau của từng giai đoạn thực hiện dự án:

   • Giá trị thực hiện (nghiệm thu),
   • Giá trị xuất hóa đơn,
   • Giá trị thu tiền.

6. Theo dõi dự toán và thực hiện của các dự án

Theo dõi dự toán và thực hiện theo dự toán của các dự án. 

Cho phép lập dự toán theo các mã tự khai báo hoặc theo các mã vật tư khai báo trong danh mục vật tư.

2. Theo dõi dự án, công trình trong phần mềm

Dự án, công trình trong phần mềm được theo dõi thông qua danh mục dự án, công trình:

 • Nhiều trường thông tin phục vụ tính toán, xử lý số liệu
 • Khai báo “mẹ con” để tổng hợp số liệu từ các hạng mục lên công trình, dự án cấp cao hơn.
 • Có các trường phân nhóm dự án, công trình phục vụ lên các báo cáo quản trị.

Chương trình cho phép cập nhật số dư đầu kỳ chi tiết cho từng dự án.

 Ví dụ vào số dư ban đầu của các dự án:

Trên các màn hình nhập liệu, có thêm trường riêng “Mã dự án” để theo các phát sinh liên quan đến dự án, công trình .

Ví dụ màn hình phiếu xuất nvl cho công trình:

Ngoài ra, còn có các báo cáo để theo dõi các phát sinh liên quan dự án, công trình.

Ví dụ: Sổ chi tiết công nợ của 1 dự án

Có một lưu ý quan trọng phục vụ việc tập hợp và phân bổ chi phí đó là khai báo “Loại dự án” là “1 – Trực tiếp” hoặc “2 – Gián tiếp” (xem trường khoanh đỏ trong màn hình ở phía trên).

  1. Dự án là “1 – Trực tiếp” khi chi phí phát sinh được tập hợp toàn bộ cho dự án đó.
  2. Dự án là “2 – Gián tiếp” khi các chi phí phát sinh được tập hợp cho mã dự án này rồi sau đó cuối kỳ được phân bổ cho các dự án trực tiếp khác theo tiêu chí lựa chọn.
  3. Các chi phí phát sinh không có chỉ rõ cho dự án nào (mã dự án để trắng) thì tập hợp chung như là một dự án loại “2 – Gián tiếp” (với mã trắng), sau đó cũng được phân bổ cho các dự án trực tiếp khác.

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận