Phát hành phiếu xuất kho điện tử

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/09/2023

1. Chức năng

Thực hiện lập và phát hành:

  1. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
  2. Phiếu xuất hàng gửi đại lý bán

Có 3 màn hình lập 2 loại phiếu xuất này:

  1. PXD: Tồn kho\Xuất kho.
  2. PXE: Tồn kho\Xuất điều chuyển\Phiếu xuất điều chuyển.
  3. PXV: Tồn kho\Xuất điều chuyển\Phiếu xuất điều chuyển dự án.

Lưu ý là phiếu xuất kho được lập riêng và phát hành phiếu xuất điện tử được thực hiện ở menu riêng

2. Lập phiếu xuất kho

Hướng dẫn về lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất hàng gửi bán đại lý xem tại:

Xuất kho điều chuyển kho nội bộ

Xuất điều chuyển cho đơn vị nội bộ

Xuất hàng gửi bán đại lý

Cần lưu ý các điểm sau.

Khai báo quyển chứng từ:

Khai báo trong danh mục quyển chứng từ có trạng thái “Quyển hddt” là “1 – HDDT” và quyển thuộc loại hóa đơn là “6 – Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử”.

Lập chứng từ

Chọn quyển chứng từ có loại “1 – HDDT”, màn hình nhập liệu sẽ hiện thêm 2 cột “Giá bán” và “Tiền bán” để nhập.

Nếu là xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì giá bán, tiền bán để = 0.

Nếu là xuất hàng gửi đại lý bán thì giá bán, tiền bán nhập theo giá trên hợp đồng với đại lý.

3. Phát hành phiếu xuất điện tử

Phát hành phiếu xuất kho điện tử được thực hiện tại menu riêng “Tồn kho/Hóa đơn điện tử/Phát hành phiếu xuất”.

Màn hình điều kiện lọc phát hành phiếu xuất:

Màn hình phát hành phiếu xuất:

Hướng dẫn phát hành xem tại “Hóa đơn điện tử”.

Sau khi phát hành thành công, thông tin “Giá bán” và “Tiền bán” trên chứng từ được cập nhật cho các hóa đơn xuất điều chuyển.

Tra cứu hddt thực hiện tại menu “Tồn kho\Hóa đơn điện tử\Bảng kê phiếu xuất”.

4. Hủy phiếu xuất điện tử

Hủy phiếu xuất kho điện tử được thực hiện tại menu riêng “Tồn kho/Phiếu xuất điện tử/Phát hành phiếu xuất”.

Màn hình điều kiện lọc phát hành phiếu xuất chọn xử lý: 9 – Hủy.

Màn hình hủy phiếu xuất điện tử: Đánh dấu [v] ở cột “Chọn”. Chỉ check chọn hủy được một phiếu xuất.

Tùy theo nhu cầu thì đánh dấu cột “Xóa c.từ” (Xóa hết thông tin trên các sổ của phiếu xuất đã nhập).

Tiếp theo bấm vào biểu tượng “Hủy”.

Chương trình yêu cầu bắt buộc phải nhập mật khẩu đăng nhập chương trình FAST. Ngoài ra, chương trình bổ sung thêm các thông tin: “Số biên bản, Ngày biên bản, Lý do” ở màn hình yêu cầu xác nhận mật khẩu để truyền dữ liệu lên phiếu xuất (có thể để trống các trường này).

Sau khi hủy xong thì trạng thái của phiếu xuất này là “Đã ghi sổ cái”, tình trạng của hddt là “9-hủy”.

Nếu đánh dấu [v] vào ô “Xóa chứng từ”: Trạng thái của phiếu xuất khi này là “Đã hủy”, còn tình trạng của hddt là “9 – Hủy”.

Các chức năng “Chuyển đổi hóa đơn giấy”, “Tải hóa đơn điện tử”, “Gửi lại email”, “Kiểm tra xác thực chữ ký số” thực hiện tương tự Hóa đơn điện tử tại phân hệ Bán hàng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận