Phân bổ khấu hao

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/06/2023

1. Chức năng

Thực hiện phân bổ khấu hao của của từng tài sản ở từng bộ phận sử dụng, được tính toán trước đó tại “tính khấu hao tài sản cố định” dựa vào khai báo hệ số phân bổ khấu hao hoặc dựa vào thông tin của tài sản được khai báo.

Có thể thực hiện tính 1 lần cho nhiều kỳ, tuy nhiên mỗi kỳ được tính phân bổ riêng.

Có thể phân bổ riêng cho 1 tài sản hoặc bộ phận sử dụng.

Sau khi tính toán chương trình sẽ hiện lên kết quả chi tiết để kiểm tra. Hoặc lên báo cáo để kiểm tra.

Lưu ý:

Nếu khấu hao của từng tài sản và bộ phận sử dụng được phân bổ trực tiếp và toàn bộ cho các đối tượng được cập nhật khi khai báo tài sản hoặc cập nhật khi khai báo điều chuyển bộ phận sử dụng của tài sản thì không phải khai báo hệ số phân bổ. Khi này chương trình sẽ lấy các thông tin khai báo này để tạo số liệu phân bổ khấu hao.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tài sản cố định\Bút toán khấu hao\Phân bổ khấu hao.

  • Các bước thực hiện

Bước 1. Nhập điều kiện lọc các tài sản để thực hiện phân bổ.

Năm: Khai báo năm muốn tính khấu hao tài sản cố định.

Từ kỳ… đến kỳ…: Khai báo các kỳ muốn tính khấu hao, khi tính toán sẽ tính khấu hao cho từng kỳ riêng biệt.

Mã bpsd (bộ phận sử dụng): Chọn mã bộ phận sử dụng để phân bổ khấu hao tài sản.

Mã tài sản: Chọn mã tài sản để phân bổ khấu hao, có thể bỏ trống ngầm định là thực hiện phân bổ khấu hao cho tất cả tài sản.

Mã ĐVCS: Chọn ĐVCS để tính toán. Không được để trống.

Bước 2. Thực hiện tính toán.

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán.
Nếu tài sản đã được phân bổ khấu hao trong thời gian khai báo trên, khi phân bổ lại chương trình sẽ hiện thông báo.

Sau khi tính toán xong, chương trình hiện thông báo.

Bước 3. Xem kết quả tính toán.

Sau khi tính toán xong thì chương trình sẽ hiện lên kết quả tính khấu hao chi tiết theo các thông tin điều kiện lọc nêu trên để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

Cũng có thể lên báo cáo khấu hao tài sản để kiểm tra tại menu: “Tài sản cố định\Báo cáo khấu hao TSCĐ\Bảng kê phân bổ khấu hao TSCĐ”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận