Phân bổ chi phí CCDC

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 16/03/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Chức năng

Thực hiện phân bổ chi phí của của từng công cụ ở từng bộ phận sử dụng, được tính trước đó tại “Tính chi phí công cụ dụng cụ” dựa vào khai báo hệ số phân bổ chi phí hoặc dựa vào thông tin của công cụ được khai báo.

Có thể thực hiện 1 lần cho nhiều kỳ, tuy nhiên mỗi kỳ được phân bổ riêng.

Có thể phân bổ riêng cho 1 công cụ hoặc bộ phận sử dụng.

Sau khi tính toán chương trình sẽ hiện lên kết quả chi tiết để kiểm tra. Hoặc lên báo cáo để kiểm tra.

Lưu ý: 

Nếu chi phí hàng kỳ của từng công cụ và bộ phận sử dụng được phân bổ trực tiếp và toàn bộ cho các đối tượng được cập nhật khi khai báo công cụ hoặc cập nhật khi khai báo điều chuyển bộ phận sử dụng của công cụ thì không phải khai báo hệ số phân bổ. Khi này chương trình sẽ lấy các thông tin khai báo này để tạo số liệu phân bổ chi phí.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Bút toán phân bổ chi phí\Phân bổ chi phí.

  • Các bước thực hiện

Bước 1. Nhập điều kiện lọc các công cụ để thực hiện phân bổ.

Năm: Khai báo năm muốn phân bổ chi phí.

Từ kỳ… đến kỳ…: Khai báo kỳ muốn tính phân bổ, khi tính toán sẽ tính khấu hao cho từng kỳ riêng biệt.

Mã bpsd (bộ phận sử dụng): Chọn mã bộ phận sử dụng để phân bổ, có thể để trắng.

Mã công cụ: Chọn mã công cụ để phân bổ. Có thể bỏ trống. Nếu bỏ trống thì ngầm định là thực hiện phân bổ chi phí của tất cả công cụ.

Mã ĐVCS: Chọn ĐVCS để tính toán. Không được để trống.

Bước 2. Thực hiện tính toán.

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán.

Công cụ đã được tính khấu hao trong thời gian khai báo trên, khi tính lại chương trình sẽ hiện thông báo.

Sau khi tính toán xong, chương trình hiện thông báo.

Bước 3. Xem kết quả tính toán.

Sau khi tính toán xong thì chương trình sẽ hiện lên kết quả phân bổ chi phí chi tiết theo các thông tin điều kiện lọc nêu trên để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

Cũng có thể lên báo cáo phân bổ chi phí CCDC để kiểm tra tại menu: “Công cụ dụng cụ\Báo cáo phân bổ CCDC\Bảng kê phân bổ chi phí CCDC”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận