Nhập hóa đơn phải trả và các chứng từ phải trả khác

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 18/07/2021 – Ngày cập nhật: 08/10/2021

1. Giới thiệu chung

Công nợ phải trả là từ các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp.

Hóa đơn mua hàng, dịch vụ được nhập tại nhiều màn hình nhập liệu khác nhau:

 1. Nhập hàng mua
 2. Nhập mua xuất thẳng
 3. Chi phí mua hàng
 4. Nhận hóa đơn (khi hóa đơn về sau hàng về trước)
 5. Hóa đơn mua dịch vụ và hàng hóa khác

Thông tin theo dõi công nợ phải trả và thông tin theo dõi thuế gtgt đầu vào được nhập ở cùng một mục nhưng được lưu vào 2 tệp khác nhau: tệp hóa đơn công nợ phải trả và tệp hóa đơn thuế đầu vào. 

Hóa đơn của người bán nước ngoài được nhập tại màn hình Nhập khẩu.

Các khoản công nợ phải trả khác cũng có thể theo dõi chi tiết giống như công nợ phải trả chi tiết theo hóa đơn, được nhập tại:

 1. Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ
 2. Phiếu thu
 3. Phiếu kế toán.

2. Cập nhật hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ nội địa

2.1. Trường hợp chỉ có một hoá đơn phải trả đi cùng

Hóa đơn phải trả được nhập tại khung hóa đơn thuế:

2.2. Trường hợp có nhiều hoá đơn đầu vào đi cùng

Các hóa đơn phải trả được nhập tại tab “Hđ thuế”. Lưu ý là cần đánh dấu ở ô “[x] Nhiều dòng hóa đơn”.

 • Gộp công nợ theo hóa đơn

Chức năng này dùng để gộp các hóa đơn có số hóa đơn, ngày hóa đơn, mã số thuế giống nhau nhưng đang được người sử dụng tách ra để theo dõi theo yêu cầu đặc thù và sẽ được gộp thành một dòng khi lưu vào tệp hóa đơn phải trả.

Một số yêu cầu đặc thù: 

   • Cùng một số hóa đơn nhưng cần hạch toán cho nhiều dự án, bộ phận… cần chi tiết cho từng dự án, bộ phận…
   • Cùng một số hóa đơn, nhưng có một số khoản chịu thuế và một số khoản không chịu thuế, khi hạch toán cần tách chi tiết.

Đối với các yêu cầu trên, thanh toán cho hóa đơn chỉ cần hiện tổng tiền cần thanh toán, và các báo cáo theo dõi thanh toán cho hóa đơn cũng không cần chi tiết.

Tại màn hình hóa đơn mua hàng: đánh dấu tích vào “[ ] Gộp c.nợ theo hđ”

Sau đó vào báo cáo bảng kê công nợ theo hóa đơn để xem. Chương trình đã gộp 2 dòng hóa đơn cùng số hóa đơn, ngày hóa đơn, mã số thuế thành một dòng.

Lưu ý: Khi sử dụng chức năng này thì các thông tin như mã điều khoản thanh toán, hạn thanh toán, trường tự do…. sẽ lấy theo thông tin của dòng hóa đơn đầu tiên.

3. Cập nhật hoá đơn phải trả khi mua hàng nhập khẩu

Hóa đơn của nhà cung cấp nước ngoài nhập tại tab “Hđ thuế”, chọn “Loại hđ = 1”.

4. Theo dõi chi tiết các khoản phải trả khác

Trường hợp công nợ phải trả được nhập tại:

 1. Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ
 2. Phiếu kế toán.

Trường hợp khoản phải trả là mượn tiền của một đối tượng nào đó được nhập ở Phiếu thu. Khi này đánh dấu vào ô “[x] Theo dõi phải trả” và phần mềm chuyển khoản phải trả vào tệp số liệu các chứng từ phải trả.

5. Báo cáo về các hoá đơn, chứng từ phải trả

Các hóa đơn đầu vào được nhập ở các màn hình khác nhau có thể xem tại “Mua hàng\Báo cáo công nợ hóa đơn”:

 1. Mua hàng/Báo cáo công nợ theo hoá đơn/Bảng kê công nợ của các hoá đơn theo hạn thanh toán
 2. Mua hàng/Báo cáo công nợ theo hoá đơn/Bảng kê công nợ phải trả theo hoá đơn
 3. Mua hàng/Báo cáo công nợ theo hoá đơn/Bảng kê chi tiết trả tiền cho các hoá đơn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận