Nhập dịch vụ bị trả lại

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/12/2023

1.Hạch toán

Khi xuất hóa đơn: Hạch toán doanh thu

Nợ 131, 111, 112

Có 511: Doanh thu dịch vụ và bán hàng khác

Có 3331: Thuế GTGT.

Khi nhập dịch vụ bị trả lại: Hạch toán giảm doanh thu dịch vụ

Nợ TK 5113 (theo TT133)

Nợ TK 5213 (theo TT 200)

Nợ TK 3331

Có TK 131, 111, 112.

Kết chuyển giảm trừ doanh thu (theo TT 200):

Nợ 5111

Có 5213

2. Menu thực hiện

Nhập dịch vụ bị trả lại tại menu:

Bán hàng\Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\Nhập dịch vụ bị trả lại (người mua xuất hóa đơn).

Màn hình thông tin phiếu nhập dịch vụ bị trả lại:

Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác này xem tại:

Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

3. Một số lưu ý khi nhập dịch vụ bị trả lại

Cập nhật thông tin hóa đơn của người mua xuất trả lại

  • Khi nhập dịch vụ bị trả lại thì phải nhập các thông tin của hóa đơn của người mua xuất trả lại ở các trường ngày hđ, số hđ. Trường hợp khách hàng là cá nhân, tổ chức không xuất hóa đơn thì ghi ngày và số của biên bản thu hồi/hủy hóa đơn.
  • Ở trường “Ghi chú thuế” thì ghi ghi là trả lại cho hóa đơn dịch vụ số bao nhiêu, seri nào, ngày bao nhiêu.

  • Thông tin hóa đơn của người mua xuất trả lại sẽ được ghi vào sổ khai báo thuế gtgt đầu ra và với giá trị âm.
  • Trong trường hợp người sử dụng muốn hóa đơn của người mua xuất trả lại ghi vào sổ khai báo thuế gtgt đầu vào (và với giá trị dương) thì phải đánh dấu vào ô “[x] Khai báo thuế đầu vào”.

Theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn khi nhập dịch vụ bị trả lại

Nếu theo dõi chi tiết c.nợ theo hóa đơn thì phải thực hiện phân bổ giá trị dịch vụ bị trả lại cho hóa đơn xuất trước đó.

Sau khi phiếu nhập đã được lưu thì chọn nút “Chọn hđ” để chọn hđ xuất trước đó.

Hướng dẫn: Phân bổ số tiền thanh toán và giảm trừ cho các hóa đơn.

4. Nhập dịch vụ bị trả lại với giao dịch là ngoại tệ

Khi nhập dịch vụ bị trả lại là ngoại tệ thì tỷ giá hạch toán là tỷ giá khi xuất hóa đơn trước đó (để doanh thu và thuế gtgt theo tiền n.tệ và tiền quy đổi khi xuất hóa đơn và khi nhập về thì đối trừ hết).

Nếu dịch vụ bị trả lại từ nhiều hóa đơn có tỷ giá khác nhau thì phải tính toán theo tỷ giá trung bình để số tiền quy đổi đúng bằng tổng tiền quy đổi khi xuất các hóa đơn trước đó.

5. Lập dịch vụ bị trả lại từ “Danh sách hóa đơn đầu vào”

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ menu “Danh sách hóa đơn đầu vào” như: số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp… và các thông tin chi tiết mặt hàng như: tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền, mã thuế, tiền thuế…

Chương trình chỉ cho phép chọn một hóa đơn để lập phiếu.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ danh sách hóa đơn đầu vào tại <link>.

6. Lập dịch vụ bị trả lại từ tệp XML của nhà cung cấp

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ xml như số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp… và các thông tin chi tiết mặt hàng như: tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền, mã thuế, tiền thuế…

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ xml tại <link>.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận