Một số lưu ý khi lập và phát hành hóa đơn theo TT78

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 26/11/2021 – Ngày cập nhật: 11/02/2022

1. Một số hướng dẫn thuộc Fast e-Invoice

Xem hướng dẫn chi tiết tại Một số hướng dẫn thuộc Fast e-Invoice

TT78 có thêm một số lưu ý khi khai báo Quyển hóa đơn:

2. Khai báo ban đầu tại FA11 theo TT78

Xem hướng dẫn chi tiết tại Khai báo ban đầu trên phần mềm FA11, dưới đây chỉ trình bày những điểm mới cần phải khai báo khi sử dụng thông tư 78.

2.1. Khai báo sử dụng thông tư áp dụng cho hddt

Thực hiện tại menu: Hệ thống\Tham số hệ thống.

Tại tab “Phải thu”, tham số “574 – Thông tư áp dụng cho hddt (1 – Theo TT39, 2 – Theo TT78”).

Tham số này dùng để khai báo doanh nghiệp sử dụng thông tư nào cho hóa đơn điện tử.

Có 2 lựa chọn: 

 • 1 – Theo TT 39: Áp dụng theo thông tư 39
  • Menu  “Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin (TT39)” bỏ chữ “(TT39)”.
 • 2 – Theo TT 78: Áp dụng theo thông tư 78
  • Sử dụng menu “Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin”.
  • Hiện mẫu in theo TT78.

Chương trình ngầm định là 1.

2.2. Khai báo xử lý khi phát hành hóa đơn có sai sót

Thực hiện tại menu: Hệ thống\Tham số hệ thống.

Tại tab “Phải thu”, bổ sung tham số “579 – Cho phép thay thế hóa đơn điều chỉnh, điều chỉnh hóa đơn thay thế (0 – Không, 1 – Có)”.

Tham số này dùng để khai báo cách xử lý khi doanh nghiệp phát hành hóa đơn có sai sót.

Có 2 lựa chọn: 

 • 1 – Có: Chương trình cho phép điều chỉnh, thay thế tự do cho các hóa đơn (xử lý như khi chưa bổ sung TT78).

Ví dụ: Hóa đơn B điều chỉnh cho hóa đơn A, chương trình cho phép hóa đơn C có thể thay thế hoặc điều chỉnh cho hóa đơn B.

 • 0 – Không: Chương trình không cho phép thay đổi hóa đơn điều chỉnh, điều chỉnh hóa đơn thay thế: 

Ví dụ: Hóa đơn B nếu đã điều chỉnh cho hóa đơn A thì bắt buộc hóa đơn C cũng phải điều chỉnh cho hóa đơn B mà không được thực hiện thay thế.

Chương trình ngầm định là 0.

2.3. Khai báo quyển chứng từ hóa đơn điện tử

Thực hiện tại menu: Hệ thống\Danh mục quyển chứng từ.

Các trường thông tin về quyển c.từ được khai báo như hướng dẫn tại đây <link>. 

Có một số lưu ý sau:

 • Quyển hđđt: Chọn “1 – Có”.
 • Mã quyển hđđt: Phải đặt mã quyển c.từ trùng với mã quyển hóa đơn khai báo trên Fast e-Invoice và đặt trùng với ký hiệu (seri) của hddt.
 • Các trường Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn: Khai báo tương ứng với quyển chứng từ như đã khai báo trên phần mềm phát hành hddt Fast e-Invoice và theo quy định của thông tư 78.
 • Danh sách mã chứng từ: Chương trình sẽ hiện lên danh sách các màn hình chứng từ có phát hành hddt để chọn.

3. Lập các hóa đơn theo TT78

3.1. Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm thuế và doanh thu

Theo TT78, ngoài menu “HD7 – Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin” có chức năng kế thừa cho chính nó thì các menu điều chỉnh tăng/giảm doanh thu và thuế cũng đã được bổ sung thêm chức năng này.

Gồm các menu sau:

 • HD3: Bán hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế và doanh thu.
 • HD4: Bán hàng\Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác\Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế và doanh thu dịch vụ.
 • HD8: Bán hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn điều chỉnh tăng thuế và doanh thu.
 • HDR: Bán hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn điều chỉnh tăng thuế và doanh thu dịch vụ.

Sau khi điều chỉnh kế thừa từ hóa đơn gốc, người dùng thực hiện phát hành hóa đơn điều chỉnh bình thường.

Xem hướng dẫn tại 

3.2. Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh thông tin

Trường hợp hóa đơn đã phát hành, nhưng sai các thông tin không liên quan đến thông tin số lượng, đơn giá bán, thành tiền, thuế như: Tên khách hàng, địa chỉ, người mua hàng, số tài khoản ngân hàng, tên hàng hóa thì lập hóa đơn điều chỉnh thông tin.

Xem hướng dẫn chi tiết tại Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh thông tin.

3.3. Lập hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế

Thực hiện tại các menu:

 • HD3: Bán hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế và doanh thu.
 • HD4: Bán hàng\Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác\Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế và doanh thu dịch vụ.
 • HD7: Bán hàng\Hóa đơn điện tử\ Hóa đơn điều chỉnh thông tin (nếu chứng từ đánh dấu chọn “Điều chỉnh giảm”.

Khi nhập chứng từ kế thừa cho hóa đơn gốc tại phần mềm Fast Accounting thì người dùng vẫn nhập liệu số dương.

Sau khi phát hành điều chỉnh giảm thành công, số liệu trên mẫu in hóa đơn sẽ được thực hiện đảo dấu, thể hiện số âm:

 • Phần chi tiết sẽ được đảo dấu các trường: Giá, tiền, thuế. 
 • Phần tổng cộng sẽ được đảo dấu các trường: Tiền hàng, tiền thuế, tổng thanh toán.

Lưu ý: 

Với trường hợp các hóa đơn điều chỉnh giảm nhưng không chọn kế thừa hóa đơn gốc thì vẫn xử lý phát hành bình thường và không đổi dấu.

4. Mẫu in hóa đơn theo TT78

4.1. Hóa đơn GTGT

Đối với quyển chứng từ có “Loại hóa đơn” là “1 – Hóa đơn giá trị gia tăng”.

 • Mẫu in “Hóa đơn giá trị gia tăng” trên FA11.

 • Mẫu in “Hóa đơn giá trị gia tăng” trên phần mềm Fast e-Invoice.

4.2. Hóa đơn bán hàng

Đối với quyển chứng từ có “Loại hóa đơn” là “2 – Hóa đơn bán hàng”: 

  • Tùy từng doanh nghiệp chọn mẫu in khi phát hành là “Hóa đơn bán hàng” hoặc “Hóa đơn bán hàng dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”. 
  • Việc chọn mẫu hóa đơn khi phát hành được khai báo ở phần mềm Fast e-Invoice.
 • Mẫu in “Hóa đơn bán hàng” trên FA11.

 • Mẫu in “Hóa đơn bán hàng” trên phần mềm Fast e-Invoice.

4.3. Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)

Đối với quyển chứng từ có “Loại hóa đơn” là “2 – Hóa đơn bán hàng”.

FA11 bổ sung thêm mẫu in “Hoá đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan) (Mẫu giá trị gia tăng) (TT78)” – chưa bổ sung.

 • Mẫu in ““Hoá đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan) (Mẫu giá trị gia tăng) (TT78)” trên phần mềm Fast e-Invoice.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận