Lập hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu và thuế

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/03/2021 – Ngày cập nhật: 01/06/2021

1. Nghiệp vụ và hạch toán

Có các trường hợp sau:

1. Điều chỉnh tăng giá bán – có thể do ghi nhầm giá (thấp hơn). Trường hợp này lập hóa đơn điều chỉnh và ghi rõ: “Điều chỉnh tăng đơn giá, tiền thuế của mặt hàng … trên hđ số … ký hiệu … ngày … từ … thành … theo đơn hàng/hợp đồng số … ngày …”

2. Điều chỉnh tăng thuế do nhầm thuế suất, ví dụ thuế suất là 10% nhưng trên hóa đơn tính là 5%. Trường hợp này chỉ điều chỉnh tăng thuế gtgt. Lập hóa đơn điều chỉnh và ghi rõ: “Điều chỉnh tăng thuế suất gtgt từ xx% thành yy% của hđ số … ký hiệu … ngày …”

Hóa đơn điều chỉnh tăng được kê trong bảng kê hóa đơn bán ra và trong tờ khai như một hóa đơn bình thường khác.

Hạch toán:

Nợ TK 131,111,112 Tổng tiền tăng

Có TK 511 Giá trị tăng giá (chưa thuế)

Có TK 33311 Thuế GTGT ứng với giá trị tăng giá.

Trường hợp hóa đơn xuất trước đó ghi thiếu mặt hàng hoặc thiếu số lượng thì lập hóa đơn mới bổ sung thêm mặt hàng/số lượng chứ không làm hóa đơn điều chỉnh tăng.

2. Hướng dẫn thực hiện chung

Menu thực hiện:

Phân hệ bán hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu và thuế.

Màn hình hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu và thuế:

Nhập “Số hóa đơn bán” và “Ngày hóa đơn bán” trước đó

Số hđ và ngày hđ xuất bán xuất ra trước đó được chọn từ danh sách hóa đơn bằng cách bấm “F5 – Chọn hđ”. 

Khi bấm “F5 – Chọn hđ” chương trình sẽ hiện lên các hóa đơn của khách hàng hiện thời để chọn. 

Sau khi chọn thì chương trình sẽ gán số hđ và ngày hđ của hđ được chọn vào các trường tương ứng.

Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác này xem tại:

Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ

3. Lập hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu (giá bán) và thuế

Khi lập hóa đơn điều chỉnh tăng giá hàng bán thì nhập giá trị ở ô đơn giá là giá trị tăng giá cho 1 đơn vị hàng hóa.

Ví dụ: Bán 2 sản phẩm cho công ty A, với giá 5.000.000đ thuế GTGT 10%. Hóa đơn ghi sai giá là 4.500.000đ

Hóa đơn điều chỉnh: tăng giá 500.000đ, tăng doanh thu là 1.000.000đ, tăng thuế là 100.000đ.

4. Lập hóa đơn điều chỉnh tăng chỉ riêng tiền thuế

Nếu chỉ điều chỉnh tăng thuế mà không điều chỉnh doanh thu thì:

  • Chọn mã vật tư là mã riêng dùng để điều chỉnh tăng giảm thuế, không theo dõi tồn kho, không có đvt trong Danh mục vật tư, ví dụ tên là “Vật tư để điều chỉnh tăng giảm thuế”.
  • Không nhập giá trị số lượng, đơn giá, thành tiền.
  • Nhập mã thuế suất là mã cần thay đổi (ví dụ hóa đơn bán hàng có mã thuế suất là 5% nhưng muốn điều chỉnh tăng thuế lên 10% thì nhập 10%).
  • Đánh dấu (check) vào ô “[x] Sửa tiền thuế” để nhập số tiền thuế gtgt tăng vào ô “Tiền thuế GTGT”.

Lưu ý:

Khi này trên sổ cái sẽ có hạch toán cặp tk doanh thu/tk công nợ có phát sinh là 0đ và trên sổ kho và sổ bán hàng sẽ có một dòng phát sinh với cột số lượng, đơn giá là 0đ.

Nếu chỉ điều chỉnh tăng chỉ mỗi tiền thuế thì có thể thực hiện tại Lập hóa đơn điều chỉnh tăng thuế và doanh thu dịch vụ.

5. Lập hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu và thuế có nhiều thuế suất

Chương trình cho phép nhập hóa đơn điều chỉnh tăng thuế và doanh thu có các vật tư với nhiều thuế suất khác nhau tùy thuộc khai báo tại Tham số hệ thống, tab Phải thu, stt 583 – Sử dụng mẫu in nhiều thuế suất khi phát hành hóa đơn, chọn:

  • 0 – Không: Chương trình không hiện mẫu nhiều thuế suất, chỉ cho nhập một thuế suất cho tất cả các mã vật tư.

  • 1 – Có: Chương trình hiện và cho chọn mẫu nhiều thuế suất, tại màn hình nhập liệu chọn mẫu “1 – nhiều thuế suất”.

Khi đó tại tab “1.Chi tiết” cho phép nhập nhiều vật tư với các thuế suất khác nhau.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận