Lập c.từ mua d.vụ và h.hóa khác – hướng dẫn chung

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 01/02/2024

1. Hạch toán

Khi mua dịch vụ:

Nợ TK 242, 627, 641, 642: Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331: Tổng giá trị thanh toán.

Khi mua ccdc đưa vào sử dụng ngay:

Nợ TK 242, 6233, 6273, 6413, 6423: Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331: Tổng giá trị thanh toán.

Khi mua tscđ đưa vào sử dụng ngay:

Nợ TK 211: Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331: Tổng giá trị thanh toán.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Menu thực hiện

Phân hệ mua hàng\Mua dịch vụ và hàng hóa khác\Mua dịch vụ và hàng hóa khác

Phân hệ TM, TG, TV \ Mua dịch vụ và hàng hóa khác\Mua dịch vụ và hàng hóa khác

Lưu ý:

   • Dịch vụ ở đây có thể là: tiền điện, nước, thuê nhà, quảng cáo… Hàng hóa khác có thể là CCDC, TSCĐ…
   • Menu “Mua dịch vụ và hàng hóa khác” chỉ nên sử dụng khi mua dịch vụ, hàng hóa khác (CCDC, TSCĐ…) chưa thanh toán ngay (hạch toán phải trả qua tài khoản 331).
   • Đối với các trường hợp mua thanh toán ngay bằng tiền mặt thì thực hiện tại các menu phiếu chi (tiền mặt, tiền gửi).
   • Đối với các trường hợp nhân viên nội bộ tạm ứng và thanh toán tạm ứng mua dịch vụ, hàng hóa khác thì thực hiện tại menu “Thanh toán tạm ứng”. 
   • Nếu mua CCDC nhập kho rồi mới xuất ra sử dụng sau thì làm phiếu nhập mua như nhập mua hàng hóa vật tư.
   • Thông tin chi tiết về từng CCDC, TSCĐ cụ thể được quản lý tại phân hệ “Kế toán TSCĐ” và “Kế toán CCDC”.

Màn hình nhập thông tin

Hướng dẫn sử dụng các chức năng này xem tại link:

Hướng dẫn sử dụng chung khi lập chứng từ

2.2. Nhập hóa đơn thuế đầu vào

Trường hợp chỉ có 1 hóa đơn thuế đầu vào: nhập tại khung “Hđ thuế”. Các thông tin hóa đơn, tiền thuế chỉ nhập/sửa ở khung “Hd thuế” và chương trình tự động cập nhật cho tab “Hđ thuế” và không cho sửa ở tab này. 

Trường hợp có nhiều hóa đơn thuế đầu vào: đánh dấu tích vào “[x] Nhiều dòng hóa đơn” và khi đó chỉ nhập/sửa thông tin hóa đơn, tiền thuế ở tab “Hđ thuế”.

Các thông tin nhập ở phần này được chuyển vào sổ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào và sổ theo dõi chi tiết công nợ theo hóa đơn.

Xem thêm hướng dẫn tại Hướng dẫn cách nhập hóa đơn thuế gtgt đầu vào.

2.3. Lập phiếu nhập mua dịch vụ từ “Danh sách hóa đơn đầu vào”

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ menu “Danh sách hóa đơn đầu vào” như: số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, … và các thông tin chi tiết mặt hàng như: tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền, mã thuế, tiền thuế…

Chương trình cho phép chọn một hoặc nhiều hóa đơn cùng một nhà cung cấp để lập phiếu.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ danh sách hóa đơn đầu vào tại <link>.

Ngoài ra, tại chứng từ này, chương trình có thêm các chức năng: Gộp dữ liệu hạch toán, nhóm hóa đơn, gộp thuế vào tiền hàng.

 • Gộp dữ liệu hạch toán:
  • 0 – Không: khi lập chứng từ lấy dữ liệu từ danh sách hóa đơn đầu vào, chương trình sẽ hiển thị tất cả các dòng chi tiết của từng hóa đơn. Thông tin hóa đơn thuế sẽ hiển thị ở cả tab “Chi tiết” và tab “Hđ thuế”, chương trình cho phép sửa ở tab “Chi tiết”.
  • 1 – Gộp chi tiết thành 1 dòng phát sinh: gộp tất cả các dòng chi tiết thành một dòng với số tiền tổng (tiền trước thuế). Tên hàng hóa dịch vụ lấy tên dòng dịch vụ có giá trị lớn nhất. Thông tin hóa đơn thuế sẽ nằm ở tab “Hđ thuế” và cho sửa.
  • 2 – Gộp chi tiết theo số hđ, mã ts: Gộp các dòng chi tiết theo số hóa đơn, mã thuế suất. Thông tin hóa đơn thuế sẽ hiển thị ở cả tab “Chi tiết” và tab “Hđ thuế”, chương trình cho phép sửa ở tab “Chi tiết”.
  • 3 – Không gộp chi tiết, gộp thông tin hđ thuế theo số hđ, mã ts: Hiển thị tất cả các dòng chi tiết của hóa đơn. Thông tin hóa đơn thuế sẽ nằm ở tab “Hđ thuế” và gộp các dòng thuế theo số hóa đơn, mã thuế suất.

Lưu ý: việc khai báo các trường đơn vị tính, số lượng, đơn giá được khai báo ở menu Khai báo màn hình giao dịch.

Ví dụ: lấy dữ liệu từ 2 hóa đơn:

và 

Chức năng “Gộp dữ liệu hạch toán” chọn 0

Chức năng “Gộp dữ liệu hạch toán” chọn 1

Màn hình hóa đơn thuế: 

Chức năng “Gộp dữ liệu hạch toán” chọn 2

Chức năng “Gộp dữ liệu hạch toán” chọn 3: 

Màn hình hóa đơn thuế:

 • Nhóm hđ (hóa đơn): Chọn các giá trị 1, 2, 3, … tương ứng với các giá trị trong menu “Danh mục nhóm hóa đơn mua vào”.
 • Gộp thuế vào tiền hàng: 

Để sử dụng chức năng gộp thuế vào tiền hàng thì phải khai báo tham số hệ thống “STT – 530 – Có hạch toán gộp thuế vào tiền hàng (0 – Không, 1 – Có)”.

Chức năng gộp tiền thuế vào tiền hàng:

  • 0 – Không: hạch toán giá trị hàng và tiền thuế riêng, các thông tin thuế suất dựa vào hóa đơn.
  • 1 – Có:  Chương trình sẽ cộng tiền thuế vào tiền hàng, cột thuế suất = 0%, tiền thuế = 0.

Ví dụ: Hóa đơn đầu vào có thuế suất 8%.

“Gộp thuế vào tiền hàng” chọn 0

“Gộp thuế vào tiền hàng” chọn 1:

2.4. Lập phiếu nhập mua dịch vụ từ tệp XML của nhà cung cấp

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ xml như số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, … và các thông tin chi tiết mặt hàng như: tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, mã thuế, tiền thuế…

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ xml tại <link>.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận