Lập chứng từ thanh toán tạm ứng – hướng dẫn chung

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 07/12/2023

1. Hạch toán

Khi chi tạm ứng tiền mặt cho nhân viên (đi công tác, tiếp khách, mua văn phòng phẩm… hoặc ứng trước tiền mặt chuyển cho người bán khi đi mua hàng):

Nợ TK 141 – Tạm ứng

Có các TK 111, 112…

Khi thanh toán tạm ứng mua chi phí

Nợ các TK 623, 627, 641, 642…: các tài khoản chi phí

Nợ 133 – thuế gtgt đầu vào

Có TK 141 – Tạm ứng.

Thanh toán tạm ứng đối trừ công nợ – tạm ứng tiền mặt trả cho người bán

Nợ 331

Có 141

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Mua hàng\Mua dịch vụ và hàng hóa khác\Thanh toán tạm ứng.

TM, TG, TV \ Mua dịch vụ và hàng hóa khác\Thanh toán tạm ứng.

Phiếu thanh toán tạm ứng dùng để cập nhật các chứng từ có liên quan đến việc nhân viên thanh toán các khoản tạm ứng trước đó: tạm ứng đi công tác, tạm ứng tiếp khách, tạm ứng tiền mua văn phòng phẩm, tạm ứng mua xăng  xe…

Phiếu thanh toán tạm ứng được cập nhật giống như phiếu chi tiền thanh toán cho các chi phí.

 • Màn hình lập chứng từ thanh toán tạm ứng

Hướng dẫn sử dụng các chức năng này xem tại link:

Hướng dẫn sử dụng chung khi lập chứng từ

 • Cập nhật thông tin hóa đơn gtgt đầu vào

Có 2 cách nhập:

   1. Nhập trực tiếp tại tab “1. Chi tiết”
   2. Nhập thông tin tại tab “2. Hđ thuế”

Trường hợp hạch toán chi tiết theo từng hóa đơn đầu vào tại tab “1. Chi tiết” thì có thể nhập luôn hóa đơn đầu vào tại đây, như vậy thì tiện hơn.

Trường hợp hạch toán gộp chung tại tab “1. Chi tiết” thì nhập hóa đơn đầu vào tại tab “3. Hđ thuế”.

Khi nhập trực tiếp tại tab “1. Chi tiết” thì chương trình sẽ gán thông tin hóa đơn thuế sang tab “3. Hđ thuế” và  không cho sửa thông tin tại tab này.

Cập nhật các trường thông tin hóa đơn thuế gtgt đầu vào trình bày tại “Hướng dẫn cách nhập hóa đơn thuế đầu vào”.

Phụ thuộc vào lựa chọn nhập trường “Loại hđ” thì cách nhập thông tin hóa đơn thuế sẽ khác nhau:

0 – Không nhập thông tin hđ ở dòng này. Chương trình sẽ không cho phép nhập các trường về hóa đơn thuế ở phía  sau. Nhập giá trị “0” nếu dòng hạch toán hiện tại hạch toán không liên quan đến hóa đơn thuế, hoặc không có hóa đơn thuế hoặc hóa đơn thuế sẽ nhập tại tab “3. Hđ thuế”. 

1 – Hđ đã tách tiền hàng và tiền thuế. Khi này sẽ nhập các thông tin về hđ thuế ở các trường tiếp theo, tiền hàng và tiền thuế đã được tách riêng trên hóa đơn. Nhập tiền hàng và thuế suất để chương trình tính ra tiền thuế.

2 – Hđ chưa tách tiền hàng và tiền thuế. Khi này sẽ nhập các thông tin về hđ thuế ở các trường tiếp theo, nhưng tiền hàng và tiền thuế trên hđ chưa được tách riêng. Tại ô “Tiền hàng/Ps nợ” nhập tổng tiền hàng và thuế, sau đó nhập thuế suất thì chương trình sẽ tách tiền hàng và tiền thuế rồi cập nhật lại vào trường “Tiền hàng/Ps nợ” và “Tiền thuế”, tổng tiền hàng và thuế sẽ được cập nhật vào ô “Tổng tiền tt”.

 • Thanh toán tạm ứng – đối trừ công nợ

Trong một số trường hợp nhân viên tạm ứng và chuyển tiền cho người bán. Dịch vụ, hàng hóa mà người bán cung cấp được thực hiện tại phần nhập mua hàng hoặc hóa đơn mua dịch vụ, tài sản, công cụ. Khi này hạch toán thanh toán tạm ứng sẽ là đối trừ công nợ nhân viên tạm ứng và công nợ phải trả cho người bán.

Với các trường hợp này ở tab “1. Chi tiết” tại trường “Tk nợ” nhập tài khoản công nợ phải trả và mã nhà cung cấp (người bán).

 • Nhập phiếu thanh toán tạm ứng từ “Danh sách hóa đơn đầu vào”

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ menu “Danh sách hóa đơn đầu vào” như: tiền hàng/ps nợ, số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, mã thuế, tiền thuế…

Chương trình cho phép chọn một hoặc nhiều hóa đơn của một hoặc nhiều nhà cung cấp để lập phiếu.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ danh sách hóa đơn đầu vào tại: <link>

 • Nhập phiếu thanh toán tạm ứng từ tệp XML của nhà cung cấp

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ xml như tiền hàng/ps nợ, số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, mã thuế, tiền thuế…

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ xml tại <link>.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận