Lập các bút toán kết chuyển cuối kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 14/06/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Hạch toán

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ có thể gồm có:

 1. Kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Nợ TK 3331/Có TK 133
 2. Kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối kỳ: Nợ 4131/Có 515 hoặc Nợ 635/Có 4131.
 3. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu: Nợ TK 511/Có TK 521
 4. Kết chuyển doanh thu vào KQKD: Nợ TK 511 /Có TK 911
 5. Kết chuyển giá vốn hàng bán vào KQKD: Nợ TK 911/Có TK 632
 6. Kết chuyển thu nhập tài chính vào KQKD: Nợ TK 515/Có TK 911
 7. Kết chuyển chi phí tài chính vào KQKD: Nợ TK 911/Có TK 635
 8. Kết chuyển chi phí bán hàng vào KQKD: Nợ TK 911/Có TK 641
 9. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào KQKD: Nợ TK 911/Có TK 642
 10. Kết chuyển thu nhập khác vào KQKD: Nợ TK 711/Có TK 911
 11. Kết chuyển chi phí khác vào KQKD: Nợ TK 911/Có TK 811
 12. Kết chuyển chi phí thuế TNDN vào KQKD: Nợ TK 911/Có TK 821
 13. Kết chuyển KQKD vào lợi nhuận năm nay: Nợ TK 911/Có TK 4212 hoặc Nợ TK 4212/Có TK 911.

2. Hướng dẫn thực hiện

Có 2 trường hợp:

 1. Tổng hợp giá trị kết chuyển ở bên ngoài và nhập số liệu vào phần mềm.
 2. Sử dụng phần mềm để tổng hợp và tạo bút toán kết chuyển cuối kỳ.

2.1. Trường hợp 1. Tổng hợp giá trị kết chuyển ở bên ngoài và nhập số liệu vào phần mềm

 • Menu thực hiện

Tổng hợp/Phiếu kế toán

 • Màn hình nhập liệu

Ví dụ: kết chuyển doanh thu vào kqkd

Xem hướng dẫn chi tiết tại “Phiếu kế toán

2.2. Trường hợp 2. Sử dụng phân hệ tổng hợp để tính toán và tạo bút toán kết chuyển cuối kỳ

Thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

 1. Khai báo các bút toán kết chuyển cuối kỳ
 2. Tạo bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận