Kiểm tra số liệu khi có sai sót

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/11/2021

1. Chức năng

Tính giá thành sản xuất liên quan đến nhiều thông tin khi khai báo và khi nhập liệu.

Khi có những sai sót trong khai báo và nhập liệu thì tính giá thành sẽ gặp lỗi hoặc đưa ra số liệu không đúng.

Chương trình có những chức năng (menu) để kiểm tra những sai sót này.

Cụ thể có các chức năng đối chiếu số liệu và kiểm tra sau:

 1. Tổng hợp phát sinh theo đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành
 2. Tổng hợp phát sinh nvl, sp theo đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành
 3. Kiểm tra c.từ chưa nhập đủ các đối tượng tập hợp chi phí
 4. Kiểm tra nguyên vật liệu xuất cho sản xuất
 5. Kiểm tra có cp ps nhưng không phân bổ được
 6. Kiểm tra số lượng sản xuất bị âm
 7. Kiểm tra nx sp chưa nhập đủ các trường thông tin
 8. Kiểm tra sp có sx nhưng không được phân bổ cp.
 9. Kiểm tra tổng phát sinh của các tk cp sx và cp dd theo tk đối ứng (sổ chữ T của một tk)

2. Tổng hợp phát sinh theo đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành

Tập hợp phát sinh theo đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

Thực hiện tại menu: Giá thành sản xuất\Kiểm tra số liệu\Tổng hợp ps theo đối tượng tập hợp cp và tính gt.

Điều kiện lọc:

Kết quả:

Để xem các chi tiết phát sinh thì dịch con trỏ đến dòng cần xem bấm vào biểu tượng “Chi tiết”:

3. Tổng hợp phát sinh nvl, sp theo đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành

Tổng hợp phát sinh nguyên vật liệu, sản phẩm theo đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành.

Thực hiện tại menu: Giá thành sản xuất\Kiểm tra số liệu\Tổng hợp ps nvl, sp theo đối tượng tập hợp cp và tính gt.

Điều kiện lọc:

Kết quả:

Để xem các chi tiết phát sinh thì dịch con trỏ đến dòng cần xem bấm vào biểu tượng “Chi tiết”:

4. Kiểm tra các chứng từ chưa nhập đủ các đối tượng tập hợp chi phí

Kiểm tra những phát sinh bị thiếu hoặc sai các trường theo các đối tượng tập hợp chi phí cần phải nhập.

Ví dụ: tập hợp chi phí theo bpht nhưng lại không nhập trường mã bpht.

Menu thực hiện: Giá thành sản xuất\Kiểm tra số liệu\Kiểm tra c.từ chưa nhập đủ các đối tượng tập hợp chi phí.

Điều kiện lọc:

Chọn kỳ cần kiểm tra.

Chọn Tk thpbcp cần kiểm tra hoặc để trắng khi kiểm tra cho toàn bộ các tk thpbcp.

Nhấn “Nhận”.

Chương trình thực hiện kiểm tra và đưa ra kết quả những chứng từ chưa nhập đủ các đối tượng tập hợp chi phí.

Kết quả:

Như ở ví dụ này, chi phí được tập hợp theo bộ phận hạch toán thì trường “Mã bpht” phải được nhập, nhưng lại để trống hoặc nhập sai loại mã. Cần lọc ra và sửa lại – bổ sung các thông tin cần thiết.

5. Kiểm tra chứng từ nguyên vật liệu xuất ra sản xuất

Đối với trường hợp chi phí nvl phân bổ theo định mức (các tk thpbcp khai báo phân bổ theo định mức) có thể xảy ra 2 trường hợp sai sót sau:

 • Vật tư có xuất cho sản xuất nhưng không có trong khai báo định mức. Có thể xuất sai mã vật tư hoặc chưa khai báo trong định mức.
 • Vật tư có xuất cho sản xuất nhưng không có sản phẩm tương ứng nào sản xuất. Trường hợp này là có sai sót khi nhập số lượng dở dang cuối kỳ và phiếu nhập kho thành phẩm trong kỳ.

Đối với trường hợp chi phí nvl được tập hợp trực tiếp cho đối tượng tính giá thành thì có thể xảy ra sai sót – không có sản phẩm tương ứng sản xuất trong kỳ. Trường hợp này là có sai sót khi nhập số lượng dở dang cuối kỳ và phiếu nhập kho thành phẩm trong kỳ.

Menu thực hiện: Giá thành sản xuất\Kiểm tra số liệu\Kiểm tra c.từ nvl xuất cho sx

Điều kiện lọc:

Nhập kỳ kiểm tra và nhấn “Nhận”.

Chương trình sẽ lọc các px nvl cho các tk thpbcp có khai báo tập hợp trực tiếp theo đối tượng tính giá thành hoặc tk thpbcp phân bổ theo định mức.

Chương trình thực hiện kiểm tra và đưa ra kết quả bị lỗi theo mã lỗi.

 • Vật tư có xuất cho sx nhưng không có trong khai báo định mức
 • Vật tư có xuất cho sx nhưng không có sp tương ứng nào sx
 • Vật tư có xuất trực tiếp cho sp nhưng không có sp sx trong kỳ

Kết quả:

Tùy theo mã lỗi thực hiện kiểm tra số liệu theo hướng dẫn sai sót có thể xảy ra ở phía trên.

6. Kiêm tra có chi phí phát sinh nhưng không phân bổ được

Đối chiếu số liệu tập hợp chi phí xem có những tk thpbcp nào không có số liệu phân bổ.

Trường hợp này xảy khi không có sản phẩm (đối tượng tính giá thành) nào tương ứng với tk thpbcp có số lượng sản xuất trong kỳ.

Ví dụ, chi phí tập hợp theo bpht nhưng sản phẩm dở dang cuối kỳ và số lượng nhập kho trong kỳ lại không có trường hợp nào gắn với bpht có chi phí được tập hợp.

Menu thực hiện: Giá thành sản xuất\Kiểm tra số liệu\Kiểm tra có chi phí phát sinh nhưng không phân bổ được.

Điều kiện lọc:

Nhập kỳ cần kiểm tra.

Nhập tk thpbcp cần kiểm tra, hoặc để trống để kiểm tra toàn bộ các tk thpbcp.

Nhấn “Nhận”.

Chương trình thực hiện kiểm tra và đưa ra kết quả bị lỗi.

Kết quả:

Dựa vào kết quả đưa ra để kiểm tra số liệu theo hướng dẫn kiểm tra ở trên.

7. Kiểm tra số lượng sản xuất bị âm

Một sản phẩm có dở dang đầu kỳ thì phải có dở dang cuối kỳ hoặc phải có nhập có nhập kho.

Hoặc tổng số lượng dở dang cuối kỳ + số lượng nhập kho trong kỳ lại nhỏ hơn số lượng dở dang đầu kỳ.

Tuy nhiên vì có sai sót nên nhập sai thông tin.

Khi này sau khi tính toán thì số lượng sản xuất sẽ bị âm.

Menu thực hiện: Giá thành sản xuất\Kiểm tra số liệu\Kiểm tra số lượng sản xuất bị âm.

Điều kiện lọc:

Nhập kỳ kiểm tra.

Nhập tk thpbcp cần kiểm tra hoặc để trắng nếu kiểm tra cho toàn bộ các tk thpbcp.

Nhấn “Nhận”.

Chương trình thực hiện kiểm tra và đưa ra kết quả có số lượng dở dang đầu kỳ mà không có dở dang cuối kỳ hoặc nhập kho.

Kết quả:

Dựa vào kết quả đưa ra hãy kiểm tra và nhập lại số liệu nhập kho, số liệu dở dang cuối kỳ cho các dòng số liệu bị sai.

8. Kiểm tra nhập, xuất sản phẩm chưa nhập đủ các trường thông tin

Khi thực hiện nhập xuất kho của thành phẩm, bán thành phẩm phải nhập đủ thông tin khai báo đối tượng tính giá thành.

Ví dụ, đối tượng tính giá thành là (Bpht, sản phẩm) thì khi nhập mã sản phẩm phải chỉ rõ luôn Bpht.

Menu thực hiện: Giá thành sản xuất\Kiểm tra số liệu\Kiểm tra nx sp chưa nhập đủ các trường thông tin

Điều kiện lọc:

Tk kho: Chương trình sẽ lấy lên số liệu khi tài khoản này là tk vật tư (tk kho) của các vật tư loại 51 – Thành phẩm. Bắt buộc phải nhập.

Ps nợ/Ps có (Nhập/Xuất):

 • Lọc các phát sinh nợ – nhập kho thành phẩm.
 • Hoặc các phát sinh có – xuất kho – cho trường hợp xuất kho là xuất trả lại do có nhầm lẫn khi nhập. Khi này phải nhập tk đ.ứng (tk nợ) để tránh trường hợp lọc các phiếu xuất điều chuyển công đoạn.

Tk đ.ứng: tài khoản đối ứng với trường “Tk”.

Nhấn “Nhận”.

Chương trình thực hiện kiểm tra và đưa ra kết quả nhập xuất sản phẩm chưa nhập đủ các trường thông tin.

Kết quả:

Dựa vào kết quả hãy kiểm tra và bổ sung các thông tin còn thiếu.

9. Kiểm tra sản phẩm có sản xuất nhưng không được phân bổ chi phí

Sản phẩm có sản xuất trong kỳ được tính toán và lưu sau khi chạy chức năng 
tính số lượng nhập kho và sản xuất trong kỳ.

Chi phí phân bổ cho sản phẩm sản xuất trong kỳ được tính toán sau khi thực hiện tại: tập hợp và phân bổ chi phí NVL và tập hợp và phân bổ cp lương và chi phí chung.

Xảy ra trường hợp là sản phẩm có sản xuất trong kỳ nhưng lại không có số liệu phân bổ chi phí cho các sản phẩm này.

Lý do có thể do nhập sai số liệu dở dang cuối kỳ, số liệu nhập kho trong kỳ hoặc thiếu trong khai báo thông tin phân bổ, chạy chức năng phân bổ thiếu cho một tk thpbcp nào đó…Chức năng này kiểm tra sai sót trên.

Menu thực hiện: Giá thành sản xuất\Kiểm tra số liệu\Kiểm tra sản phẩm có sản xuất nhưng không được phân bổ chi phí.

Điều kiện lọc:

Nhập kỳ kiểm tra và nhấn “Nhận”.

Chương trình thực hiện kiểm tra và đưa ra kết quả sản phẩm có sản xuất nhưng không được phân bổ chi phí.

Kết quả:

Dựa vào kết quả hãy kiểm tra và bổ sung các thông tin còn thiếu.

10. Kiểm tra tổng phát sinh của các tk cp sx và cp dd theo tk đối ứng

Kiểm tra đơn giản đầu tiên xem tổng phát sinh nợ có của các tk cp sx và cp dd theo tk đối ứng.

Menu thực hiện: Giá thành sản xuất\Kiểm tra số liệu\Sổ tổng hợp chữ T của tài khoản.

Điều kiện lọc:

Kết quả sổ chữ T:

Dựa vào tổng phát sinh theo các tài khoản đối ứng sẽ biết có hạch toán nào sai không.

Để xem chi tiết phát sinh ta dịch con trỏ đến dòng cần xem và bấm vào biểu tượng “Chi tiết”:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận