Khóa nhập liệu và đóng kỳ kế toán

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 14/06/2021

1. Chức năng

Khóa nhập liệu và đóng sổ kế toán để tránh những sai sót do sửa, xóa chứng từ, số liệu.

 • Khóa nhập liệu
  • Số liệu từ ngày bị khóa trở về trước sẽ không được thêm, sửa hoặc xóa. 
  • Có thể khóa nhập liệu riêng cho từng màn hình giao dịch cụ thể.
  • Tuy nhiên, người sử dụng vẫn có thể thực hiện các bút toán do chương trình tạo ra như bút toán phân bổ, bút toán chênh lệch tỷ giá, bút toán kết chuyển cuối kỳ và thực hiện được việc tính tỷ giá ghi sổ, giá hàng tồn kho.
 • Đóng kỳ kế toán 
  • Số liệu từ kỳ kế toán bị đóng trở về trước sẽ không được thêm, sửa hoặc xóa. Các bút toán và các tính toán, xử lý định kỳ cũng không thực hiện được nữa.
  • Ngoài ra, khi đóng kỳ kế toán thì chương trình sẽ tự động tính số dư cuối kỳ của tài khoản, công nợ, tồn kho… để hỗ trợ tăng tốc độ tính toán khi lên báo cáo.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu: 

Hệ thống\Quản lý số liệu\Khóa nhập liệu và đóng kỳ kế toán.

Khi chạy menu này chương trình hiện lên bảng chọn thời gian để khóa nhập số liệu và đóng sổ kế toán.

Bấm vào nút “Sửa” để thực hiện các thao tác.

3. Khóa nhập số liệu

Nhập thời gian để khóa nhập liệu trên các chứng từ. Ngày này sẽ áp dụng khóa cho toàn bộ các chứng từ. 

Nếu muốn sửa riêng cho từng chứng từ thì chọn nút “Chi tiết theo c.từ”.

Có thể check chọn nhiều dòng và bấm nút “Sửa”.

Nhập thời gian để khóa nhập liệu riêng trên chứng từ.

Nhấn “Nhận” để lưu thay đổi hoặc “Hủy bỏ” nếu không muốn thay đổi thông tin.

Lưu ý: Trong trường hợp chọn “khóa chi tiết theo chứng từ”, chương trình sẽ kiểm tra và lấy ngày khóa số liệu cho chứng từ đó là ngày lớn nhất trong 2 ngày khai báo: Cho toàn bộ chứng từ và chi tiết cho chứng từ.

4. Đóng sổ kế toán

Nhập thời gian để đóng các sổ sách kế toán. Ngày này sẽ áp dụng khóa nhập liệu, tính toán, xử lý ở trên tất cả các màn hình.

Nhấn nút “Nhận” để lưu thay đổi hoặc “Hủy bỏ” nếu không muốn thay đổi thông tin.

Lưu ý: 

 • Chương trình đang bắt buộc thời gian “Khóa nhập liệu” phải lớn hơn hoặc bằng thời gian “Đóng sổ kế toán”. Nếu nhập thời gian “Đóng sổ kế toán” lớn hơn thời gian “Khóa nhập liệu” thì chương trình xử lý sửa lại thời gian “Khóa nhập liệu” bằng thời gian “Đóng sổ kế toán”
 • Trong trường hợp cần phải sửa lại số liệu đã bị khóa ta phải khai báo lại ngày khóa nhập liệu, kỳ đóng sổ nhỏ hơn ngày/kỳ của số liệu cần phải sửa đổi.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận