Khai báo thông tin tài sản cố định

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 05/11/2021

1. Chức năng

Khai báo các thông tin về tài sản cố định phục vụ quản lý, tính khấu hao, phân bổ khấu hao.

Khai báo thông tin TSCĐ được sử dụng:

 1. Khi bắt đầu sử dụng phần mềm, khai báo các TSCĐ hiện đang có.
 2. Khai báo khi có tài sản mới.

2. Hướng dẫn khai báo

 • Menu thực hiện:

Tài sản cố định\Khai báo TSCĐ.

 • Màn hình lọc TSCĐ để khai báo

+ Năm: Nhập năm lên số liệu tài sản cố định.

+ Ngày tăng tscđ <=: Dùng để giới hạn số liệu tài sản cố định hiển thị. Chương trình sẽ lọc những tài sản có ngày tăng bé hơn hoặc bằng ngày này. Chương trình ngầm định là cuối năm khai báo ở trên (31/12) và cho phép sửa.

+ Ngày giảm tscđ >=: Dùng để giới hạn số liệu tài sản cố định hiển thị. Chương trình sẽ lọc những tài sản có ngày giảm lớn hơn hoặc bằng ngày này. Những tài sản đã giảm trước ngày này sẽ không hiện lên sau khi lọc số liệu. Chương trình ngầm định là đầu năm khai báo ở trên (01/01) và cho sửa

+ Mã ĐVCS: Nếu bỏ trống ngầm định là hiển thị tất cả các tài sản của tất cả đơn vị thỏa mãn điều kiện ngày phía trên.

 • Màn hình khai báo thông tin

 • Giải thích một số trường thông tin

+ Loại tài sản

Được lấy từ “Danh mục loại tài sản”. Khi chọn loại tài sản, chương trình sẽ lấy các thông tin: mã nhóm tài sản, tk tài sản, tk khấu hao được khai báo theo loại tài sản.

+ C.từ hạch toán

Dùng để liên kết với chứng từ hạch toán kế toán của tài sản này.

Khi lập chứng từ hạch toán, nhập mã tài sản này ở trường “Mã tài sản” thì chương trình sẽ tự động cập nhật số chứng từ hạch toán bên cạnh nút “C.từ hạch toán” và cập nhật trường “Ngày c.từ” và “Số c.từ”.

Trường hợp chưa nhập mã tài sản khi lập chứng từ hạch toán kế toán thì nhấn vào nút “C.từ hạch toán”, màn hình điều kiện lọc hiển thị: 

Lưu ý: trường “Tk tài sản” bắt buộc nhập.

Nhấn “Nhận”, màn hình danh sách chứng từ hạch toán hiển thị: 

Sau đó chọn chứng từ hạch toán thì chương trình sẽ cập nhật “Số c.từ = Số c.từ hạch toán” và “Ngày c.từ = Ngày c.từ hạch toán” .

Trường hợp chọn nhiều dòng chứng từ thì chương trình sẽ hiển thị các số chứng từ bên cạnh nút “C.từ hạch toán”, trường “Số c.từ” và “Ngày c.từ” sẽ lấy theo “Số c.từ hạch toán” và “Ngày chứng từ hạch toán” của dòng đầu tiên trong danh sách chứng từ hạch toán.

+ Kiểu khấu hao

Kiểu khấu hao có 2 phương pháp để tính khấu hao:

  • 1 – Đường thẳng
  • 2 – Sản lượng

Nếu chọn 1 – Đường thẳng, giá trị khấu hao một kỳ sẽ bằng nguyên giá chia cho số kỳ khấu hao.

Nếu chọn 2 – Sản lượng. Công thức tính theo sản lượng như sau:

+ Số kỳ khấu hao (Tổng sản lượng)

Khi chọn “Kiểu khấu hao” là 1 – Đường thẳng thì chương trình hiển thị trường “Số kỳ khấu hao”. 

Khi chọn “Kiểu khấu hao” là 2 –  Sản lượng thì chương trình hiển thị trường “Tổng sản lượng”

+ Ngày kết thúc k.hao

Chương trình sẽ tính dựa vào ngày bắt đầu tính khấu hao và số kỳ tính khấu hao.

+ Giá trị k.hao 1 kỳ

Giá trị khấu hao trong 1 kỳ được tính bằng nguyên giá hoặc giá trị còn lại chia số kỳ khấu hao và có thể chỉnh sửa lại. 

Khi muốn sửa lại giá trị khấu hao 1 kỳ, thì đánh dấu vào nút “[ ] Sửa” để sửa trường “Giá trị k.hao 1 kỳ”.

Trường này chỉ được tính đối với các tài sản có kiểu khấu hao “ 1 – Đường thẳng”.

+ Giá trị còn lại đưa vào kỳ cuối nếu <= (nhỏ hơn hoặc bằng)

Do làm tròn khi tính toán hoặc do kỳ đầu tiên không tính trọn kỳ nên đến kỳ cuối thì giá trị còn lại có thể là một số nhỏ. Khai báo này sẽ cho chương trình biết nếu nhỏ hơn một số khai báo thì chương trình cho giá trị còn lại này hết vào giá trị khấu hao kỳ cuối.

+ Tk tài sản

Dùng để phục vụ lên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ và sổ TSCĐ.

+ Tab “Điều chỉnh, đánh giá lại ts”, “Điều chuyển ts”, “Tạm dừng k.hao”, “Giảm ts”, “Thôi k.hao”

Các tab này chỉ dùng để xem, khi có sự thay đổi ở menu “Thay đổi TSCĐ” chương trình sẽ cập nhật ở các tab này. Khi có sự thay đổi thì những tab này chữ sẽ in nghiêng và màu đỏ.

 • Hướng dẫn các thao tác chung khi khai báo TSCĐ

Xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

3. Xem bảng kê các tài sản đã khai báo

Xem thông tin tài sản cố định tại báo cáo: 

Tài sản cố định \ Báo cáo kiểm kê TSCĐ \ Bảng kê thông tin chung TSCĐ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận