Khai báo tài khoản hạch toán phân bổ chi phí (Nợ 154/Có 6xx)

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 19/06/2021 – Ngày cập nhật: 19/06/2021

Để chương trình thực hiện “Tạo bút toán phân bổ” – Nợ 154x/Có 6xx, 154y thì cần phải khai báo các tài khoản chi phí dở dang (tk 154) cho các bán thành phẩm, thành phẩm hoặc bộ phận hạch toán.

Nếu đối tượng tính giá thành chỉ là sản phẩm hoặc (lsx – sp) thì tk cpdd được khai báo tại menu:

Tồn kho/Danh mục vật tư, kho/Danh mục hàng hóa, vật tư.

Nếu đối tượng tính giá thành là (sp – bpht) hoặc (bpht – lsx – sp) thì tk chi phí dở dang khai báo tại menu:

Tổng hợp / Danh mục bộ phận hạch toán.

hoặc tại menu:

Giá thành sản xuất/Danh mục/Danh mục bộ phận hạch toán.

Chỉ khai báo cho các bpht là trực tiếp.

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận