Khai báo phân bổ dự án gián tiếp

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 15/03/2021 – Ngày cập nhật: 01/03/2023

1. Chức năng

Khai báo danh sách các dự án trực tiếp sẽ được nhận phân bổ chi phí từ các dự án gián tiếp.

Chi phí của dự án khi phát sinh sẽ được tập hợp cho các dự án. Có những chi phí trực tiếp – chỉ rõ được cho dự án nào. Có những chi phí “gián tiếp” – chưa chỉ rõ được cho dự án nào – thì được tập hợp thông qua các dự án “gián tiếp” (trung gian). Chi phí gián tiếp này đến cuối kỳ được phân bổ cho các dự án “trực tiếp” (thực tế).

Loại dự án “trực tiếp”, “gián tiếp” được khai báo tại “Danh mục dự án, công trình”.

Ở phần này chỉ khai báo danh sách các dự án trực tiếp sẽ nhận phân bổ chi phí.

Các bút toán phân bổ và kết chuyển, cách phân bổ được khai báo tại “Khai báo bút toán phân bổ, kết chuyển chi phí cho dự án”.

Dựa vào các khai báo trên sẽ thực hiện “Tạo bút toán phân bổ, kc chi phí cho các dự án”.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Bút toán phân bổ, kết chuyển\Khai báo phân bổ dự án gián tiếp.

 • Các bước thực hiện

Bước 1. Nhập điều kiện lọc

Khi vào menu chương trình sẽ hiện lên điều kiện lọc:

Năm: Nhập năm.

Kỳ: Nhập kỳ.

Mã dự án gián tiếp: Chọn mã dự án gián tiếp cần khai báo phân bổ, có thể để trống.

Sau khi “Nhận” chương trình sẽ lọc và hiện lên các khai báo trước đó (nếu có) đáp ứng điều kiện lọc – có thời gian hiệu lực chứa kỳ khai báo.

Bước 2. Khai báo phân bổ

Màn hình khai báo:

“Hiệu lực từ ngày”, “Hiệu lực đến ngày”: Phải nhập là ngày đầu kỳ và ngày cuối kỳ.

Lưu ý:

   • Trường hợp các chi phí “gián tiếp” không chỉ rõ cho dự án nào, để trắng (không nhập mã dự án gián tiếp), thì vẫn phải khai báo các dự án trực tiếp nhận phân bổ. Dòng “Mã dự án gián tiếp” để trắng. Sau này khi tính toán chương trình sẽ tập hợp các phát sinh có mã dự án trắng để phân bổ.
   • Cột “Hiệu lực đến” khi khai báo ban đầu có thể để trắng, sau đó khi dự án kết thúc thì khai báo ngày “Hiệu lực đến” là ngày đóng dự án – không nhận phân bổ chi phí nữa.
   • Hiện chương trình chưa cho phép khai báo có nhiều dòng cùng 1 mã dự án với các thời gian hiệu lực khác nhau. Nếu trường hợp có dự án tạm dừng không hoạt động/xây dựng trong một khoảng thời gian nào đó thì tạm thời khai báo ngày “Hiệu lực đến” ngày tạm dừng dự án để chương trình không phân bổ, sau khi dự án tiếp tục hoạt động thì lại xóa ngày “Hiệu lực đến” để chương trình tiếp tục phân bổ.
 • Bước 3. Khai báo bổ sung danh sách dự án trực tiếp nhận phân bổ

Sử dụng khi cần bổ sung các dự án trực tiếp nhận phân bổ cho danh sách đã khai báo trước đó.

Trường hợp danh sách các dự án trực tiếp nhận phân bổ có nhiều thì có thể khai báo nhanh thông qua chức năng “Khai báo d.s dự án trực tiếp” (F6). Khi này phải khai báo trước như bước 2 cho ít nhất một dự án trực tiếp nhận phân bổ rồi sau đó mới bổ sung các dự án trực tiếp còn lại.

Tại màn hình danh sách khai báo phân bổ dự án gián tiếp, chọn dòng khai báo và nhấn nút “Khai báo d.s dự án trực tiếp/F6”.

Màn hình khai báo danh sách dự án trực tiếp hiển thị.

Tại đây đánh dấu [v] chọn các dự án trực tiếp, sau đó nhấn “Nhận”

Xử lý

   • 1 – Thêm mới các dự án trực tiếp: Chương trình sẽ giữ nguyên các dự án trực tiếp đã có và thêm các dự án mới.
   • 2 – Xóa các dự án trực tiếp đã có và thêm mới: Chương trình sẽ xóa các dự án trực tiếp đã có và thay thế bằng các dự án trực tiếp mới.

Màn hình kết quả khi khai báo danh sách dự án trực tiếp: chương trình bổ sung thêm các dự án trực tiếp mới.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận