1. Trang chủ
 2. Danh mục và số dư
 3. Khai báo các danh mục
 4. Phân hệ giá thành sản xuất
 5. Khai báo phân bổ chi phí được tập hợp theo bhpt “gián tiếp”

Khai báo phân bổ chi phí được tập hợp theo bhpt “gián tiếp”

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 01/03/2023

1. Chức năng

Bộ phận hạch toán gián tiếp là các bộ phận mà chi phí sau khi được tập hợp ở đây sẽ phân bổ cho các bộ phận trực tiếp rồi từ đó mới phân bổ cho các đối tượng tính giá thành.

Trong trường hợp chi phí được tập hợp cho bpht gián tiếp thì phải khai báo chi phí được tập hợp sẽ phân bổ cho các đối tượng nhận chi phí để chương trình thực hiện phân bổ chi phí.

Trên cơ sở khai báo này và khai báo cách thức phân bổ của tk thpbcp có tập hợp theo bộ phận gián tiếp thì chương trình sẽ thực hiện phân bổ chi phí.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất\Định mức và hệ số\Khai báo phân bổ bp gián tiếp cho các đối tượng.

 • Các bước thực hiện

Để cho thuận tiện sẽ trình bày dựa vào ví dụ:

  • Chi phí tập hợp cho bộ phận quản lý chung các phân xưởng – bpht gián tiếp
  • Sau đó được phân bổ cho các phân xưởng – bpht trực tiếp
  • Tiếp theo phân bổ đến thành phẩm ở từng phân xưởng – đối tượng tính giá thành.

Bước 1. Nhập điều kiện lọc

Khi vào menu chương trình sẽ hiện lên điều kiện lọc:

Có thể nhập một mã cụ thể hoặc để trắng.

Sau khi “Nhận” chương trình sẽ lọc và hiện lên các khai báo trước đó (nếu có).

Bước 2. Khai báo phân bổ bộ phận gián tiếp cho các bộ phận

Màn hình trên:

  • Ds mã thpbcp (danh sách mã tập hợp phân bổ chi phí)
   • Sử dụng trong trường hợp muốn khai báo đặc thù riêng từng mã thpbcp.
   • Để trắng thì được hiểu là dùng chung cho tất cả thpbcp.
  • Mã bpht gián tiếp: Chọn mã bpht gián tiếp
  • [ ] Cho tất cả các đối tượng tính giá thành:
   • Phân bổ cho tất cả các đối tượng tính giá thành dựa vào số lượng nhập kho, số lượng sản xuất hoặc theo giá thành mã thpbcp khác.
   • Nếu đánh dấu chọn thì chỉ cần khai báo mã bpht gián tiếp cho màn hình thông tin trên, màn hình chi tiết bên dưới không khai báo.

Màn hình dưới khai báo các đối tượng nhận phân bổ:

  • Có thể là các đối tượng tập chi phí khác rồi sau đó được phân bổ tiếp cho các đối tượng tính giá thành.
  • Hoặc là các đối tượng tính giá thành

Các trường có thể cần nhập: mã bpht trực tiếp, số lsx (lệnh sản xuất), ngày lsx, mã sản phẩm, hiệu lực từ ngày, hiệu lực đến ngày, tên bpht trực tiếp, tên sản phẩm.

Lưu ý:

  • Cột “Hiệu lực đến ngày” khi khai báo ban đầu có thể để trắng, sau đó khi kết thúc thì khai báo ngày “Hiệu lực đến ngày” là ngày hoàn thành – không nhận phân bổ chi phí nữa.
  • Hiện chương trình chưa cho phép khai báo có nhiều dòng cùng 1 mã bpht trực tiếp với các thời gian hiệu lực khác nhau. Như vậy chưa xử lý được trường hợp có bpht tạm dừng không hoạt động/sản xuất trong một khoảng thời gian nào đó.
  • Mã thpbcp tập hợp theo bp gián tiếp, phân bổ theo hệ số, khi khai báo hệ số phân bổ chi phí đã cập nhật đầy đủ thông tin đối tượng tính giá thành nên chỉ cần khai báo ở khai báo hệ số, không cần khai báo ở màn hình khai báo bp gián tiếp cho các đối tượng.

Ví dụ:

  • Tk 627* tập hợp theo bpht gián tiếp – ví dụ bpht-cpc và được phân bổ theo 2 tk thpbcp khác là 621 và 622.
  • Có khai báo phân bổ bpht gián tiếp bpht-cpc cho 2 bpht là bpht-px1 và bpht-px2.
  • Sau khi đã tính toán phân bổ chi phí tk 621 và 622 cho các đối tượng tính giá thành chương trình sẽ lọc các đối tượng tính giá thành có mã bpht là bpht-px1 và bpht-px2. Tiếp theo chi phí được tập hợp tại bpht-cpc sẽ phân bổ cho các đối tượng tính giá thành được lọc ra với hệ số là giá trị cộng lại của 621 và 622.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận