Khai báo mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 28/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Chức năng

Hỗ trợ lên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

Trong chương trình đang có sẵn các mẫu báo cáo theo thông tư 200 và thông tư 133 của Bộ Tài chính. Tùy theo thông tư nào được lựa chọn thì sẽ hiện lên các mẫu báo cáo theo thông tư đó. TT200 hay TT133 được chọn tại tham số hệ thống, tab Tổng hợp “stt 301 – Sử dụng mẫu sổ theo Thông tư, quyết định”.

Ngoài các mẫu theo thông tư 200 và 133 thì chương trình còn có mẫu có các cột thông tin về số lũy kế.

Chương trình cho phép chỉnh sửa lại cách tính các chỉ tiêu của các mẫu báo cáo nếu như danh mục tài khoản có sự thay đổi và cho phép tạo các mẫu báo cáo mới theo yêu cầu quản lý.

2. Hướng dẫn thực hiện

Thực hiện tại menu:

Dự án, công trình/Báo cáo giá thành, lợi nhuận/Báo cáo kết quả SXKD (theo dự án).

2.1. Khai báo mẫu báo cáo

Ngoài những mẫu báo cáo đã có sẵn khi cài đặt, chương trình cho phép người dùng tạo ra những mẫu báo cáo riêng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Tại màn hình lọc chọn “Tạo mẫu báo cáo”.

Chọn “Thêm” để thêm báo cáo.

Lưu ý:

Các thông tin này được sao chép theo mẫu báo cáo mà người dùng trỏ chuột tới trước khi nhấn “Thêm”.

Nhập các thông tin: Sắp xếp, tên báo cáo, tên 2, ghi tên tệp. 

Nhấn “Nhận” để lưu mẫu báo cáo mới.

Lưu ý:

Tiếp theo phải thực hiện sửa mẫu báo cáo (xem phần dưới) để khai báo các chỉ tiêu, công thức tính toán.

2.2. Khai báo các chỉ tiêu, cách tính các chỉ tiêu

Tại màn hình lọc chọn “Tạo mẫu báo cáo”.

Di chuyển chuột tới dòng báo cáo cần sửa mẫu, sau đó nhấn “Sửa”.

Sửa các thông tin: Sắp xếp, tên báo cáo, tên 2, tên tệp lưu. 

Sau khi nhấn “Nhận” thì chương trình sẽ hiện lên bảng các chỉ tiêu và cách tính của từng chỉ tiêu.

Muốn sửa dòng nào thì di chuyển chuột tới dòng đó và nhấn “Sửa”.

Cần thêm/xóa chỉ tiêu thì chọn “Mới”/”Xóa”.

Sửa/khai báo cách tính của chỉ tiêu. Sau đó nhấn “Nhận”.

Thông tin

  • Stt (số thứ tự): Số thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của một dự án.
  • Mã số: Mã số của chỉ tiêu.
  • Chỉ tiêu: Tên tiếng Việt của chỉ tiêu.
  • Tên tiếng Anh: Tên tiếng Anh của chỉ tiêu.
  • In: Chỉ tiêu này sẽ được in/không in trên báo cáo. Nếu chọn 0 – là chỉ tiêu trung gian để tính toán cho các chỉ tiêu được in.
  • Kiểu chữ: Dòng chỉ tiêu sẽ được in đậm hay không.
  • Cách tính:

1 – Tính theo tk: Chương trình đưa ra số phát sinh của chính tài khoản đó.

2 – Tính theo công thức: Chương trình tính theo công thức khai báo tính toán theo các chỉ tiêu khác.

  • Cách tính theo tài khoản:

1 – Tính theo phát sinh: Chương trình lấy theo số phát sinh của các tài khoản nợ/có khai báo.

2 – Theo số dư đầu: Chương trình lấy theo số dư đầu của các tài khoản nợ/có khai báo.

3 – Theo số dư cuối: Chương trình lấy theo số dư cuối của các tài khoản nợ/có khai báo.

Khai báo khi cách tính là 1.

  • Ds tk nợ (danh sách tài khoản nợ): Khai báo danh sách các tài khoản ghi nợ, cách nhau bằng dấu phẩy (,). 

Khai báo khi cách tính là 1.

  • Ds tk có (danh sách tài khoản có): Khai báo danh sách các tài khoản ghi có, cách nhau bằng dấu phẩy (,). 

Khai báo khi cách tính là 1.

Chương trình sẽ tính dựa trên phát sinh đối ứng với (ds tk nợ/ds tk có). Nếu chỉ khai báo có 1 vế thì sẽ tính các ps nợ hoặc các ps có của các tk khai báo.

  • Các tính theo công thức: Khai báo công thức tính dựa vào các chỉ tiêu khác (ghi mã các chỉ tiêu và các phép tính cộng (+), trừ (-).

Khai báo khi cách tính là 2.

2.3. Xóa mẫu báo cáo

Chương trình cho phép người dùng xóa những mẫu báo cáo đã tạo nhưng không còn phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp mình.

Tại màn hình lọc chọn “Tạo mẫu báo cáo”.

Di chuyển chuột tới dòng báo cáo cần sửa mẫu, sau đó nhấn “Xóa”.

Chương trình thông báo xác nhận có xóa không.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận