Khai báo giảm TSCĐ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 10/06/2021 – Ngày cập nhật: 06/11/2021

1. Hạch toán

Ví dụ một số trường hợp giảm TSCĐ sau.

1. Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

  • Ghi giảm TSCĐ được thanh lý, nhượng bán

Nợ TK 214    Giá trị đã hao mòn

Nợ TK 811    Giá trị còn lại

Có TK 211  Nguyên giá

  • Ghi nhận số thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 131…

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

Có TK 711 – Thu nhập khác

2. Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết

  • Trường hợp giá trị còn lại đối với TSCĐ đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 222                           Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Nợ TK 214                           Hao mòn TSCĐ

Có TK 211

Có TK 711                     Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)

  • Trường hợp giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 222                           Vốn góp liên doanh

Nợ TK 214                           Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811                           Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có TK 211 

3. Chuyển TSCĐ thành CCDC

Nợ TK 623, 627, 641, 642   Nếu giá trị còn lại nhỏ

Nợ TK 242                Chi phí trả trước dài hạn (nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ)

Nợ TK 214                Giá trị đã hao mòn

Có TK 211            Nguyên giá

2. Hướng dẫn thực hiện hạch toán giảm TSCĐ

1. Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Xem hướng dẫn thực hiện tại “Bán (thanh lý) TSCĐ, CCDC” ở phân hệ Bán hàng.

2. Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết

Hạch toán tại “Phiếu kế toán” ở phân hệ Tổng hợp.

3. Chuyển TSCĐ thành CCDC

Hạch toán tại “Phiếu kế toán” ở phân hệ Tổng hợp.

3. Hướng dẫn thực hiện khai báo giảm TSCĐ

 • Menu thực hiện

Tài sản cố định/Thay đổi TSCĐ.

 • Các bước thực hiện

Tại màn hình khai báo thay đổi TSCĐ, chọn tài sản sau đó nhấn nút ”Xem” trên thanh công cụ. 

Tại màn hình thông tin tài sản chọn tab 7. Giảm tài sản sau đó bấm nút “Sửa”.

Màn hình khai báo giảm tài sản cố định.

+ Mã giảm: 

Khai báo lý do giảm tài sản cố định, chọn từ Danh mục lý do tăng giảm.

+ Ngày giảm

Khai báo ngày giảm tài sản cố định.

+ Ngày thôi khấu hao

Khai báo ngày sẽ không tính khấu hao cho tài sản cố định đó nữa. Ngày này sẽ lưu luôn vào ngày thôi khấu hao bên tab “Thôi khấu hao”.

Màn hình hiển thị sau khi khai báo giảm tài sản cố định:

Và nếu khai báo ngày thôi khấu hao thì màn hình thôi khấu hao hiển thị:

4. Xem báo cáo các tài sản giảm trong kỳ

Xem báo cáo tại menu:

Tài sản cố định \ Báo cáo tăng giảm TSCĐ \ Bảng kê tài sản cố định giảm trong kỳ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận