Khai báo chứng từ ghi sổ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Khai báo cách lên/nhặt số liệu từ các chứng từ gốc để lên chứng từ ghi sổ.

Dựa vào cách khai báo sẽ thực hiện đăng ký chứng từ ghi sổ.

Việc khai báo tách riêng giúp cho việc đăng ký lại ctgs sẽ thuận tiện hơn khi có những chỉnh sửa chứng từ gốc.

2. Menu thực hiện

Khai báo chứng từ ghi sổ tại menu: 

Tổng hợp\Sổ sách kế toán\Khai báo chứng từ ghi sổ.

3. Thực hiện khai báo chứng từ ghi sổ

Khai báo cách lập chứng từ ghi sổ sẽ được thực hiện cho từng đơn vị cho một kỳ lên báo cáo: năm, 6 tháng, quý hoặc tháng.

Chương trình sẽ hiện lên danh sách cách ctgs đã được khai báo trước đó:

Tiếp theo thực hiện thêm/sửa/xóa các khai báo.

Khung “C.từ hạch toán” khai báo cách lấy/nhặt chứng từ hạch toán để lên ctgs: c.từ ht (chứng từ hạch toán) từ ngày, c.từ ht đến ngày, d.sách mã c.từ, tk (tài khoản), ghi nợ/có/*, tk đ.ứng (đối ứng), mã bpht (bộ phận hạch toán), mã dự án và mã đvcs (đơn vị cơ sở).

Khung “C.từ ghi sổ” thì khai báo thông tin về ctgs: stt (số thứ tự), đánh số tự động, tiếp đầu ngữ, số ctgs (chứng từ ghi sổ), ngày ctgs và diễn giải ctgs.

Lưu ý: Có thể khai báo nhiều tài khoản đối ứng với tài khoản khai báo.

Stt để sắp xếp danh sách các ctgs.

Đánh số tự động: nếu đánh dấu vào ô này thì sẽ khai báo tiếp đầu ngữ cho số của ctgs, còn tiếp vị ngữ là số chứng từ thì chương trình sẽ tự động tăng dần.

Ngày của ctgs: chương trình ngầm định lấy ngày cuối của ngày hạch toán khai ở phần “C.từ hạch toán”.

Diễn giải ctgs: Dùng để khai báo diễn giải cho ctgs và sẽ được ngầm định lấy qua cột “Diễn giải ctgs” bên menu đăng ký chứng từ ghi sổ.

Lần lượt khai báo cách lên từng chứng từ ghi sổ, đảm bảo tất cả các bút toán đều được lên ở một chứng từ ghi sổ nào đó.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận