Khai báo các bút toán kết chuyển cuối kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 05/07/2021

1. Chức năng

Cuối kỳ kế toán cần thực hiện các bút toán kết chuyển như:

 • Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu: Tk 521 ⇒ Tk 511
 • Kết chuyển doanh thu: Tk 511 ⇒ Tk 911, Tk 515 ⇒ Tk 911, Tk 711 ⇒ Tk 911
 • Kết chuyển giá vốn: Tk 632 ⇒ Tk 911
 • Kết chuyển chi phí bán hàng, quản lý…: Tk 641, 642 ⇒ Tk 911, Tk 635 ⇒ Tk 911, Tk 811 ⇒ Tk 911.
 • Kết chuyển kết quả kinh doanh: Tk 911 ⇒ Tk 4212

Chương trình cho phép khai báo các bút toán này, cách kết chuyển từ tài khoản nào sang tài khoản nào, có chỉ rõ theo các đối tượng quản trị hay không, để phục vụ cho việc tạo bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ.

2. Menu thực hiện

Khai báo bút toán kết chuyển cuối kỳ thực hiện tại menu:

Tổng hợp\Bút toán kết chuyển cuối kỳ\Khai báo các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

3. Các trường thông tin

Khi vào menu, chương trình đã liệt kê danh sách các bút toán kết chuyển cuối kỳ đang có. 

Màn hình bên dưới là các trường thông tin về bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Các trường thông tin gồm có: Stt (số thứ tự), tên bút toán, tên 2, loại k/c (kết chuyển), tk k/c đi (tài khoản kết chuyển đi), t/k nhận k/c (tài khoản nhận kết chuyển), k/c (kết chuyển) chi tiết theo mã, thực hiện k/c (kết chuyển), trạng thái.

4. Hướng dẫn chung khi khai báo

Khi làm việc tại màn hình bút toán phân bổ cuối kỳ thì có các chức năng sau: Tạo mới, copy, xem, sửa, xóa, máy tính, phản hồi.

Các chức năng này thể hiện trên thanh công cụ. Có thể click chuột hoặc dùng phím/tổ hợp phím nóng để thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng này xem tại link:

Hướng dẫn sử dụng chung khi lập chứng từ.

5. Các lưu ý khi khai báo bút toán kết chuyển cuối kỳ

Số thứ tự

Trình tự thực hiện các bút toán kết chuyển trong trường hợp chương trình thực hiện nhiều bút toán kết chuyển cùng một lúc.

Cần phải lưu ý đối với trường hợp các bút toán kết chuyển khác nhau nhưng lại liên quan đến cùng một tài khoản: khi này phải đánh stt đúng theo trình tự cần phải thực hiện. 

Ví dụ, đối với tk doanh thu thì phải kết chuyển các tk giảm trừ sang doanh thu rồi mới từ tk doanh thu sang tk kết quả.

Loại kết chuyển

Có các loại kết chuyển sau:

  • 1 – Tài khoản có sang tài khoản nợ: thường là các tk chi phí, tk giá vốn, tk giảm trừ doanh thu.

Nợ TK nhận kết chuyển

Có TK kết chuyển đi.

  • 2 – Tài khoản nợ sang tài khoản có: thường là các tk doanh thu.

Nợ TK kết chuyển đi

Có TK nhận kết chuyển.

  • 3 – Kết chuyển lãi lỗ: 

TK kết chuyển đi là tk xác định kết quả kinh doanh

TK nhận kết chuyển là tk lợi nhuận chưa phân phối năm nay. 

Phụ thuộc vào kết quả lãi hay lỗ chương trình sẽ ghi nợ (hoặc có) tk xác định kết quả và ghi có (hoặc nợ) tk lợi nhuận chưa phân phối.

  • 4 – Kết chuyển thuế gtgt: 

Nợ TK 3333 – Thuế phải nộp 

Có TK 133 – Thuế được khấu trừ.

Tài khoản kết chuyển đi

Có thể khai báo là tài khoản tổng hợp hoặc tài khoản chi tiết.

Nếu là tài khoản tổng hợp thì chương trình thực hiện kết chuyển cho tất cả các tiểu khoản chi tiết của tài khoản tổng hợp này. 

Ví dụ, khai báo tk k/c đi là 642, thì chương trình sẽ tính toán số phát sinh của từng tiểu khoản của tk 642 và kết chuyển sang cho từng tiểu khoản.

Tài khoản nhận kết chuyển

Có thể khai báo là tài khoản tổng hợp.

Nếu là tài khoản tổng hợp thì tài khoản đi cũng phải là tài khoản tổng hợp và chương trình thực hiện tính toán và kết chuyển tương ứng 1-1 (tiểu khoản của tk k/c đi – tiểu khoản của tk nhận k/c), bằng cách lấy “đuôi” tiểu khoản của tài khoản kết chuyển đi gán vào tài khoản nhận kết chuyển.

Kết chuyển chi tiết theo mã

Sử dụng trong trường hợp các tập hợp phát sinh nhóm theo mã quản trị và kết chuyển số phát sinh theo từng mã quản trị. 

Đánh dấu các đối tượng sẽ nhóm số phát sinh để kết chuyển. Có các đối tượng sau:

  • Dự án
  • Bộ phận hạch toán
  • Mã phí
  • Đơn hàng bán
  • Đơn hàng mua
  • Sản phẩm
  • Lệnh sản xuất
  • Trường tự do 1, 2, 3.

Thực hiện kết chuyển

Có 2 cách:

1 – Chỉ kết chuyển các phát sinh có mã

Các phát sinh có mã trắng sẽ không tính toán để kết chuyển.

2 – Kết chuyển tất cả các phát sinh

Các phát sinh có mã trắng sẽ nhóm vào một “mã trắng” để kết chuyển.

6. Các bước thực hiện khai báo các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Chọn năm cần khai báo bút toán kết chuyển cuối kỳ.

[ ] Sao chép từ năm trước: Nếu check chọn thì chương trình sẽ lấy lên các khai báo bút toán của năm trước để đưa lên cho năm khai báo.

Bước 2: Khai báo bút toán phân bổ cuối kỳ

Muốn khai báo thêm bút toán thì chọn “Mới” để khai báo.

Nhấn “Nhận” để lưu khai báo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận