Khai báo các bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/09/2021

1. Chức năng

Thực hiện khai báo thông tin về bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Chênh lệch tiền quy đổi theo tỷ giá cuối kỳ và giá trị trên sổ sách được hạch toán sang tài khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (tk 4131).

Tỷ giá cuối kỳ được khai báo riêng tại danh mục tỷ giá quy đổi ngoại tệ cuối kỳ.

Sau khi khai báo bút toán, khai báo tỷ giá cuối kỳ thì thực hiện tạo bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Đối với các tài khoản theo dõi công nợ ngoại tệ thì phải đánh giá chênh lệch tỷ giá cho từng đối tượng công nợ – khách hàng, nhà cung cấp…

Lưu ý 1:

Theo quy định thì các khoản ứng trước sẽ không phải đánh giá cltg (chênh lệch tỷ giá) cuối kỳ. 

Với các tk công nợ phải thu thì khách hàng có số dư có sẽ không đánh giá lại cltg cuối kỳ. 

Với các tk công nợ phải trả thì nhà cung cấp có số dư nợ sẽ không đánh giá lại cltg cuối kỳ. 

Khai báo có/không đánh giá chênh lệch tỷ giá cho các khoản ứng trước được khai báo ở tham số hệ thống – 325 – Đánh giá chênh lệch tỷ giá cho các khoản ứng trước (0 – Không, 1 – Có).

Lưu ý 2:

Đối với chênh lệch lãi/lỗ do tỷ giá với các phát sinh trong kỳ – như xuất hóa đơn cho khách hàng, nhận hóa đơn của nhà cung cấp trước khi đánh giá lại vào cuối kỳ, sau khi đánh giá lại thì tỷ giá ghi sổ của các hóa đơn này sẽ theo tỷ giá cuối kỳ chứ không phải là tỷ giá ghi trên hóa đơn khi phát sinh

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Tổng hợp\Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ\Khai báo các bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

3. Các trường thông tin

Khi vào menu chương trình sẽ hiện lên màn hình điều kiện lọc:

Tiếp theo chương trình hiện lên danh sách các bút toán cltg cuối kỳ:

Màn hình khai báo bút toán cltg cuối kỳ:

Các trường thông tin gồm có: tên bút toán, tk (tài khoản), mã n.tệ, tk cltg và trạng thái.

4. Một số lưu ý khi khai báo các bút toán cltg cuối kỳ

Số thứ tự

Trình tự thực hiện các bút toán CLTG cuối kỳ trong trường hợp chương trình tự động thực hiện nhiều bút toán cùng 1 lúc.

Tên bút toán

Tên này sẽ được chương trình đưa vào dòng diễn giải của sổ cái các tài khoản được khai báo trong bút toán chênh lệch tỷ giá này.

Tài khoản

Tài khoản sẽ được đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ. Chương trình chỉ hiển thị danh sách các tài khoản lấy từ các tài khoản có mã ngoại tệ khác với mã đồng tiền hạch toán được khai báo trong “Danh mục tài khoản”. Hạch toán bên nợ hay bên có cho tài khoản này phụ thuộc vào kết quả chênh lệch lỗ hay lãi.

Tài khoản cltg

Tài khoản dùng để phản ánh phần chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, đối ứng với tài khoản được đánh giá.

5. Hướng dẫn chung về tạo bút toán cltg cuối kỳ

Khi làm việc tại màn hình bút toán cltg cuối kỳ thì có các chức năng sau: Tạo mới, sửa, xem, xóa, kết xuất, máy tính và phản hồi.

Các chức năng này thể hiện trên thanh công cụ. Có thể click chuột hoặc dùng phím/tổ hợp phím nóng để thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng này xem tại link:

Hướng dẫn sử dụng chung khi khai báo danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận