Khai báo bút toán phân bổ, kết chuyển chi phí

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 15/03/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Chức năng

Khai báo các bút toán tập hợp và phân bổ tự động, kết chuyển tự động.

Áp dụng cho:

1. Tập hợp và phân bổ chi phí từ các tài khoản tập hợp chi phí sản xuất sang tài khoản chi phí dở dang để tính giá thành dự án, công trình:

Nợ 154/Có 621, Nợ 154/Có 622, Nợ 154/Có 623, Nợ 154/Có 627.

  • Thực hiện kết chuyển theo dự án nếu chi phí phát sinh chỉ trực tiếp cho dự án.
  • Thực hiện phân bổ cho các dự án nếu chi phí phát sinh chung cho nhiều dự án.

Xem thêm “Giới thiệu chung về tính giá thành dự án, công trình”.

2. Tập hợp và phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý sang tài khoản kết quả cho các dư án:

Nợ 911/Có 641, Nợ 911/Có 642 – phân bổ cho các dự án.

  • Thực hiện kết chuyển theo dự án nếu chi phí phát sinh chỉ trực tiếp cho dự án.
  • Thực hiện phân bổ cho các dự án nếu chi phí phát sinh chung cho nhiều dự án.

Xem thêm “Giới thiệu chung về theo dõi doanh thu, kết quả sxkd của dự án, công trình”.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình\Bút toán phân bổ, kết chuyển\Khai báo bút toán pb, kc cho dự án.

Khi vào menu chương trình sẽ hiện lên danh sách các bút toán phân bổ và kết chuyển đã khai báo trước đó.

Khai báo thêm bút toán thì nhấn nút “Mới” trên thanh công cụ:

 • Giải thích một số trường
  • Số thứ tự

Số thứ tự thực hiện khi tạo nhiều bút toán cùng 1 lần.

  • Tk pb (tk có)

Tài khoản tập hợp để có số liệu phân bổ, kết chuyển. Khi tập hợp sẽ cộng các ps ghi nợ của tài khoản này).

Tk pb có thể là tài khoản tổng hợp.

Nếu nhập tài khoản tổng hợp thì khi thực hiện tạo bút toán chương trình sẽ tính toán riêng cho từng tài khoản chi tiết của tài khoản tổng hợp này.

  • Tk nhận pb (tk nợ)

Tài khoản nhận phân bổ, kết chuyển (tk nợ) từ tài khoản phân bổ, kết chuyển (tk có) ở trên. 

Tài khoản nhận phân bổ, kết chuyển phải là tài khoản chi tiết.

  • Phương pháp pb

Lựa chọn một trong các phương pháp phân bổ sau:

1 – Hệ số tự nhập: Người dùng tự nhập hệ số tại bước tạo bút toán.

2 – Theo ps (tk nợ, tk có): Phân bổ theo các phát sinh của tài khoản nợ/có khai báo phía dưới.

3 – Theo giá thành dự toán. Lấy trong danh mục dự án trường “giá thành dự toán”.

4 – Theo giá trị của dự án. Lấy trong danh mục dự án trường “giá trị của dự án”.

Lưu ý:

    1. Các phát sinh chỉ rõ cho dự án “trực tiếp” thì khi tạo bút toán chương trình sẽ tính riêng và kết chuyển theo dự án – không phụ thuộc vào cách khai báo phương pháp phân bổ.
    2. Các phát sinh chung cho nhiều dự án tập hợp qua các dự án gián tiếp hoặc mã dự án để trắng thì sẽ tập hợp theo từng dự án gián tiếp và phân bổ theo phương pháp lựa chọn.
     1. Khi phân bổ thì số tiền tập hợp của từng dự án gián tiếp thì chúng phải cùng 1 kiểu phân bổ.
     2. Nếu có các kiểu phân bổ khác nhau thì phải chia nhỏ thêm thành các tiểu khoản khác nhau, mỗi tiểu khoản có một kiểu phân bổ. 
    3. Trường hợp toàn bộ các chi phí phát sinh đều là trực tiếp cho từng dự án – không có phát sinh gắn với dự án gián tiếp nào cả thì chọn phương pháp phân bổ là hệ số tự nhập (thực tế khi tạo bút toán cũng không phải nhập hệ số).
   1. Ví dụ: 
    1. Các phát sinh nguyên vật liệu – tk 621 – đều là trực tiếp – chỉ rõ được cho dự án khi xuất nvl – thì chọn phương pháp phân bổ là “1 – Hệ số tự nhập”. 
    2. Các phát sinh nhân công – tk 622, máy móc thi công – tk 623 – được tập hợp qua các dự án gián tiếp (hoặc để trống) và phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu (tk 621) thì chọn phương pháp phân bổ là “2 – Theo ps (tk nợ, tk có)” – khai báo tk nợ là tk 621.
    3. Các phát sinh chi phí quản lý chung – tk 627  – được tập hợp qua các dự án gián tiếp (hoặc để trống) và phân bổ theo giá thành dự toán – thì chọn phương pháp phân bổ là “3 – theo giá thành dự toán”.
  • Danh sách tài khoản nợ/có

Khai báo danh sách các tài khoản nợ/có nếu phương pháp phân bổ có giá trị “= 2- theo ps (tk nợ, tk có)”.

Ví dụ: khai báo chi phí sản xuất chung – tk 627 phân bổ theo tổng phát sinh nvl, nhân công, máy móc thi công thì khai báo: Ds tk nợ = 621, 622, 623, còn Ds tk có thì để trắng.

Màn hình hiển thị sau khi khai báo bút toán phân bổ, kết chuyển chi phí cho dự án:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận