1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu
 4. Hướng dẫn một số nghiệp vụ
 5. Hướng dẫn lập hóa đơn thuế GTGT theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP về giảm thuế còn 8%

Hướng dẫn lập hóa đơn thuế GTGT theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP về giảm thuế còn 8%

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 31/01/2022 – Ngày cập nhật: 01/07/2024

1. Quy định chung về cách lập hóa đơn thuế gtgt theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP

Ngày 29/06/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị định 72/2024/NĐ-CP về quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 liên quan đến việc Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%.

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Hướng dẫn về việc lập hóa đơn đối với các đối tượng được giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 72/2024/NĐ-CP như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng:

+ Tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm;

+ Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu. Đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15”.

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

2. Hướng dẫn cách lập hóa đơn thuế gtgt bán ra theo phương pháp khấu trừ

2.1. Hướng dẫn chung

Hướng dẫn chung như sau:

 1. Khai báo các mã thuế suất có thuế suất 8%
 2. Khi lập hóa đơn chọn các mã thuế suất với thuế suất tương ứng: 8%
 3. Việc in hóa đơn theo mẫu quy định như hướng dẫn trong công văn của TCT do chương trình thực hiện.
  1. Đối với đơn vị sử dụng phần mềm lập hddt Fast e-Invoice của FAST và sử dụng mẫu hóa đơn “chuẩn” thì chương trình đã có sẵn mẫu hóa đơn theo yêu cầu.
  2. Đối với đơn vị sử dụng phần mềm lập hddt Fast e-Invoice của FAST và sử dụng mẫu hóa đơn đã được chỉnh sửa thì liên hệ với bộ phận CSKH của FAST để được hỗ trợ.
  3. Đối với đơn vị sử dụng phần mềm kế toán của FAST nhưng kết nối với phần mềm lập hddt của nhà cung cấp khác thì liên hệ với nhà cung cấp hddt.
  4. Đối với đơn vị chưa sử dụng phần mềm hddt và là hóa đơn được in ra từ phần mềm FA11 thì liên hệ với bộ phận CSH của FAST để được hỗ trợ.
 4. Khai báo các mã thuế suất 8% thuộc cùng nhóm thuế 10%  để nhóm số liệu lên bảng kê, tờ khai theo quy định.
 5. Lên các bảng kê, tờ khai thuế GTGT theo quy định.

2.2. Khai báo danh mục thuế suất thuế gtgt bán ra

Khai báo thêm mã thuế suất tương ứng tại: Bán hàng/ Thuế suất/ Danh mục thuế suất thuế GTGT bán ra.

Khai báo thêm mới các mã thuế tương ứng. Khai báo mã thuế với thuế suất mới = 8%, thuộc nhóm thuế suất “Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 10%”

2.3. Lập hoá đơn thuế gtgt bán ra cho các mặt hàng được giảm thuế

Tại các màn hình lập hóa đơn bán hàng và dịch vụ chọn đúng theo mã thuế suất mới 8%.

Ví dụ, màn hình lập hóa đơn bán hàng với thuế suất thuế gtgt được giảm là 8%:

Mẫu in hóa đơn sẽ thể hiện dựa theo mã thuế suất đã nhập, tương ứng với 8% sẽ hiển thị 8%.

2.4. Lưu ý khi lập hóa đơn bán hàng nhiều thuế suất

Để tránh sai sót khi lập hóa đơn bán hàng nhiều thuế suất thì khi tạo danh mục hàng hóa vật tư cần lưu ý khai báo tài khoản thuế suất mặc định cho vật tư.

Nếu muốn vật tư chỉ có một mã thuế suất mặc định, không đổi được khi lập chứng từ thì check chọn “[v] Chỉ có mã t.suất này”.

Xem chi tiết tại Khai báo danh mục hàng hóa, vật tư.

Khi lập hóa đơn, chương trình tự động lấy lên mã thuế suất ngầm định của các vật tư. 

2.5. Lên bảng kê hoá đơn thuế gtgt bán ra

Đường dẫn: Báo cáo thuế/ Báo cáo thuế GTGT/ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Điều kiện lọc báo cáo, tại trường Mã thuế suất (F11) chọn thêm mã thuế suất 8%.

Các hóa đơn với mức thuế suất 8% và 10% sẽ thuộc cùng 1 nhóm Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

2.6. Lên bảng tổng hợp hàng hóa, dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng

Đường dẫn: Báo cáo thuế/ Báo cáo thuế GTGT/ Bảng tổng hợp hàng hóa, dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 01, NQ142/2024/QH15).

Màn hình điều kiện lọc, tại trường “Phương pháp tính thuế” chọn là 2 – Trực tiếp và nhập tỷ lệ tính thuế.

Màn hình báo cáo: 

3. Hướng dẫn cách lập hóa đơn thuế gtgt bán ra theo phương pháp tính tỷ lệ % trên doanh thu

3.1. Hướng dẫn chung

Hướng dẫn chung như sau:

 1. Khai báo tham số hệ thống
 2. Khi lập hóa đơn, tại cột “Loại” chọn loại 90 – Giảm thuế
 3. Lên báo cáo tổng hợp hàng hóa dịch vụ giảm thuế GTGT

Lưu ý: 

Với dòng giảm thuế, có thể tạo mã vật tư loại “71 – Dịch vụ” hoặc các loại vật tư khác như 21, 61, .. nhưng không theo dõi tồn kho. Khi nhập liệu, chọn loại 90 – Giảm thuế thì chương trình chỉ cho nhập cột kho, tiền và tài khoản doanh thu.

Khi phát hành nếu có nhiều dòng có loại “90 – Giảm thuế” thì chương trình sẽ cộng tổng các dòng này. Ví dụ trường hợp một hóa đơn có nhiều kho, sẽ phải nhập nhiều dòng để giảm thuế tương ứng với từng kho…

3.2. Khai báo tham số hệ thống

Khai báo tham số hệ thống tại: Hệ thống\Tham số hệ thống.

Tham số STT 585 – Sử dụng mẫu hóa đơn bán hàng, hiện cột “Loại” = 90 – Giảm thuế (0 – Không, 1 – Có) khai báo là 1.

3.3. Lập hoá đơn thuế gtgt bán ra

Sau khi khai báo tham số hệ thống ở mục 3.2 thì tại màn hình hóa đơn bán hàng và dịch vụ sẽ hiển thị thêm cột “Loại”.

Ví dụ, màn hình lập hóa đơn bán hàng:

Khi phát hành, chương trình không truyền lên giá trị cột tiền và đơn vị tính cho dòng chi tiết có chọn loại “90 – Giảm thuế”. Nội dung sẽ hiển thị trên hóa đơn là “Đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 142/2024/QH15.

3.4. Lên bảng tổng hợp hàng hóa, dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng

Đường dẫn: Báo cáo thuế/ Báo cáo thuế GTGT/ Bảng tổng hợp hàng hóa, dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 01, NQ142/2024/QH15).

Màn hình điều kiện lọc, tại trường “Phương pháp tính thuế” chọn là 2 – Trực tiếp và nhập tỷ lệ tính thuế.

Màn hình báo cáo: 

4. Hướng dẫn cách nhập hoá đơn thuế gtgt mua vào

Thực hiện như sau:

 1. Khai báo thêm mã thuế suất tương ứng với mức thuế suất 8% như hướng dẫn ở danh mục thuế suất gtgt bán ra.
 2. Khi nhập hđ thuế gtgt mua vào thì chọn mã thuế suất tương ứng khi nhập tiền thuế.
 3. Lên bảng kê hóa đơn thuế gtgt mua vào như bình thường, không có thay đổi so với trước đây.

5. Lập tờ khai thuế GTGT

Đường dẫn: Báo cáo thuế/ Báo cáo thuế GTGT/ Tờ khai thuế GTGT.

Tại màn hình đ/k lọc b.c, nhấn F3 – sửa mẫu

Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%”, cột mã thuế bổ sung mã thuế 08

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận