Giới thiệu chung

 •  
 •  
 •  
 •  
Ngày đăng: 24/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Các bước thực hiện

Tính giá thành dự án, công trình thực hiện theo 2 bước sau:

1. Cập nhật các chi phí phát sinh liên quan đến giá thành dự án

Nợ 621, 622, 623x, 627x, 154 (thầu phụ)

Có 111, 112, 141, 152, 153, 214, 242, 331…

2. Tập hợp và phân bổ chi phí phát sinh cho các dự án

Nợ 154 – chi tiết theo dự án

Có  621, 622, 623x, 627x, 154 (thầu phụ)

2. Bước cập  nhật chi phí phát sinh

Các chứng từ nghiệp vụ chi phí phát sinh được lập, cập nhật tại các menu chức năng tương ứng.

Các chi phí phát sinh có thể:

  1. Cho một dự án, công trình cụ thể
  2. Của nhiều dự án, công trình, chưa chỉ rõ được. Sẽ phân bổ vào cuối kỳ cho các dự án cụ thể theo một tiêu thức nào đó.

Nếu chi phí cho 1 dự án cụ thể thì cần chỉ rõ mã dự án đó (trực tiếp) khi nhập liệu.

Nếu chi phí là của nhiều dự án thì khi nhập liệu cần:

  1. Gán cho một mã dự án “chung” (gián tiếp)
  2. Không gán cho mã dự án nào cả (để trắng trường mã dự án).

3. Bước tập hợp và phân bổ chi phí

1. Tập hợp chi phí

Cộng các chi phí theo các tk chi phí và trường mã dự án (có trừ đi các giảm trừ, nếu có): (tk, mã dự án)

Các phát sinh không nhập mã dự án (để trống) sẽ tập hợp chung cho từng tk: (tk, mã dự án trắng). 

2. Phân bổ chi phí

Các chi phí tập hợp với mã dự án “trực tiếp” thì chỉ việc kết chuyển sang tk 154 cùng với mã dự án.

Các chi phí tập hợp qua mã dự án “gián tiếp” hoặc “trắng” thì cần thực hiện 2 bước:

   • Khai báo các mã dự án “trực tiếp” sẽ nhận phân bổ.
   • Khai báo tiêu thức phân bổ chi phí (tự nhập hệ số phân bổ hoặc tính toán theo công thức).

Trong chương trình sẽ thực hiện như sau:

1. Khai báo các bút toán tập hợp và phân bổ chi phí cùng với tiêu thức phân bổ chi phí.

Để chương trình biết cách tập hợp và phân bổ chi phí sẽ thực hiện ở mục 3: tập hợp theo tài khoản nào và phân bổ chi phí cho các dự án theo tiêu thức nào.

2. Khai báo phân bổ chi phí tập hợp trên các dự án gián tiếp (và dự án “trống”) cho các dự án trực tiếp nào. Mỗi kỳ tính giá thành có thể khác nhau.

Để chương trình biết phân bổ các chi phí tập hợp chung trên các dự án “gián tiếp” sẽ phân bổ cho các dự án “trực tiếp” nào.

3. Thực hiện tính toán theo 2 khai báo trên. 

Ở bước này, nếu phân bổ theo hệ số tự nhập thì phải nhập thêm các hệ số; nếu phân bổ theo công thức thì chương trình tự tính toán theo công thức để phân bổ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận