Giới thiệu chung

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 24/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Các bước thực hiện – Hạch toán

Theo dõi doanh thu, kết quả kinh doanh của dự án, công trình gồm các bước sau:

1. Cập nhật các phát sinh trong kỳ về doanh thu và chi phí cho dự án

Doanh thu

Nợ 131 

Có 511 – Chi tiết theo dự án, công trình

Có 333 – Thuế GTGT đầu ra.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

Nợ 641, 642 – Chi tiết theo dự án, công trình (trực tiếp hoặc chung cho nhiều dự án)

Nợ 133 – Thuế gtgt đầu vào (nếu có).

Có 111, 112, 141, 152, 153, 242, 331…

2. Phân bổ và kết chuyển cuối kỳ

Hạch toán giá vốn

Nợ 632

Có 154 – Chi tiết theo dự án

Kết chuyển theo tiêu thức lựa chọn.

Kết chuyển doanh thu

Nợ 511 – chi tiết theo dự án 

Có 911

Kết chuyển giá vốn

Nợ 911

Có 632 – Chi tiết theo dự án.

3. Kết chuyển và phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý

Nợ 911

Có 641, 642 – chi tiết theo dự án.

Kết chuyển các chi phí trực tiếp cho dự án

Phân bổ các chi phí tập hợp chung cho nhiều dự án.

4. Lên báo cáo kết quả kinh doanh.

2. Thực hiện trên phần mềm

1. Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh về doanh thu, chi phí.

2. Xử lý cuối kỳ

+ Hạch toán giá vốn: Nợ 632/Có 154

+ Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý cho các dự án  (Nợ 911/Có 641, 642)

+ Kết chuyển cuối kỳ doanh thu (Nợ 511/Có 911) và giá vốn (Nợ 911/Có 632).

3. Lên báo cáo kết quả kinh doanh.

Các báo cáo kết quả kinh doanh có các thông tin về số lũy kế. Vì vậy cần khai báo các thông tin:

+ Khai báo danh mục tài khoản theo dõi phát sinh lũy kế của dự án.

+ Vào số phát sinh lũy kế ban đầu.

Để lên báo cáo cần khai báo mẫu lên báo cáo kết quả kinh doanh.

Báo cáo xem tại Dự án, công trình \ Báo cáo giá thành, lợi nhuận.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận