Giới thiệu chung

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 03/06/2021 – Ngày cập nhật: 09/07/2021

1. Chức năng

Theo dõi mua hàng, thanh toán tiền ngoại tệ, theo dõi các tài khoản công nợ phải trả có gốc ngoại tệ.

  1. Nhập khẩu trực tiếp
  2. Nhập khẩu tại đơn vị giao ủy thác
  3. Chi trả công nợ ngoại tệ.

2. Các khai báo khi theo dõi công nợ phải trả ngoại tệ

Xem tại Hướng dẫn chung về quản lý ngoại tệ.

3. Hạch toán tỷ giá ghi sổ

Tỷ giá ghi sổ: theo phương pháp đích danh hoặc trung bình di động.

Ghi nợ: theo tỷ giá ghi sổ.

Ghi có: theo tỷ giao dịch.

1. Ứng trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền vay

Nợ TK 3312: tỷ giá giao dịch (của tk 3412)

Có TK  3412: tỷ giá giao dịch.

2. Ứng trước tiền hàng cho nhà cung cấp

Nợ TK 3312: tỷ giá giao dịch

Nợ TK 635: nếu tỷ giá giao dịch nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ

Có TK  1122: tỷ giá ghi sổ

Có TK 515: nếu tỷ giá ghi sổ nhỏ hơn tỷ giá giao dịch.

3. Mua hàng

Nợ TK 152, 153, 156

Có TK 3312: tỷ giá giao dịch

Trong trường hợp ứng trước tiền hàng cho người bán thì khi nhập hàng phải tách ra thành 2 phần:

    • Phần ngoại tệ ứng với phần tiền ứng trước – theo tỷ giá khi ứng trước tiền
    • Phần ngoại tệ còn lại – theo tỷ giá giao dịch.

4. Trả tiền cho người bán bằng tiền vay

Nợ TK 3312: tỷ giá ghi sổ 2 – tỷ giá khi nhập hàng mua hoặc tỷ giá đánh giá lại vào cuối kỳ trước.

Nợ TK 635: nếu tỷ giá ghi sổ 2 nhỏ hơn tỷ giá giao dịch

TK 3412: tỷ giá giao dịch

Có TK 515: nếu tỷ giá giao dịch nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ 2.

5. Trả tiền cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 3312: tỷ giá ghi sổ 2 – tỷ giá khi nhập hàng mua hoặc tỷ giá đánh giá lại vào cuối kỳ trước

Nợ TK 635: nếu tỷ giá ghi sổ 2 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ 1

TK 1122: tỷ giá ghi sổ 1

Có TK 515: nếu tỷ giá ghi sổ 1 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ 2.

4. Chứng từ hạch toán tài khoản công nợ phải trả ngoại tệ

Xem thêm hướng dẫn tại 

  1. Nhập khẩu trực tiếp
  2. Nhập khẩu tại đơn vị giao ủy thác
  3. Chi trả công nợ ngoại tệ.

5. Tính và cập nhật tỷ giá hàng kỳ

Xem tại Hướng dẫn chung về quản lý ngoại tệ.

6. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

Xem tại Hướng dẫn chung về quản lý ngoại tệ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận